Dataskyddsbeskrivning, Tipla

EU:s dataskyddsförordning 2016/679
Datum för utarbetande: 29.1.2020

Personuppgiftsansvarig

Valteriskolan
PB 101
40049 VALTERI

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret

Vili Lappalainen, ekonomichef

vili.lappalainen(at)valteri.fi

tel. 0295 29 4046

Dataskyddsombud: tietosuoja(at)valteri.fi

Registrets namn

TIPLA: Datainsamlings- och statistiktjänst

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Valteris fakturerings- och raporteringssystem med vilken tjänster kan utföras och uppföljas samt

Valters fakturerings- och rapporteringssystem, som kan producera de uppgifter som behövs för att övervaka och rapportera om tjänsterna, inklusive den statistik som krävs för intäktsavtalet från de uppgifter som lagras i systemet.

Med grund i med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) kap. 8 §39 är Valteris uppgift att anordna utbildning samt enligt §39 avsedd utvecklings- handlednings- och stödverksamhet. På grundval av detta säljer Valteri tjänster till kunder (kommuner, sammanslutningar och privatpersoner) och behöver därför uppgifter om beställningar, fakturor, statistik och för uppföljning.

Registrets datainnehåll och personuppgiftsgrupper

Eleven

 • Om Eleven sparas endast initialer, med hänvisning till informationen i betalningsförbindelsen

Kunden

 • Kundreferens
 • Kundnummer
 • Namn1
 • Namn2
 • ID
 • Grupp
 • Ansökningsgrund
 • Adress
 • Postnummer
 • Kommun
 • Land
 • Postbox
 • PB-postnummer
 • Postboxens placering
 • FO-nummer eller personskyddsnummer
 • OVT-ID
 • Operator
 • Kanal
 • Momsnummer
 • Område
 • Språk

 Arbetstagare 

 • Namn
 • Titel
 • Arbetsplats
 • Artbetsenhet
 • Utrymme
 • Anställningstid
 • E-postadress
 • Användarroll i Tipla
 • Hör personen till den lärande personalen

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna fås via tjänsteavtal och/eller betalningsförbindelser. Faktureringsuppgifter fås via Palkeet, Kiekus kundregister.

Utlämnande av personuppgifter och uppgifternas översändande utanför EU- och EES-området

Informationen från Tipla överförs till Palkeets faktureringstjänst för fakturering av beställningar. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Uppgifternas förvaringstid

Lagringstiderna för personuppgifter i kund- och leverantörsregistren som lagras i Palkeet baseras på den lagstiftning som definierar lagringstiderna för bokföringsuppgifter.

Principer för skydd av registret

Uppgifterna i registret lagras i digitalt format på hårddisken på systemservern. Lagringsmedierna finns i ett låst och kontrollerat område. Registret är lösenordsskyddat och åtkomsten definieras och begränsas till specifika personer för varje enskilt arbete i enlighet med åtkomstpolicyn.

Informering

Registerbeskrivningen finns tillgänglig: https://valteri.fi/tietosuoja

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska insamlade personuppgifter som gäller den registrerade själv.

I regel är granskningen kostnadsfri, men administrativa kostnader kan tas ut på vissa villkor eller om den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. I sådana fall ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Identiteten hos den person som begär granskningen verifieras och kontrolleras innan informationen lämnas ut.

Om granskningsrätten i undantagsfall nekas ska ett skriftligt intyg undertecknat av rektorn utfärdas. I intyget skall skälen till att granskningen inte beviljas anges.

Den registrerade kan föra ärendet vidare till dataskyddsombudsmannen. Dataskyddsombudsmannen kan beordra den registeransvarige att utöva den registrerades rätt till granskning av uppgifterna.

Rätt att yrka på ändring eller korrigering av uppgift

Om felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter upptäcks i registret ska den person som den personuppgiftsansvariga bemyndigat korrigera dem på eget initiativ eller på kundens begäran.

Oriktiga och felaktiga personuppgifter ska korrigeras utan dröjsmål. Begäran om rättelse måste göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga.

Personen har möjlighet att få ofullständiga personuppgifter rättade genom att lämna in ytterligare information. Begäran om ändring ska vara specificerad och ange vad som ska korrigeras och hur.

Identiteten hos den person som gör begäran kommer att verifieras och kontrolleras innan informationen korrigeras.

Den personuppgiftsansvariga kan vägra att rätta uppgifterna på rättsliga grunder. Den registrerade måste informeras om skälen till avslaget.

Andra rättigheter som berör behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål om en överträdelse av behandlingen av personuppgifter till en dataskyddsmyndighet.

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering

Informationen i registret används inte för profilering eller automatiserat beslutsfattande.