Förskoleplats och skolplats

Förskoleplatser och skolplatser i Valteriskolan är avsedda för elever i behov av särskilt stöd vars skolgång inte går att ordna på ett ändamålsenligt sätt i den egna hemkommunen.

Boende

I samband med Valteriskolans enheter erbjuds även boendetjänster. De är i första hand avsedda för skolans långväga elever under skolveckan från måndag morgon till fredag eftermiddag. För de elever som deltar i en stödperiod, för elever i Valteriskolan med kort skolväg samt för elever och studerande i andra skolor är boendetjänsterna avgiftsbelagda.

Bedömning av behovet av skolplats

Vägen till en skolplats i en Valteriskola går alltid via en stödperiod. Under stödperioden utför vi en yrkesövergripande utvärdering av stödbehovet och av elevens inlärningsfärdigheter och särskilda behov i avseende av lärande, habilitering och skolgång. Om vi under stödperioden inte hittar tillräckligt med stödåtgärder för skolgången i hemkommunen kan eleven antas till Valteriskolan för en viss tid.

Kommunen ansöker

Kommunen är den som ansöker om elevplats i samarbete med barnets eller den ungas vårdnadshavare. Ni får tillgång till blanketterna av kontaktpersonen. Ansökningen sker elektroniskt. Elevantagningen förutsätter beslut om särskilt stöd från hemkommunen och särskilt avtal mellan kommunen och Valteriskolan om eventuella assistenttjänster. Kommunen ansvarar för elevens skoltransporter.