Valteri center för lärande och kompetens erbjuder stöd för barns och ungas lärande, utveckling, habilitering och undervisningsarrangemang i småbarnspedagogiken och grundskolan.

Våra tjänster är riksomfattande. Vi finns både i stora städer och i små kommuner. Allt efter behov. Fördelarna med vårt arbete syns i vardagen för barnet, vårdnadshavaren och de som jobbar med dem.

Ni kan ta kontakt med oss om det väckts en oro över elevens lärande och skolgång, eller om ni till exempel vill:

  • förutse förändringar i en elevgrupp eller i en elevs situation
  • söka handledning för att stöda en elev i frågor som rör läromedel, lärmiljö, lärandemetoder eller hjälpmedel.

Läs mer om handledningsbesök och ta kontakt

Videon är ett exempel på hur ett handledningsbesök kan se ut

Verktyg för inlärning och skolgång i vardagen

Handledningsbesök

Ett handledningsbesök handlar om att ge närskolan eller daghemmet stöd vid planering och förverkligande av undervisning, utveckling  och habilitering. Besökets syfte är att utveckla personalens professionella kompetens och stärka det sektorsövergripande samarbetet.

Ju tidigare desto bättre. Handledningsbesöket är det första steget i kartläggningen av barnets eller den ungas behov av stöd.

Läs mer om handledningsbesök och ta kontakt

MAPA®-fortbildningar

Valteris MAPA®-fortbildningar är avsedda för arbetsgrupper i skolor och kommuner för att stödja regionalt samarbete. I fortbildningarna jobbar vi på deltagarnas färdigheter och självförtroende för att hantera elever med utmanande beteende i det dagliga arbetet.

MAPA®-fortbildningar ordnas för grupper på 8–20 deltagare, antingen i Valteris utrymmen eller runt om i Finland enligt beställarens begäran.

Bekanta dig med vårt MAPA®-fortbildningsutbud (på finska)

Stödperiod

Syftet med stödperioden är att stöda elevens framgångsrika skolgång i den egna närskolan. En stödperiod kan ordnas i grupp eller individuellt antingen på en Valteriskola eller i elevens egen närskola.

Under stödperioden gör ett sektorsövergripande team en helhetskartläggning av lärandet och skolgången samt planerar stödformerna utgående från elevens behov.

Bekanta dig med stödperioderna

Onlinefortbildningar

Våra onlinefortbildningar erbjuder organisationer inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning sätt att utveckla och öka personalens kunskaper om aktuella utbildningsrelaterade teman. Utbildningsmaterialet är tillgängligt för hela arbetsgruppen.

I fortbildningskalendern hittar du även info om våra övriga fortbildningar.

Beställ onlinefortbildning för hela arbetsgruppen