Genom utredningar kartlägger vi barns och ungas inlärnings- och skolfärdigheter, till exempel i fråga om kommunikation, syn och datoranvändning eller för att fastställa om personen kan använda dator som hjälpmedel för kommunikation. Med utredningarna kartlägger vi läs- och matematikfärdigheter och de neuropsykologiska faktorerna bakom inlärningssvårigheterna.

Baserat på utredningar ger vår mångprofessionella personal ett utlåtande om bäst lämpade stödåtgärder eller hjälpmedel som barnet eller den unga behöver i sitt lärande. I samband med detta funderar vi i samråd med eleven och hens närmaste krets (familj, lärare, assistenter, terapeuter) på vilka individuella mål och medel som gör det möjligt att uppnå målen.