Valteriskolan Mikael finns i St Michel. Skolan hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde och är en del av det riksomfattande Valteri centret för lärande och kompetens. Skolan erbjuder förskol- och grundskolsundervisning.

Skolans egna elever och stödperiodselever studerar i grupper som indelas enligt ålder.

I klassen fungerar förutom en lärare och handledare även ett mångprofessionellt team. Till det mångprofessionella teamet kan höra t.ex. en talterapeut, en fysioterapeut och en ergoterapeut. Vid Valteris enheter bildar undervisning, habilitering som stöder undervisning och handledning som stöder funktionsförmågan en fullständig helhet. Samarbetet i det mångprofessionella teamet bildar en grupp där man kompletterar varandra.

De handledningstjänster som Valteri Mikael erbjuder stöder elevens studier i den egna närskolan.