Behandling av personuppgifter på Valteri

publicerad 7.5.2019 / uppdaterad 18.3.2022 / översatt 22.11.2022

Valteri tillämpar dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter i enlighet med god informationshantering och dataskyddspraxis.

Med personuppgifter avses sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras.

För följande ändamål kan personuppgifter kan behandlas på Valteri:

 • För att uppfylla den rättsliga skyldigheten att tillhandahålla utbildning för en elev
 • För att ta emot anmälningar till utbildningar/fortbildningar
 • För att skapa, upprätthålla, skydda och utveckla tjänster
 • För att ta emot kundrespons
 • För att sända ut nyhetsbrev

Nedan beskrivs mer noggrant hurudana personuppgifter och annan information vi samlar in och hur dessa uppgifter behandlas.

Utlämnande av personuppgifter

Valteri kan lämna ut personuppgifter i följande situationer:

 1. Samtycke
  • Personuppgifter kan lämnas ut med uttryckligt samtycke.
 2. Under- och tjänsteleverantörer
  • Valteri kan lämna ut personuppgifter till under- och tjänsteleverantörer endast i den mån de är involverade i tillhandahållandet av Valters tjänster för de ändamål som beskrivs. De uppgifter som lämnats ut åt under- och tjänsteleverantörer får inte användas till andra ändamål än de Valteri har angett. Valteri har åtagit sig ansvaret för att upprätthålla sekretessen för personuppgifter och att genomföra säkerhets- och dataskyddsåtgärder för att skydda uppgifterna.
 3. Internationell dataöverföring
  • Valteri strävar i första hand efter att behandla personuppgifter och använda operatörer och tjänster från EU och EES området.
 4. Användning av uppgifter i forskningssyfte
  • Valteri kan lämna ut uppgifter för vetenskapliga eller andra forskningsändamål, förutsatt att uppgifterna i fråga först har omvandlats till en form som inte längre identifierar individen (anonymisering).
 5. Utlämnande av uppgifter enligt bindande lagstiftning
  • Personuppgifter kan enligt lag på begäran lämnas ut till andra myndigheter för myndighetsändamål.
 6. Överföring av uppgifter till tredjeländer
  • I regel överför vi inte uppgifter till länder utanför EU och EES området.
  • Om uppgifter skulle behöva överföras utanför EU eller EES området kommer vi att säkerställa skyddet av personuppgifter genom att bland annat komma överens om sekretess- och behandlingsfrågor i enlighet med lagens krav, t.ex. med hjälp av standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, och genom att på annat sätt behandla personuppgifter i enlighet med denna dataskyddsförteckning.

Elevens och vårdnadshavarens uppgifter

För anordnandet av grundläggande utbildning behandlas uppgifter om elever som studerar vid Valteriskolan i elevinformationssystemen. Uppgifter samlas in om elever för att hjälpa lärare, habiliterare och andra som jobbar med eleven att nå sina lärmål. Beskrivningen av funktionsförmågan som fås via Toimintakykyarvio.fi-tjänsten ger en direkt redogörelse för elevens starka sidor i fråga om funktionella förmågor. Informationen samlas in av vårdnadshavare, närskolan eller hälsovården.

Information om studieprestationer överförs enligt lag med hjälp av informationsresursen Koski till Studieinfo-tjänsten.

Valteris kunder

Uppgifter om kunder av de tjänster som Valteri tillhandahåller behandlas för anordnandet av tjänsterna.

Handledningstjänsternas kunder:

 1. Uppgifter om beställaren/betalningsförbindelsens utgivare
 • Kontakt- och faktureringsuppgifter erhålls vanligtvis från betalningsförbindelser och serviceavtal. Kontaktuppgifterna kan användas för att samla in respons om tjänster för Valteris utvecklingsarbete.
 • I samband med insamlningen av uppgifter om beställaren/betalningsförbindelsens utgivare kan kunden ge samtycke till eller förbjuda att kontaktuppgifterna används i marknadsförningssyfte (nyhetsbrev)
 1. Uppgifter om barn som är deltar i handledningsbesök eller stödperioder samlas in via vårdnadshavaren eller elevens närskola. Vid behov kan uppgifter, med vårdnadshavarens tillstånd, begäras från andra instanser för genomförandet av en tjänst. All insamlad information behandlas i elevinformationssystem.

Deltagare i fortbildning och evenemang

Kunder som deltar i fortbildning eller evenemang uppger elektroniskt sina kontakt-, fakturerings- och dietuppgifter i samband med anmälan till tillställningen. Kontaktuppgifter till personer som deltar i fortbildning används dessutom i utvecklings- och statistiksyfte för att samla in respons angående fortbildningsinnehåll och metod för genomförande. I samband med insamlingen av uppgifter kan kunden samtycke till eller förbjuda att kontaktuppgifterna används i marknadsförningssyfte (nyhetsbrev)

Beställare av publikationer och läromedel

Valteris publikationer och läromedel säljs i Valteri-boden. De uppgifter som beställaren uppger i samband med beställningen används för produkternas leverans och fakturering. I samband med insamlingen av uppgifter kan kunden samtycke till eller förbjuda att kontaktuppgifterna används i marknadsförningssyfte (nyhetsbrev)

OTN – Oppimisen tuen neuvonta / Stöd för lärande

Valteri erbjuder stöd för lärande på finska (Oppimisen tuen neuvonta, OTN). Den som besvarar OTN-samtalet på Valteri antecknar uppgifterna för ett ringbud. Den som ringer upp kunden arkiverar förfrågan.

Nyhetsbrevets prenumeranter

Valteris elektroniska nyhetsbrev kan beställas av alla de som önskar. Nyhetsbrevet utkommer sex gånger om året och skickas åt alla prenumeranter. Dessutom skickar vi ut bl.a. kommun- och yrkesspecifika nyhetsbrev. Nyhetsbrevet ger prenumeranten aktuell information om Valteris tjänster, fortbildningar, forsknings- och utvecklingsarbete samt många andra intressanta frågor gällande stöd för barns och ungas lärande och skolgång. Den registrerade kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att använda sig av länken ”avsluta nyhetsbrevet” i slutfältet av brevet. Kontaktuppgifter kan korrigeras genom att ta kontakt med kontaktpersonen som nämns i integritetspolicyn.

Kontaktpersoner i kommuner

Registret över kontaktpersoner i kommuner är Valteris register över kommunala kontaktpersoner och utbildningsansvariga som används för att dela information om t.ex. statsbidrag för tillhandahållande av stöd, fortbildnings- och nätverksevenemang och handledningstjänster som tillhandahålls av Valteri. Personen som valts till kontaktperson för kommunen uppger själv sina uppgifter åt Valteri. Den registrerade kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet för kontaktpersoner i kommuner genom att använda sig av länken ”avsluta nyhetsbrev” i slutfältet av brevet. Den nya kontaktpersonen måste själv registrera sig för brevet. Kontaktuppgifter kan korrigeras genom att ta kontakt med kontaktpersonen som nämns i integritetspolicyn.

Samarbetsnätverket för krävande särskilt stöd

Valteri samlar med samtycke in kontaktuppgifter för uppbyggnaden och utvecklingen av ett samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd i enlighet med det framtida social- och hälsovårdscentralprogrammet och samarbetsområdena. Vi använder kontaktuppgifterna för att informera om aktuella frågor gällande VIP-nätverket och krävande särskilt stöd, nationellt utvecklingsarbete, fortbildning för lärare och elevstödspersonal, grupper, evenemang och aktiviteter med anknytning till VIP-arbetet samt tjänster som tillhandahålls av leverantörer av stöd krävande särskilt stöd. Dessutom används uppgifterna till att skicka ut nyhetsbrev.

Valteris anställda

Uppgifter om Valteris anställda behandlas både i Valteri och på servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Personuppgifter behandlas för utbetalning av löner och hantering av anställningsförhållandet. Integritetspolicyn över de anställdas personuppgifter finns att hittas på organisationens gemensamma intranät i avsnittet Dataskydd och säkerhet (Tietosuoja- ja tietoturva).

Tillträdeskontroll och kameraövervakning

De enhetsspecifika integritetspolicyn om tillträdeskontroll och kameraövervakning finns tillgängliga vid enheternas infopunkter och/eller på infotavlor.

Uppgifternas förvaringstid

Vi lagrar era personuppgifter i enighet med rådande lagstiftning och endast så länge de är nödvändiga för att uppfylla de användningsändamål som föreskrivs i denna dataskyddsförteckning. När grunden för behandling av era personuppgifter har upphört gälla raderas alla era personuppgifter.

Skydd av personuppgifter

Valteris register upprätthålls och skyddas genom olika typer av tekniska och organiskatoriska åtgärder för att garantera en säker, felfri behandling och dataintegritet. Dataskyddet omfattar åtkomsthantering, åtkomstkontroll och tekniska lösningar såsom brandväggar och lösenordsskydd. Ovanstående åtgärder säkerställer att endast utsedda Valteri-anställda och tjänsteleverantörer som har avtal med Valteri har tillgång till de lagrade uppgifterna.

Vi rapporterar dataintrång till Dataombudsmannen. Hot mot datasäkerheten och möjliga dataintrång rapporteras till polisen och Cybersäkerhetscentret.

Vid behov stänger vi tillfälligt ner våra tjänster för att skydda personuppgifter.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska insamlade personuppgifter som gäller den registrerade själv. Den registrerade har även rätt att kräva redigering eller radering av felaktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade personuppgifter.

Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att kontakta den registeransvariga som nämns nedan.

Ändringar i behandlingen av personuppgifter

I samband med utvecklingen av Valteris tjänster kan behandlingen av personuppgifter ändras utan förhanda anmälan. Ifall behandlingen av personuppgifter skulle förändras merkant meddelas detta om på denna webbsida. Ändringar kan även bero på lagstiftningsändringar. Vi rekommenderar att bekanta sig med denna webbsidas innehåll, för så aktuell information som möjligt om behandling av personuppgifter på Valteri.

Personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter

Som personupggiftsansvarig fungerar Valteriskolan / Valteri center för lärande och kompetens

E-post: kirjaamo@valteri.fi

Dataskydd: tietosuoja@valteri.fi

Begärande om uppgifter

Den registrerade har rätt att få information om huruvida de egna personuppgifter behandlas och vilken typ av personuppgifter som sparats om den registrerade själv.

Begäran om uppgifter görs via görs via blanketter (på finska): (Begäran om information från en berörd partBegäran om granskning av patientjournalerBegäran om rättelse av personuppgifter).

Vid begäran om information om en konfidentiell handling eller handlingar som endast får lämnas ut på vissa villkor ska den person som begär handlingen ange det ändamål för vilket informationen ska användas och all annan information som behövs för att klargöra villkoren för utlämnande.

Den som begär information ombeds att lämna in blanketten för begäran om information på en Valteri-enhet, där den begärandes identitet kan bekräftas. Om begäran gäller information om en elev kontrolleras även att den person som gör begäran är vårdnadshavare till eleven i fråga.

Beskrivning av handlingars offentlighet

Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att ge en översikt av hur Valteriskolas ärenderegister och informationshanteringen som berör tjänsteproduktion har strukturerats. Informationen i beskrivningen av handlingars offentlighet gör det möjligt för allmänheten och berörda parter att bättre identifiera sina förfrågningar om information i enlighet med artikel 13.1 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Anvisningar om hur en begäran om uppgifter görs hittas i kapitel 17 i beskrivningen av handlingars offentlighet.

Valteris beskrivning av handlingarnas offentlighet (på finska)