Studerandevården hör till den basservice i skolan som ska erbjudas alla barn, unga och familjer. I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras har studerandevården blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet.

Generella studerandevården främjar elevernas studieframgång och välmående samt skolgemenskapens sociala välbefinnande och delaktighet och hör till alla som jobbar inom skolgemenskapen. Den individuella studernadevården innehåller skolhälsovårdstjänster till den enskilda eleven så som hälsovårds-, läkar-, kurators- och psykologtjänster samt sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från studerandehälsan som genomförs av en mångprofessionell expertgrupp.

Valteriskolans styrgrupp för studerandevården ansvarar för den allmänna och mångprofessionella planeringen, utvecklingen, handledningen samt utvärderingen. De enhetsspecifierade studerandevårdsgrupperna ansvarar för den generella och individuella studerandevårdsarbetets planering, förverkligande och utvärdering i varje enskild enhet. Läsåret 2020-2021 tas en förnyad studerandevårdsplan i bruk, som innehåller en gemensam stomme som följer läroplansgrunderna som grund för de enhetsspecifika studerandevårdsplanerna, gällande både den generella och den individuella studerandevården. Planen innehåller enhetsspecifika verksamhetsplaner för den generella och den individuella studerandevården.