EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679
Datum för utarbetande: 29.1.2020, bearbetad 13.6.2023

Personuppgiftsansvarig

Valteri-skolan
PB 101
40049 VALTERI

Kontaktpersoner med ansvar för registerärenden

Ansvarig: Petteri Alanko, kommunikationschef (visstidsanställd)
Tfn 0295 33 5319 petteri.alanko@valteri.fi

Dataskyddsombud: tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn

Beställar-/kundregistret för Valteris näthandel (Valteri Puoti)

Syftet med behandlingen av personuppgifter/syftet med registret

Mottagning av beställningar från kunder, leverans av beställningar och fakturering av produkter.
I samband med beställningar ombeds kunden även ge sitt samtycke till marknadsföring av läromedel, utbildningar, evenemang och tjänster (nyhetsbrev).

Data i registret

Kund-/faktureringsuppgifter:

Namn, företagets namn, FO-nummer, gatuadress, postnummer, postkontor, telefonnummer, e-postadress.

Leveransuppgifter:

Namn, företagets namn, gatuadress, postnummer, postkontor, telefonnummer, e-postadress

Kundens samtycke till databehandling enligt dataskyddsbeskrivningen och till att Valteri beviljas marknadsföringstillstånd.

För personklienternas del uppgifter om faktureringen enligtbeskrivningen i PayTrail

Regelrätta informationskällor

Leveransuppgifter som beställaren meddelat i samband med beställningen av produkter. Om beställaren är ett företag eller en företrädare för den offentliga förvaltningen antecknar beställaren även faktureringsuppgifter. En enskild kund lämnar däremot ut uppgifterna till PayTrail när personen ska utföra betalningstransaktionen.

Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifter som samlats i registret på basis av kundrelationer förvaras endast så länge och i den omfattning som är nödvändig och tillåten enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga (leverans och fakturering av beställningen) eller kompatibla ändamål (kommunikation och marknadsföring) för vilka personuppgifterna har inhämtats.

Principerna för skyddet av registret

Användningen av registret har anvisats och åtkomsten till personuppgiftsregistret har begränsats med användarrättigheter så att tillgång till och rätt att använda personuppgifter som lagrats i systemet endast gäller för anställda som för sina arbetsuppgifter har rätt till det och som behöver uppgifterna i sitt uppdrag.

Tjänsteleverantörerna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från att förkomma oavsiktligt eller på olaglig väg, för utlämnande, missbruk, ändring, förstöring eller obehörig åtkomst.

Det informationssystem som används för behandlingen av personuppgifter är tekniskt skyddat på ett tillräckligt sätt och åtkomsten till det har skyddats med ändamålsenliga metoder, inklusive personliga användarnamn och lösenord.

Regelrätt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter

En producent av logistik- och betaltjänster behandlar i beställningens behandlings-, leverans- och faktureringsfaser personuppgifter som hänför sig till beställningen för Valteris räkning.  Tjänsteleverantören jämte underleverantörer förvarar kunduppgifter i sina system endast under den tid som produkterna levereras och faktureras.

Valteri överför inte/lämnar inte ut uppgifter till länder utanför EU eller EES för något annat ändamål.

Den registrerades rättigheter

Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har en person vars uppgifter behandlas (= registrerad) olika rättigheter beroende på grunden för behandling av personuppgifter.

Personen har rätt att veta (rätt att få åtkomst till sina uppgifter, artikel 15) huruvida personuppgifterna behandlas eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om personen.

En person har också rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter.

En person har endast i vissa undantagsfall rätt att helt radera sina personuppgifter ur registren (rätten att bli bortglömd, artikel 17). Den registrerade kan också annullera beställningen av nyhetsbrevet via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att begära en begränsning av behandlingen av sina personuppgifter eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter bl.a. för direktmarknadsföring och profilering i anslutning till den.

Den registrerades rättigheter tillgodoses genom att först kontakta den registeransvariges kontaktperson, vars kontaktuppgifter finns i början av denna redogörelse.

Om du anser att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter, har du rätt att anföra besvär hos den nationella dataskyddsmyndigheten (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)

Automatiserad beslutsprocess och/eller profilering

Uppgifterna i registret kan användas för att rikta kommunikationen till en viss yrkesgrupp, ett visst område (t.ex. ett välfärdsområde), en beställare av vissa typer av tjänster eller produkter eller motsvarande.
På basis av uppgifterna inleds inte någon annan automatisk beslutsprocess eller profilering.

Kakor

På Valteris webbplatser används nödvändiga kakor i Valteri-Puotis funktion som köpkorg och inloggning på kundkonton, där det är möjligt att välja ”Kom ihåg mig”. Dessutom används endast med användarens samtycke kakor för att analysera användarflödens rörlighet i Valteris elektroniska tjänster.

Information

Registerbeskrivningen finns tillgänglig på adressen www.valteri.fi/sv dataskydd/