GDPR 2016/679
Datum för uppgörande: 5.6.2019

Den registeransvarige

Valteri skola,
PL 101,
40049 VALTERI

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Ansvarsperson: Anne Korhonen, rektor, anne.korhonen@valteri.fi, tfn 0295 33 2119
Kontaktperson: Minna Närhilä, kommunikationsplanerare, minna.narhila@valteri.fi, tfn 0295 335 464
Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn

Register över kommunens kontaktpersoner samt undervisnings- och bildningsväsendets ledning

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Registret är Valteris register över kommunens kontaktpersoner samt undervisnings- och bildningsväsendets personal, med hjälp av vilket vi skickar riktade nyhetsbrev.

  • Vi informerar om statsbidrag som hör till anordnandet av stöd och vi är redo att fungera som utvecklingspartner redan i projektets planeringsfas.
  • Vi informerar om kompletterande utbildning för undervisnings- och elevvårdspersonalen.
  • Vi informerar om våra tjänster och evenemang för nätverksbildande.
  • Vi håller kommunernas kontaktpersoner informerade om Valteris kostnadsfria och kostnadsbelagda handledningstjänster och material till stöd för inlärning och skolgång.
  • Vi använder erhållna e-postadresser och telefonnummer bl.a. för att utföra de ovan nämnda åtgärderna.

Rättslig grund: Personens samtycke.

Registrets informations-innehåll och kategorier av registrerade

Förnamn, Efternamn, Telefon, Mobiltelefon, E-post, Företag, Titel, Postort, Kommun, Landskap, Land

Informationskällor för personuppgifter

Uppgifter som personen själv uppgett via en frågeblankett.

Överföringar av personuppgifter och utlämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter utlämnas eller överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter om personen lagras i registret, men kontaktuppgifternas status ändras till ”Får inte skickas” om personen inte vill ha nyhetsbrevet. På detta sätt säkerställer vi att personen inte heller i fortsättningen får nyhetsbrevet.

Beskrivning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder/skydd av uppgifter

Uppgifter som lagrats i registret förvaras i digital form på en hårdskiva i systemets server. Lagringsutrustningen finns hos tjänsteleverantören i ett låst och övervakat utrymme. Tjänsteleverantören ansvarar för programplattformens funktion och informationssäkerhet samt säkring. Registret är lösenordsskyddat och användarrätten till registret har definierats och begränsats till vissa personer på basis av arbetsuppgifterna i enlighet med policyn om åtkomsträttigheter.
Registret behandlas huvudsakligen elektroniskt. Om manuellt material uppstår i samband med behandlingen förvaras detta material i ett låst skåp.

Information

Registerutdraget kan läsas på Valteris webbsidor https://www.valteri.fi/sv/registerbeskrivningar/.
Den registrerade måste informeras i det skede då uppgifterna insamlas.
Den registrerade ska också informeras om behandlingen av uppgifterna förändras i förhållande till det ursprungliga insamlingsändamålet.

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska uppgifter i personregistret som gäller den registrerade själv.
I regel är granskningen avgiftsfri, men under vissa förutsättningar kan administrativa kostnader uppbäras. Om den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller oskälig, måste begärans uppenbart ogrundade eller oskäliga karaktär kunna påvisas för den registrerade.
Den som framställer begäran om granskning ska styrka sin identitet och identiteten kontrolleras också innan uppgifterna utlämnas.
I samband med sökning av uppgifter ska den registrerade meddela från vilken tjänst/vilket system uppgifterna önskas. T.ex. registret över kommunens kontaktpersoner.
Om granskningsrätten i undantagsfall avslås, utfärdas ett skriftligt intyg över detta undertecknat av registrets ansvarsperson. Orsakerna till att granskningsrätten avslogs framgår av intyget.
Den registrerade kan föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling. Dataskyddsombudsmannen kan ålägga den personuppgiftsansvarige att verkställa den registrerades granskningsrätt.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Om en personuppgift som med tanke på behandlingen är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad upptäcks i registret, rättar en person som befullmäktigats av den personuppgiftsansvarige uppgiften på eget initiativ eller på kundens begäran.
Inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras utan dröjsmål.
En begäran om rättelse/korrigering ska framställas skriftligt till registrets kontaktperson.
Den som framställer begäran ska styrka sin identitet och identiteten kontrolleras också innan uppgifterna korrigeras.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att bl.a. förbjuda att den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter som gäller den registrerade för direktmarknadsföring eller motsvarande ändamål.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om överträdelser med anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering

Uppgifter som finns i registret används inte för profilering och är inte heller föremål för automatiskt beslutsfattande