Dataskyddsbeskrivning, Nappula

EUs dataskyddsförordning 2016/679
Datum för utarbetande: 14.5.2019, uppdaterad 18.3.2022

Personuppgiftsansvarig

Valteriskolan
PB 101
40049 VALTERI
0295 332 700 (central)

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret

Ansvarsperson:
Kimmo Hurtig, Utvecklingschef
PB 106, 90049 VALTERI
Tel. 0295 29 4642

Kontaktperson:
Pia Walle, Habiliteringschef
PB 103, 70049 VALTERI
Tel. 0295 33 2080

Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål

Ett gemensamt kundinformationssystem för utbildning, habilitering, boende, vård och handledning för att hantera och kommunicera information om en elev. Nappula är ett kundinformationssystem som skapats för att dokumentering av vård- och fostringsarbete.

Kontaktuppgifterna kan användas för att samla in tjänstespecifik respons för Valteris egen utveckling.

Uppgifterna i registret kan användas för forsknings och statistik. För forskningsändamål måste forskaren separat ansöka om forskningstillstånd hos Valteri.

Undersökningsdata bör minimeras och undersökningen bör i möjligaste mån genomföras utan personuppgifter.  Om studien inte kan genomföras utan personuppgifter bör en konsekvensbedömning av behandlingen av personuppgifter göras.

Registrets datainnehåll

De registrerade:
a) Valteriskolans elever (Elevantagningsbeslut)
b) Kunder för handledningstjänster på Valteri center för lärande och kompetens (beställningsavtal/betalningsförbindelse)

Datainnehåll om de registrerade:
Elevens namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, vårdnadshavarens kontaktuppgifter, social- och hälsovårdens klientuppgifter samt uppgifter som berör dokumentation av elevens vardag, utbildning, hälsotillstånd och hanbilitering.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i registret fås av vårdnadshavarna. Vid behov kan information också begäras från andra parter, med samtycke av elevens vårdnadshavare, för att tillhandahålla den enskilda tjänsten.

Grundläggande uppgifter om elever vid Valteriskolan dokumenteras manuellt på grundval av information som fås av vårdnadshavarna. Registret består av dokumentering av och dokument berörande

Valteri-koulun oppilaaseen liittyvät perustiedot kirjataan manuaalisesti huoltajalta saatujen tietojen perusteella. Registret består av rehabiliterings- och behandlingshandlingar samt dokumentering av Valteriskolans elevers skoltid.

När det gäller en kundrelation som bygger på ett beställningsavtal/betalningförbindelse erhålls barnets namn och personbeteckning samt vid behov vårdnadshavarens namn/kontaktuppgifter av beställaren. Andra uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla den kundanpassade tjänsten samlas in från vårdnadshavaren i den utsträckning som krävs för att tjänsten ska kunna tillhandahållas och, med vårdnadshavarens samtycke, kan information också begäras från andra parter.

Lagenligt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter

Uppgifter ur registret kan lämnas ut, med samtycke av den registrerade och/eller dennas vårdnadshavare, åt parter inom hälsovården eller närskolan.

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EFTA.

Principer för skydd av registret

Valteriskolans personal har tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt gäller även efter det att den anställdes anställning har upphört.

De uppgifter som lagras i registret är känsliga och måste behandlas konfidentiellt. Manuellt insamlade uppgifter lagras i låsta rum och (brand)skåp. När det gäller de uppgifter som lagras i det elektroniska registret ges åtkomst till registret (användarnamn, lösenord, med ytterligare rättigheter som begränsas av användargrupp) endast till utsedda personer som är anställda vid skolan, i enlighet med deras arbetsuppgifter. Lagring, arkivering, förstöring och annan behandling av uppgifter styrs av en datahanteringsplan.

Informering

Dataskyddsbeskrivningen finns tillhanda på webbadressen https://www.valteri.fi/sv/registerbeskrivningar/

Granskningsrätt och utövande av granskningsrätten

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har den registrerade rätt att ta del av uppgifterna i registret om personen själv. Denna rätt till granskning utövas utan dröjsmål. Det är kostnadsfritt att utöva rätten till granskning och den kan utövas högst en gång per år (12 månader). Begäran om granskning måste göras skriftligen.  Identiteten hos den person som gör begäran kommer att verifieras och vid behov kontrolleras innan uppgifterna lämnas ut. I händelse av en exceptionell vägran att bevilja tillträde till informationen kommer ett skriftligt intyg undertecknat av rektorn att utfärdas. I intyget skall skälen till avslaget anges. Den registrerade kan hänskjuta ärendet till dataskyddsombudsmannen. Dataskyddsombudsmannen kan utfärda ett föreläggande till den registeransvarige att utöva den registrerades rätt till tillgång.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Enligt artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har de registrerade rätt att få felaktiga uppgifter om dem i registret rättade. Om personuppgifter i registret visar sig vara felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för behandlingssyfte, ska den person som är auktoriserad av den personuppgiftsansvariga korrigera dem på eget initiativ eller på kundens begäran.

Begäran om rättelse måste göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Identiteten hos den person som gör begäran verifieras och kontrolleras. Den personuppgiftsansvarige kan vägra att rätta uppgifterna på rättsliga grunder. Den registrerade måste informeras om skälen till avslaget.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter:

Uppgifterna i registret är huvudsakligen konfidentiella. Informationen kommer inte att lämnas ut utan samtycke från den berörda elevens vårdnadshavare, såvida inte den part som begär informationen har en laglig rätt att få den. Den registrerade behöver därför inte uttryckligen begära utlämningsförbud.

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål om en kränkning av behandlingen av personuppgifter till en dataskyddsmyndighet.

Automatiserat beslutsfattande och/eller profilering

Informationen i registret används inte för profilering eller automatiserat beslutsfattande.