GDPR 2016/679
Datum för uppgörande: 5.6.2019

Den registeransvarige

Valteri skola,
PL 101,
40049 VALTERI

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Ansvarsperson: Anne Korhonen, rektor, anne.korhonen@valteri.fi, tfn 0295 33 2119
Kontaktperson: Minna Närhilä, kommunikationsplanerare, minna.narhila@valteri.fi, tfn 0295 335 464
Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Valteris medieregister används för information (bl.a. Pressmeddelanden) och för redaktionell
marknadsföringskommunikation.

Rättslig grund: ställningsfullmakt och/eller personens samtycke.

Medieregistret används för att informera om evenemang t.ex. Så att
pressmeddelanden om evenemang och tjänster skickas till redaktörer,
fotografer och redaktioner från Valteris system

Registrets informationsinnehåll och kategorier av
registrerade

Mediets typ (dagstidning, medlemstidning, kommunikation, webbsida, facktidning, tv, radio), organisationens namn, landskap, ort, redaktörens namn, titel, e-postadress, språk, telefonnummer,
ämnesområde.

Informationskällor för personuppgifter

Kontaktuppgifterna i medieregistret samlas och uppdateras från allmänt tillgängliga offentliga informationskällor såsom tidningars och mediers webbsidor. Dessutom fås uppgifter också från de registrerade.

Överföringar av personuppgifter och utlämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet

Uppgifter utlämnas eller överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter som insamlats till registret lagras endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt och tillåtet enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga och förenliga ändamål för vilka personuppgifterna har insamlats. Uppgifter som insamlats för marknadsföring tas bort ur registret efter att den registrerade har förbjudit användning av sina kontaktuppgifter. Säkra förfaranden iakttas
vid förstöring och radering av uppgifter. Valteri raderar regelbundet sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga eller i övrigt aktuella.

Beskrivning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder/skydd av uppgifter

Uppgifter som lagrats i registret förvaras i digital form i tjänsteleverantörens datasystem. Registret är lösenordsskyddat och användarrätten till registret har definierats och begränsats till vissa personer på basis av arbetsuppgifterna.

Registret behandlas huvudsakligen elektroniskt. Om manuellt material uppstår i samband med behandlingen förvaras detta material i ett låst skåp.

Information

Ett registerutdrag kan läsas på Valteris webbsidor på adressen https://www.valteri.fi/sv/registerbeskrivningar/

Den registrerade har möjlighet att förbjuda användning av sin personliga e-postadress eller andra kontaktuppgifter när som helst genom att svara på det mottagna e-postmeddelandet eller meddela
registrets kontaktperson.

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska personuppgifter som gäller den registrerade själv och på begäran får en kopia av uppgifterna. Den som framställer begäran om granskning ska styrka sin identitet och identiteten kontrolleras också innan uppgifterna utlämnas. Den registrerade kan föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling. Dataskyddsombudsmannen kan ålägga den
personuppgiftsansvarige att verkställa den registrerades granskningsrätt.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Om en personuppgift som med tanke på behandlingen är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad upptäcks i registret, rättar en person som befullmäktigats av den personuppgiftsansvarige uppgiften på eget initiativ eller på kundens begäran. Inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras utan dröjsmål.
En begäran om rättelse ska lämnas skriftligt till den personuppgiftsansvarige.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att bl.a. förbjuda att den  personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter som gäller den registrerade för direktmarknadsföring eller motsvarande ändamål. Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om överträdelser med anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering

Uppgifter som finns i registret används inte för profilering och är inte heller föremål för automatiskt beslutsfattande.