GDPR 2016/679
Datum för uppgörande: 5.6.2019

Den registeransvarige

Valteri skola,
PL 101,
40049 VALTERI

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Ansvarsperson: Anne Korhonen, rektor, anne.korhonen@valteri.fi, tfn 0295 33 2119
Kontaktperson: Minna Närhilä, kommunikationsplanerare, minna.narhila@valteri.fi, tfn 0295 335 464
Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn

Register över kommunens kontaktpersoner samt undervisnings- och bildningsväsendets ledning

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Registret är Valteris register över kommunens kontaktpersoner samt undervisnings- och bildningsväsendets personal, med hjälp av vilket vi skickar riktade nyhetsbrev.

  • Vi informerar om statsbidrag som hör till anordnandet av stöd och vi är redo att fungera som utvecklingspartner redan i projektets planeringsfas.
  • Vi informerar om kompletterande utbildning för undervisnings- och elevvårdspersonalen.
  • Vi informerar om våra tjänster och evenemang för nätverksbildande.
  • Vi håller kommunernas kontaktpersoner informerade om Valteris kostnadsfria och kostnadsbelagda handledningstjänster och material till stöd för inlärning och skolgång.
  • Vi använder erhållna e-postadresser och telefonnummer bl.a. för att utföra de ovan nämnda åtgärderna.

Rättslig grund: Personens samtycke.

Registrets informations-innehåll och kategorier av registrerade

Förnamn, Efternamn, Telefon, Mobiltelefon, E-post, Företag, Titel, Postort, Kommun, Landskap, Land

Informationskällor för personuppgifter

Uppgifter som personen själv uppgett via en frågeblankett.

Överföringar av personuppgifter och utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas eller överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter om personen lagras i registret, men kontaktuppgifternas status ändras till ”Får inte skickas” om personen inte vill ha nyhetsbrevet. På detta sätt säkerställer vi att personen inte heller i fortsättningen får nyhetsbrevet.

Principerna för skyddet av registret

Uppgifter som lagrats i registret förvaras i digital form på en hårdskiva i systemets server. Lagringsutrustningen finns hos tjänsteleverantören i ett låst och övervakat utrymme. Tjänsteleverantören ansvarar för programplattformens funktion och informationssäkerhet samt säkring. Registret är lösenordsskyddat och användarrätten till registret har definierats och begränsats till vissa personer på basis av arbetsuppgifterna i enlighet med policyn om åtkomsträttigheter.
Registret behandlas huvudsakligen elektroniskt. Om manuellt material uppstår i samband med behandlingen förvaras detta material i ett låst skåp.

Den registrerades rättigheter

Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har en person vars uppgifter behandlas (= registrerad) olika rättigheter beroende på grunden för behandling av personuppgifter.

Personen har rätt att veta (rätt att få tillgång till sina uppgifter, artikel 15) huruvida dennas personuppgifter behandlas eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om personen.

Personen har också rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter.

En person har endast i vissa undantagsfall rätt till fullständig radering av sina uppgifter (rätten att bli bortglömd, artikel 17). Den registrerade kan också annullera en prenumeration på nyhetsbrevet via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att begära en begränsning av sina personuppgifter eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter bl.a. för direktmarknadsföring och profilering i anslutning till den.

Den registrerades rättigheter tillgodoses genom att först kontakta den registeransvariges kontaktperson vars kontaktuppgifter finns i början av denna redogörelse.

Om du anser att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter, har du rätt att anföra besvär hos den nationella dataskyddsmyndigheten. (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering

Uppgifter som finns i registret används inte för profilering och är inte heller föremål för automatiskt beslutsfattande