EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Datum för upprättande: 8.9.2021
Insamlandet av data har upphört.

Personuppgiftsansvarig:
Valteriskolan
PB 101
40049 VALTERI

Kontaktperson som ansvarar för registerärenden:

Ansvars- och kontaktperson:
Terhi Ojala, projekt- och fortbildningschef
tfn 0295 29 4711

Dataskyddsombud:
tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn
Enkät till VIPU-aktörer om utbildningsbehov och deltagande i andra pågående utvecklingsåtgärder och -projekt inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

En enkät om planering av och innehåll i utbildningen för VIPU-personer, där man kartlägger deras utbildningsbehov samt deras deltagande i andra pågående utvecklingsåtgärder och -projekt inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Med hjälp av registrets kontaktuppgifter:

 • kartlägger vi VIPU-personernas utbildningsbehov i samband med anordnandet av stöd inom småbarnspedagogiken
 • kartlägger vi VIPU-personernas utbildningsbehov i samband med anordnandet av stöd för lärande och skolgång
 • kartlägger vi VIPU-personernas utbildningsbehov i samband med anordnandet av gemensam elevvård
 • kartlägger vi VIPU-personernas utbildningsbehov i samband med anordnandet av elevvårdstjänster
 • kartlägger vi VIPU-personernas utbildningsbehov i samband med
 1. sektorsövergripande samarbete inom småbarnspedagogiken / skolan
 2. sektorsövergripande samarbete som sträcker sig utanför småbarnspedagogiken / skolan
 • kartlägger vi VIPU-personernas verksamhet i andra pågående utvecklingsåtgärder och -projekt
 • utnyttjar vi de mottagna e-postadresserna vid behov för att rikta e-postmeddelanden till aktörer i olika utvecklingsprojekt.

Rättslig grund för behandlingen:
Personens samtycke.

Registrets informationsinnehåll:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-postadress till arbetet
 • Aktör som representeras i VIPU-verksamheten. Alternativ kommun, samkommun, privat utbildningsanordnare, universitetets övningsskola
 • Arbetsuppgift. Alternativ uppgifter inom stöd för lärande och skolgång, elevvårdstjänster, småbarnspedagogiken
 • Verksamhet i utvecklingsprojekt (ja/nej). Alternativ
  • Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla I arbetsgruppen som bereder åtgärder för att främja stöd för lärande, stödet till barnet och inkludering inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • Utvärderingsarbetet av småbarnspedagogikens kvalitet
  • Försöket med förskoleundervisningen
  • Verksamhetsmodellen Engagerande arbete i skolgemenskapen
  • VIP-områdesgruppen
  • Vaatu-områdesgruppen
  • Utvecklingen av familjecentren
  • Utvecklingsarbetet av OT-centren
  • Inom annat nationellt utvecklingsarbete riktat till barn eller unga, vilket?
 • Alternativ för Enkät om fortbildningsbehov:
 • Vad finns det för utbildningsbehov för att ordna stöd inom småbarnspedagogiken?
 • Vad finns det för utbildningsbehov för att ordna stöd för lärande och skolgång?
 • Vad finns det för utbildningsbehov för att ordna gemensam elevvård?
 • Vad finns det för utbildningsbehov för att ordna elevvårdstjänster?
 • Vad finns det för utbildningsbehov för att göra
 1. sektorsövergripande samarbete inom småbarnspedagogiken eller skolan?
 2. sektorsövergripande samarbete som sträcker sig utanför småbarnspedagogiken eller skolan?

Lagenliga informationskällor:

Uppgifter som personen själv uppgett via enkätlänken.

Lagenligt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter:

Vid behov lämnas endast uppgifter ut för ovan nämnda ändamål till de aktörer som leder VIP-nätverkets verksamhet (undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen). Uppgifter lämnas inte ut till andra aktörer utanför Valteri eller utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid för personuppgifter:

Uppgifterna i registret förvaras endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt och tillåtet enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga eller förenliga användningsändamål för vilka personuppgifterna har insamlats. Den personuppgiftsansvariga raderar regelbundet sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga eller i övrigt aktuella.

Principer för skydd av registret:

Uppgifter i registret förvaras tekniskt skyddade i digital form i tjänsteleverantörens datasystem. Registret är skyddat med lösenord och dess användarrättigheter har definierats och begränsats för vissa personer utifrån deras arbetsuppgifter.

Granskningsrätt och genomförande av granskningsrätt:

Den registrerade har rätt att granska personuppgifter som gäller den registrerade själv och på begäran få en kopia av uppgifterna. Begäran om granskning riktas till den personuppgiftsansvariga.

Rättelse av uppgifter och genomförande av rättelse av uppgifter:

Om personuppgifter som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade upptäcks i registret, rättar en person som befullmäktigats av den personuppgiftsansvariga uppgifterna på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras utan onödigt dröjsmål. En begäran om rättelse ska lämnas skriftligt till den personuppgiftsansvariga.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter:

Den registrerade har rätt att förbjuda användning (= återkalla sitt givna samtycke) av en personlig e-postadress eller andra kontaktuppgifter när som helst genom att svara på det mottagna e-postmeddelandet eller meddela registrets kontaktperson.

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att bl.a. förbjuda att den personuppgiftsansvariga behandlar uppgifter som gäller den registrerade för direktmarknadsföring eller motsvarande ändamål.

Den registrerade har också rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om överträdelser med anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering:

Uppgifterna i registret används inte för profilering och de är inte föremål för automatiskt beslutsfattande.