Dataskyddsbeskrivning, Uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd

EU:s dataskyddsförordning 2016/679
Datum för utarbetande: 28.1.2020

Personuppgiftsansvarig

Valteriskolan
PB 101
40049 VALTERI
0295 332 700 (central)

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret

Ansvarsperson:

projekt- och fortbildningschef
tfn 0295 29 4711

Kontaktperson:

Jaakko Viitasaari, rektor
tfn 0295 29 4356

Dataskyddsombud:

tietosuoja@valteri.fi

Registrets namn

Uppbyggande och utvecklande av ett samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppbyggnad och utveckling av ett samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd i enlighet med social- och hälsovårdscentralernas framtida program och samarbetsområden.

Med hjälp av registrets kontaktuppgifter:

  • Vi använder de e-postadresser och telefonnummer registrerats för att bygga upp och utveckla ett nätverk av samarbetspartners för stöd för särskilda behov.
  • Vi håller VIP-nätverket och nätverket krävande särskilt stöd informerade om aktuella frågor och nationellt utvecklingsarbete.
  • Vi informerar om fortbildning för lärare och stödpersonal.
  • Vi informerar om evenemang och aktiviteter med anknytning till VIP-arbete.
  • Vi informerar om tjänster som erbjuds av aktörer inom krävande särskilt stöd
  • Vi informerar genom riktade nyhetsbrev

Rättslig grund för behandlingen

Den registrerades samtycke.

Registrets datainnehåll

  • Arbetsområde och arbetsgivarorganisation: region, arbetsgivarorganisation, arbetsgivarorganisationens bakgrund, om arbetsgivarorganisationen är en sote-samkommun, samkommunens namn, arbetsområde (en eller flera kommuner), arbetsuppgift, yrkestitel, är man medlem i en styrgrupp för elevvård (ja/nej), verksamhetsområde för styrgruppen för elevvård (en eller flera kommuner).
  • Kontaktuppgifter: efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer
  • tilläggsinformation

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter den registrerade själv uppgett via frågeformuläret.

Utlämnande av personuppgifter och uppgifternas översändande utanför EU- och EES-området

Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part utanför Valteri eller utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna i registret förvaras endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt och tillåtet enligt lagstiftningen i förhållande till de ursprungliga eller förenliga användningsändamål för vilka personuppgifterna har insamlats. Den personuppgiftsansvariga raderar regelbundet sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga eller i övrigt aktuella.

Principer för skydd av registret

Uppgifter i registret förvaras tekniskt skyddade i digital form i tjänsteleverantörens datasystem. Registret är skyddat med lösenord och dess användarrättigheter har definierats och begränsats för vissa personer utifrån deras arbetsuppgifter.

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska personuppgifter som gäller den registrerade själv och på begäran få en kopia av uppgifterna. Begäran om granskning riktas till den personuppgiftsansvarige.

Rätt att yrka på ändring eller korrigering av uppgift

Om personuppgifter som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade upptäcks i registret, rättar en person som befullmäktigats av den personuppgiftsansvariga uppgifterna på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras utan onödigt dröjsmål. En begäran om rättelse ska lämnas skriftligt till den personuppgiftsansvarige.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda användning (= återkalla sitt givna samtycke) av en personlig e-postadress eller andra kontaktuppgifter när som helst genom att svara på det mottagna e-postmeddelandet eller meddela registrets kontaktperson.

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att bl.a. förbjuda att den personuppgiftsansvariga behandlar uppgifter som gäller den registrerade för direktmarknadsföring eller motsvarande ändamål.

Den registrerade har också rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om överträdelser med anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och/eller profilering

Uppgifterna i registret används inte för profilering och de är inte föremål för automatiskt beslutsfattande.