För barn och unga som behöver stöd och för de vuxna som arbetar med dem

Genom handledningsbesök stöder man barnets eller den unga personens lärande, skolgång och möjligheter till deltagande i deras egen lärmiljö. Med hjälp av handledningsbesöket kan man också stöda utvecklingen av hela arbetsgemenskapens kompetens.

Stöd till skolgång i den egna närskolan!

Ett handledningsbesök handlar om att ge närskolan stöd när den ska planera och förverkliga undervisning och habilitering för en elev i förskolan, i grundläggande utbildning eller i påbyggnadsutbildning.  Syftet med besöket är att ge skolan ett bättre professionellt kunnande och att stärka det mångprofessionella samarbetet. Handledningsbesöket är också ett direkt stöd till lärandet, habiliteringen och undervisningen. Handledningsbesöken utförs av våra sakkunniga inom lärande och habilitering.

För både enskilda elever och grupper

Handledningsbesök är ämnade för elever som har problem med lärandet. Ett handledningsbesök kan ordnas för en elev, flera elever eller en hel grupp.  Viktiga tidpunkter för eleven brukar vara startskedet på lärstigen och olika övergångsskeden. Initiativet till ett handledningsbesök kan komma från t. ex. skolan, habiliteraren eller boendeservicen.

I samband med handledningsbesöket kan vi enligt behov ordna en träff mellan barnets vårdnadshavare och den närmaste undervisnings, assistent-, vård- och habiliteringspersonalen.

Under handledningsbesöket funderar vi över situationen med elevens lärande och skolgång ur skolans, elevens och vårdnadshavarens synvinkel och överväger tillsammans bl.a. följande:

  • elevens eller gruppens styrkor
  • lärande
  • förstärkande av funktionsförmåga
  • interaktion
  • stöd till kommunikationen
  • exekutiva funktioner
  • beteende
  • undervisningsmetoder och undervisningsmaterial
  • tillgängligheten i lärmiljöerna

 

Kontaktinformation

Monica Avellan

0295 33 2224

monica.avellan@valteri.fi