Av kommunerna / privata utbildningsnordnare / universitetets övningsskola utsedda VIPU-personer för uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk kring VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Datum för upprättande: 10.5.2021
Förändringar och tillägg: 1.9.2021

Registeransvarig:
Valteriskola
PB 101
40049 VALTERI

Kontaktpersoner som ansvarar för registerärenden:

Ansvars- och kontaktperson:
Terhi Ojala, projekt- och utbildningschef
tfn 0295 29 4711

Dataskyddsansvarig:
tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn
Register över kommunernas / privata utbildningsnordnare / universitetets övningsskola utsedda VIPU-personer för uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk kring VIP-nätverket för krävande särskilt stöd.

Avsikten med behandlingen av personuppgifter:
Uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd i enlighet med programmet för framtidens social- och hälsocentral samt samarbetsområdena.

Med hjälp av kontaktuppgifterna i registret:

 • Använder vi oss av de e-postadresser och telefonnummer vi fått när vi bygger upp och utvecklar samarbetsnätverket för krävande särskilt stöd.
 • Informerar vi om aktuella frågor kring VIP-nätverket och krävande särskilt stöd, det nationella utvecklingsarbetet samt olika nationella ansökningar om finansiering.
 • Informerar vi om grupper, tillställningar och evenemang med anknytning till VIP-arbetet och krävande särskilt stöd.
 • Informerar vi om tjänster som erbjuds av aktörer inom krävande särskilt stöd (Vaatu-aktörer).
 • Informerar vi om kompletterande utbildning för undervisnings- och elevvårdspersonal.
 • Skickar vi ut nyhetsbrev

Behandlingens rättsliga grund:
Personens samtycke.

Registrets innehåll:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-post (jobb)
 • Mobiltelefonnummer (jobb)
 • Arbetsgivarorganisationen/kommunnamn
 • Arbetsgivarorganisation (kommun, samkommun, privata utbildningsnordnare, universitetets övningsskola, någon annan)
 • Yrkesbeteckning
 • Jag jobbar med Uppgifter som hänfor sig till stöd för lärande och skolgång ELLER Elevvårdstjänster
 • Landskap
 • Erva-område
 • Kommun/Kommuner
 • Fråga till kommunernas representanter: Om du även representerar en annan kommun än arbetsgivarkommunen inom specialupptagningsområdet (s.k. erva-område) kan du lägga till kommunens namn här:
 • Organisationen jag representerar är tvåspråkig (finsk- och svenskspråkig)
 • Namn på de tvåspråkiga organisationen (finsk- och svenskspråkiga) som jag representerar
 • Ytterligare information
 • Mina kontaktuppgifter får lämnas ut till VIP-gruppen i mitt område
 • Det är tillåtet att skicka marknadsföring åt mig. Med VIP-nätverkets marknadsförings avses nyhetsbrev om aktualiteter och evenemang som hänför sig till VIP-nätverket och krävande särskilt stöd.

Stadgeenliga informationskällor:
Uppgifter som personen själv uppgett i en anmälningsblankett.

Stadgeenliga överlåtelser och överföringar av uppgifter:
Uppgifter överlåts vid behov endast till utsedda representanter för de instanser som leder VIP-nätverkets verksamhet (Undervisnings och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen) samt till VIP-områdesgrupperna för ovan beskrivna ändamål. Uppgifter överlåts inte till övriga aktörer utanför Valter och inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid för personuppgifter:
Uppgifter som insamlats i registret lagras endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt och tillåtet enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga och förenliga ändamål för vilka personuppgifterna har insamlats. Den registeransvarige raderar regelbundet sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga eller i övrigt aktuella.

Uppgifter som insamlats för marknadsföring raderas ur registret efter att den registrerade har förbjudit användning av sina kontaktuppgifter. Om du inte längre vill ta emot marknadsföring kan du meddela det per e-post till terhi.ojala@valteri.fi. Med VIP-nätverkets marknadsföring avses information om aktualiteter och evenemang kring VIP-nätverket.

Registrets skyddsprinciper:
Uppgifterna i registret lagras i digitalt format tekniskt skyddade i tjänsteleverantörens datasystem.  Registret är lösenordsskyddat och användarrätten till registret har definierats och begränsats till vissa personer på basis av arbetsuppgifterna.

Rätt till insyn och utövande av rätt till insyn:
Den registrerade har rätt att granska personuppgifter som gäller den registrerade själv och på begäran får en kopia av uppgifterna. Begäran om insyn riktas till den registeransvarige.

Rättelse av uppgifter och utförande av rättelse av uppgifter:
Om en personuppgift som med tanke på behandlingen är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad upptäcks i registret, rättar en av den registeransvarige befullmäktigad person uppgiften på eget initiativ eller på kundens begäran. Inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras utan dröjsmål. En begäran om rättelse ska lämnas skriftligt till den registeransvarige.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter:
Den registrerade har rätt att förbjuda (= återta sitt medgivande) användning av sin personliga e-postadress eller andra kontaktuppgifter när som helst genom att svara på det mottagna e-postmeddelandet eller meddela registrets kontaktperson.

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att bl.a. förbjuda att den registeransvarige behandlar uppgifter som gäller den registrerade för direktmarknadsföring eller motsvarande ändamål.

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om överträdelser med anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering:
Uppgifter som finns i registret används inte för profilering och är inte heller föremål för automatiskt beslutsfattande.