GDPR 2016/679
Datum för uppgörande: 5.6.2019

Den registeransvarige

Valteri skola,
PL 101,
40049 VALTERI

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Petteri Alanko, kommunikationschef (visstidsanställd)
Tfn 0295 33 5319 petteri.alanko@valteri.fi

Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Valteris medieregister används för information (bl.a. Pressmeddelanden) och för redaktionell
marknadsföringskommunikation.

Rättslig grund: ställningsfullmakt och/eller personens samtycke.

Medieregistret används för att informera om evenemang t.ex. Så att
pressmeddelanden om evenemang och tjänster skickas till redaktörer,
fotografer och redaktioner från Valteris system

Data i registret

Mediets typ (dagstidning, medlemstidning, kommunikation, webbsida, facktidning, tv, radio), organisationens namn, landskap, ort, redaktörens namn, titel, e-postadress, språk, telefonnummer,
ämnesområde.

Informationskällor för personuppgifter

Kontaktuppgifterna i medieregistret samlas och uppdateras från allmänt tillgängliga offentliga informationskällor såsom tidningars och mediers webbsidor. Dessutom fås uppgifter också från de registrerade.

Överföringar av personuppgifter och utlämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet

Uppgifter utlämnas eller överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifter som insamlats till registret lagras endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt och tillåtet enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga och förenliga ändamål för vilka personuppgifterna har insamlats. Uppgifter som insamlats för marknadsföring tas bort ur registret efter att den registrerade har förbjudit användning av sina kontaktuppgifter. Säkra förfaranden iakttas
vid förstöring och radering av uppgifter. Valteri raderar regelbundet sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga eller i övrigt aktuella.

Principerna för skyddet av registret

Uppgifter som lagrats i registret förvaras i digital form i tjänsteleverantörens datasystem. Registret är lösenordsskyddat och användarrätten till registret har definierats och begränsats till vissa personer på basis av arbetsuppgifterna.

Registret behandlas huvudsakligen elektroniskt. Om manuellt material uppstår i samband med behandlingen förvaras detta material i ett låst skåp.

Information

Den registrerade har möjlighet att förbjuda användning av sin personliga e-postadress eller andra kontaktuppgifter när som helst genom att svara på det mottagna e-postmeddelandet eller meddela
registrets kontaktperson.

Den registrerades rättigheter

Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har en person vars uppgifter behandlas (= registrerad) olika rättigheter beroende på grunden för behandling av personuppgifter.

Personen har rätt att veta (rätt att få tillgång till sina uppgifter, artikel 15) huruvida dennas personuppgifter behandlas eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om personen.

Personen har också rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter.

En person har endast i vissa undantagsfall rätt till fullständig radering av sina uppgifter (rätten att bli bortglömd, artikel 17). Den registrerade kan också annullera en prenumeration på nyhetsbrevet via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att begära en begränsning av sina personuppgifter eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter bl.a. för direktmarknadsföring och profilering i anslutning till den.

Den registrerades rättigheter tillgodoses genom att först kontakta den registeransvariges kontaktperson vars kontaktuppgifter finns i början av denna redogörelse.

Om du anser att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter, har du rätt att anföra besvär hos den nationella dataskyddsmyndigheten. (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering

Uppgifter som finns i registret används inte för profilering och är inte heller föremål för automatiskt beslutsfattande.