Dataskyddsbeskrivning för webbtjänsten Toimintakykyarvio.fi

EU:s dataskyddsförordning 2016/679
Datum för utarbetande: 17.2.2021

Personuppgiftsansvarig

Valteriskolan
PB 101
40049 VALTERI
0295 332 700 (central)

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret

Ansvarsperson:
Jaakko Viitasaari, rektor
PB 106, 90049 VALTERI
Tel. 0295 29 4356, förnamn.efternamn@valteri.fi

Ansvarsperson:
Anu Holappa, oppilastuen päällikkö
PB 106, 90049 VALTERI
Tel. 0295 29 4156, förnamn.efternamn@valteri.fi

Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn

toimintakykyarvio.fi

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tjänsten kan användas för att skicka utvärderingsformulär per e-post till eleven, vårdnadshavaren och de yrkesverksamma som är involverade i elevens vardag. Tjänsten sammanställer svaren i olika format som kan ses av den person som skickade frågeformuläret. Den information om funktionsförmåga som tjänsten sammanställer används för att stödja elevens lärande och skolgång. För att logga in på tjänsten krävs registrering och angivande av ett användarnamn i form av e-postadress. Bedömningarna är endast synliga för utvalda användare och kan inte nås av någon annan.

Registrets datainnehåll

Namn (valfritt), e-postadress
Användningen av tjänsten tillåter anonymitet och kräver inte att elevens namn eller identitet uppges.

Den som ansvarar för tjänstens verkställande skickar förfrågningar angående tjänsten via e-post, men mottagarens e-postadress lagras inte på servern. Systemet sammanställer svaren för rapportering till den verkställande.

Regelmässiga uppgiftskällor:

Personuppgifter samlas endast av registrerade användare.

Utlämnande av personuppgifter och uppgifternas översändande utanför EU- och EES-området:

De dokument som skrivs ut och lagras via tjänsten är konfidentiella och informationen i dem är endast tillgänglig för de lärare som undervisar den berörda eleven och andra personer som behöver informationen för sitt arbete. De kan få tillgång till informationen i den utsträckning de behöver göra det i sitt arbete. Enligt 40 § 4 mom. i lagen om grundläggande utbildning ska den tidigare utbildningsanordnaren, när en elev under 18 år övergår till utbildning, verksamhet eller träning som ordnas av en annan utbildningsanordnare, ge den nya utbildningsanordnaren de uppgifter som behövs för att ordna elevens utbildning. Dylik information kan också lämnas på begäran av den nya utbildningsanordnaren. Utlämnande av nödvändig information kräver således inte föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke. Det är upp till leverantören att avgöra vilken information som är nödvändig.

Konfidentiell information får spridas i större utsträckning med vårdnadshavarens samtycke. Handlingar som innehåller information om förmågor som erhållits från tjänsten får överföras till den mottagande utbildningsinstitutionen när studierna inleds, efter den grundläggande utbildningen, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna vidtas, med elevens och vårdnadshavarens samtycke. Uppgifterna ska behandlas konfidentiellt.

Uppgifterna kommer inte att utlämnas eller överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret

Uppgifterna i registret lagras i digitalt format på hårddisken på systemservern. Lagringsmedierna finns i ett låst och kontrollerat område. Registret är lösenordsskyddat och åtkomsten definieras och begränsas till specifika personer för varje enskilt arbete i enlighet med åtkomstpolicyn.

Den som ansvarar för tjänstens verkställande ser till att den sammanställda beskrivningen av förmågan registreras i enlighet med läroanstaltens policy för dokumenthantering och att dokumenten förvaras i låsta skåp i enlighet med läroanstaltens policy.

Informering

Registerbeskrivningen finns tillgänglig på valteri.fi och toimintakykyarvio.fi

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska insamlade personuppgifter som gäller den registrerade själv. Identiteten hos den person som begär granskningen kommer att verifieras och kontrolleras innan uppgifterna lämnas ut. Om granskningsrätten i undantagsfall nekas ska ett skriftligt intyg undertecknat av rektorn utfärdas. I intyget skall skälen till avslaget anges. Den registrerade kan hänskjuta ärendet till dataskyddsombudsmannen. Ombudsmannen för dataskydd kan beordra den registeransvarige att utöva den registrerades rätt till tillgång. Utövandet av rätten till tillgång är kostnadsfritt, med högst ett utövande per år (12 månader).

Rätt att yrka på ändring eller korrigering av uppgift

Om felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter upptäcks i registret ska den person som den personuppgiftsansvariga utsett korrigera dem på eget initiativ eller på kundens begäran. Begäran om rättelse måste göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Identiteten hos den person som gör en begäran kommer att kontrolleras och verifieras.

Förbudsrätt

Uppgifterna i registret är huvudsakligen konfidentiella. Informationen lämnas inte ut om inte den part som begär informationen har laglig rätt att få den. Den registrerade behöver därför inte uttryckligen begära att informationen inte ska lämnas ut.