Via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal kan man rapportera misstänkta oegentligheter i Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters verksamhet.

Som en del av Utbildningsstyrelsen har Valteri center för lärande och kompetens förbundit sig att ordna en konfidentiell och ansvarsfull verksamhet i enlighet med god förvaltningssed.

Om du trots dessa misstänker oegentligheter i Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters verksamhet kan du rapportera oegentligheten till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Oegentligheten kan gälla till exempel offentlig upphandling, skydd av privatlivet och personuppgifter eller överträdelse av bestämmelserna om beviljande, användning eller återkrav av understöd eller statligt stöd. Du kan alternativt också göra rapporten per e-post, post eller muntligen.

Vem kan rapportera?

Medborgare kan rapportera felaktiga myndighetsförfaranden eller oegentligheter till justitiekanslersämbetet genom klagomålsblanketten. Man kan anföra ett klagomål hos justitiekanslersämbetet om man misstänker att en myndighet, tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter.

Justitiekanslersämbetets instruktioner om hur man anför ett klagomål och den elektroniska klagomålsblanketten för medborgare

Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters tidigare anställda och tjänstemän, praktikanter, arbetssökande och samarbetspartner kan rapportera misstänka oegentligheter tryggt och konfidentiellt till justitiekanslersämbetets centraliserade kanal.

Den nuvarande personal skall i första hand anmäla oegentligheter via Utbildningsstyrelsens interna rapporteringskanal.

Vad ska jag beakta i rapporten och hur gör jag den?

Gör en rapport via Justitiekanslersämbetets elektroniska rapporteringskanal

Din rapport kan gälla oegentlighet som du har observerat i samband med ditt arbete och som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen. Då du gör rapporten behöver det ännu inte finnas konkreta bevis på oegentligheten. Det räcker att du har grundad anledning att tro att dina misstankar stämmer.

Rapporten ska innehålla

  • den rapporterande personens namn och kontaktuppgifter, det vill säga e-postadress, telefonnummer eller adressuppgifter,
  • information om vilken aktör och hurdana oegentligheter rapporten gäller,
  • en närmare redogörelse för oegentligheterna,
  • information om den rapporterande personens ställning i förhållande till föremålet för rapporten.

Justitiekanslersämbetets anvisningar och kontaktuppgifter samt mer information om att rapportera

Hur handläggs rapporten?

Justitiekanslersämbetet sänder den rapporterande personen en mottagningsbekräftelse inom sju dagar från mottagandet av rapporten. Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar rapporten till den behöriga myndigheten eller det behöriga ministeriet, som utreder rapporten.

Vid Utbildningsstyrelsen tar en särskilt utsedd handläggningsgrupp emot rapporten. Handläggningsgruppen undersöker rapporten och bedömer om visselblåsarlagen ska tillämpas på rapporten och den rapporterande personen. Dessutom utreder handläggningsgruppen om den rapporterade misstanken om oegentlighet är motiverad och vidtar vid behov åtgärder för att rätta till situationen. Handläggningsgruppen ger också den rapporterande personen information om de åtgärder som vidtagits till följd av rapporten.

Bakgrunden till den nya rapporteringskanalen

Utbildningsstyrelsen, dess fristående enheter Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU, Studentexamensnämndens kansli och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) samt statliga läroanstalter är ansvariga för att deras verksamhet som en del av statsförvaltningen följer lagen. De har förbundit sig att ordna en konfidentiell och ansvarsfull verksamhet i enlighet med god förvaltningssed samt att följa interna tillsyns- och verksamhetsprinciper.

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 1 januari 2023. Lagens syfte är att skydda personer som har rapporterat olägenheter inom de områden som anges i visselblåsarlagen, såsom offentliga upphandlingar eller skydd av privatlivet och personuppgifter. Lagen förbjuder att en rapporterande person utsätts för repressalier på grund av rapporten. Den rapporterande personens identitet ska därtill hållas hemlig. Rapporten får endast handläggas av särskilt utsedda handläggare.

Skyddet för rapporterande personer gör det möjligt att på ett säkert och konfidentiellt sätt föra misstankar om olägenheter till intern undersökning, sänker tröskeln för att i ett tillräckligt tidigt skede föra fram misstänkt olaglig verksamhet, underlättar och påskyndar organisationens möjligheter att reagera på missförhållanden samt ökar tilliten och hållbarheten för god förvaltning.

Visselblåsarlagen