Av kommunerna / privata utbildningsnordnare / universitetets övningsskola utsedda VIPU-personer för uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk kring VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Datum för upprättande: 10.5.2021
Förändringar och tillägg: 1.9.2021

Registeransvarig
Valteriskolan
PB 101
40049 VALTERI

Kontaktpersoner som ansvarar för registerärenden

Ansvars- och kontaktperson
Terhi Ojala, projekt- och utbildningschef
tfn 0295 29 4711

Dataskyddsansvarig
tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn
Register över kommunernas / privata utbildningsnordnare / universitetets övningsskola utsedda VIPU-personer för uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk kring VIP-nätverket för krävande särskilt stöd.

Avsikten med behandlingen av personuppgifter
Uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd i enlighet med programmet för framtidens social- och hälsocentral samt samarbetsområdena.

Med hjälp av kontaktuppgifterna i registret:

 • Använder vi oss av de e-postadresser och telefonnummer vi fått när vi bygger upp och utvecklar samarbetsnätverket för krävande särskilt stöd.
 • Informerar vi om aktuella frågor kring VIP-nätverket och krävande särskilt stöd, det nationella utvecklingsarbetet samt olika nationella ansökningar om finansiering.
 • Informerar vi om grupper, tillställningar och evenemang med anknytning till VIP-arbetet och krävande särskilt stöd.
 • Informerar vi om tjänster som erbjuds av aktörer inom krävande särskilt stöd (Vaatu-aktörer).
 • Informerar vi om kompletterande utbildning för undervisnings- och elevvårdspersonal.
 • Skickar vi ut nyhetsbrev

Behandlingens rättsliga grund
Personens samtycke.

Data i registret

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-post (jobb)
 • Mobiltelefonnummer (jobb)
 • Arbetsgivarorganisationen/kommunnamn
 • Arbetsgivarorganisation (kommun, samkommun, privata utbildningsnordnare, universitetets övningsskola, någon annan)
 • Yrkesbeteckning
 • Jag jobbar med Uppgifter som hänfor sig till stöd för lärande och skolgång ELLER Elevvårdstjänster
 • Landskap
 • Erva-område
 • Kommun/Kommuner
 • Fråga till kommunernas representanter: Om du även representerar en annan kommun än arbetsgivarkommunen inom specialupptagningsområdet (s.k. erva-område) kan du lägga till kommunens namn här:
 • Organisationen jag representerar är tvåspråkig (finsk- och svenskspråkig)
 • Namn på de tvåspråkiga organisationen (finsk- och svenskspråkiga) som jag representerar
 • Ytterligare information
 • Mina kontaktuppgifter får lämnas ut till VIP-gruppen i mitt område
 • Det är tillåtet att skicka marknadsföring åt mig. Med VIP-nätverkets marknadsförings avses nyhetsbrev om aktualiteter och evenemang som hänför sig till VIP-nätverket och krävande särskilt stöd.

Stadgeenliga informationskällor

Uppgifter som personen själv uppgett i en anmälningsblankett.

Överlåtelse av personuppgifter och överföring av uppgifter

Uppgifter överlåts vid behov endast till utsedda representanter för de instanser som leder VIP-nätverkets verksamhet (Undervisnings och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen) samt till VIP-områdesgrupperna för ovan beskrivna ändamål. Uppgifter överlåts inte till övriga aktörer utanför Valter och inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter som insamlats i registret lagras endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt och tillåtet enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga och förenliga ändamål för vilka personuppgifterna har insamlats. Den registeransvarige raderar regelbundet sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga eller i övrigt aktuella.

Uppgifter som insamlats för marknadsföring raderas ur registret efter att den registrerade har förbjudit användning av sina kontaktuppgifter. Om du inte längre vill ta emot marknadsföring kan du meddela det per e-post till terhi.ojala@valteri.fi. Med VIP-nätverkets marknadsföring avses information om aktualiteter och evenemang kring VIP-nätverket.

Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna i registret lagras i digitalt format tekniskt skyddade i tjänsteleverantörens datasystem.  Registret är lösenordsskyddat och användarrätten till registret har definierats och begränsats till vissa personer på basis av arbetsuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har en person vars uppgifter behandlas (= registrerad) olika rättigheter beroende på grunden för behandling av personuppgifter.

Personen har rätt att veta (rätt att få tillgång till sina uppgifter, artikel 15) huruvida dennas personuppgifter behandlas eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om personen.

Personen har också rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter.

En person har endast i vissa undantagsfall rätt till fullständig radering av sina uppgifter (rätten att bli bortglömd, artikel 17). Den registrerade kan också annullera en prenumeration på nyhetsbrevet via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att begära en begränsning av sina personuppgifter eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter bl.a. för direktmarknadsföring och profilering i anslutning till den.

Den registrerades rättigheter tillgodoses genom att först kontakta den registeransvariges kontaktperson vars kontaktuppgifter finns i början av denna redogörelse.

Om du anser att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter, har du rätt att anföra besvär hos den nationella dataskyddsmyndigheten. (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering:
Uppgifter som finns i registret används inte för profilering och är inte heller föremål för automatiskt beslutsfattande.