Vad är pusselmodellen?

Pusselmodellen är stödmaterialet för Valteriskolans läroplan som hjälper vid planering av undervisning enligt verksamhetsområde.

I undervisning enligt verksamhetsområde ska de mål som ställs upp för eleven vara möjliga att uppnå, realistiska och meningsfulla för eleven. I undervisningen stöds elevens helhetsutveckling samt hens funktionsförmåga främjas och upprätthålls (källa: GLGU 2014). Pusselmodellen erbjuder konkreta förslag för det sektorsövergripande IP-arbetet för de mer detaljerade innehållen i olika verksamhetsområden med tanke på elevens aktivitet och deltagande. Delområdena motoriska, sociala och kognitiva färdigheter, färdigheter i språk och kommunikation samt färdigheter i dagliga rutiner är betydelsefulla med tanke på elevens helhetsutveckling och tillväxt.

I Pusselmodellen har man utnyttjat den internationella klassificeringen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) samt innehållet i de mångsidiga kompetensområdena i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLGU 2014). Utgångspunkten för planeringen av undervisningen är elevens funktionsförmåga och de individuella behov som följer av den samt de mål för lärande och habilitering som stöder lärandet som utarbetats utifrån dem. De som arbetar med eleven ska vara i samförstånd om elevens funktionsförmåga.

Den avgiftsfria webbaserade tjänsten Toimintakykyarvio.fi ger en omfattande översikt över elevens, vårdnadshavarens och de sakkunnigas gemensamma syn på elevens funktionsförmåga enligt ICF-klassificeringen.

Pusselmodell - stödmaterial för undervisning enligt verksamhetsområde

1. stöder en övergripande uppfattning av elevens funktionsförmåga
2. ger en modell för uppställningen av IP-mål och
3. hjälper med att beakta inverkan som de vuxnas aktivitet och lärmiljön har på eleven.

Pusselmodellen har fem verksamhetsområden i enlighet med läroplanen och i dem ingår detaljerade ämneshelheter och exempel. Dessa är till för att väcka tankar om allt som verksamhetsområden kan innehålla och vilka konkreta IP-mål som kan ställas på eleven och som är relevanta för elevens dagliga liv.

Bekanta dig närmare och ta i bruk stödmaterialet för planeringen av undervisningen enligt verksamhetsområde (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). 

Motoriska färdigheter

Målet med lärandet är att stärka elevens gestaltning av kroppen, främja utvecklingen av grov- och finmotoriska färdigheter samt lära sig att använda dessa i olika vardagliga situationer.

Motoriska färdigheter anknyter till alla verksamhetsområden och utvecklingen av motoriska färdigheter stöder ofta också utvecklingen inom andra verksamhetsområden.

Motoriska färdigheter övas naturligt som en del av andra verksamhetsområden.

Läs mer om motoriska färdigheterna i Pusselmodellen

 

Språk och kommunikation

Utgångspunkten för lärande är att skapa växelverkan och övning i att förstå och producera kommunikation som bygger på växelverkan. Målet är att eleven ska kommunicera med sin omgivning, bli förstådd och själv förstå andra elever och vuxna.

I en tillgänglig kommunikationsmiljö används kommunikationsmetoder som stöder och ersätter talet, såsom bilder och stödtecken.

Bekanta dig också med produktgruppen AKK (på finska)

Läs mer om språk och kommunikation i Pusselmodellen

 

Sociala färdigheter

Målet för lärandet är att eleven ska arbeta i grupp samt utvecklas i att delta i verksamheten.

Då sociala färdigheter övas beaktas helheten: verksamhet som är meningsfull för elevens utveckling, övning av färdigheter som främjar funktionsförmågan och stöder eleven att delta och ansluta till verksamheten samt lösningar i anknytning till lärmiljö och verksamhetsmodeller.

Till de sociala färdigheterna hör också övning i interaktions- och emotionella färdigheter.

Läs mer om sociala färdigheter i Pusselmodellen

 

Kognitiva färdigheter

Undervisningen ska stöda utvecklingen av processer som relaterar till lärandet, minnet och tänkandet.

Målet med lärandet är att eleven aktiverar sig och lär sig att använda sina sinnen för att uppfatta den omgivande verkligheten. Dessutom är målet med lärandet är att utveckla grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematiska färdigheter.

Läs mer om kognitiva färdigheter i Pusselmodellen

 

Färdigheter i dagliga rutiner

Färdigheter i dagliga rutiner innebär de färdigheter som människan behöver i sin vardag. Eleven övar i olika dagliga återkommande situationer på mål inom de olika verksamhetsområdena; motoriska, språkliga och kommunikativa samt sociala och kognitiva färdigheter.

Målet är att eleven ska lära sig att agera så självständigt som möjligt i sin vardag.

Läs mer om färdigheter i dagliga rutiner i Pusselmodellen

 

Vill du veta mera?

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultationstjänster och handleder undervisning enligt verksamhetsområde. Bekanta dig med våra tjänster för kommuner och skolor.

Läs även våra sakkunnigas artiklar om ämnet:
När en elev med stort stödbehov börjar i klassen 
Hur kan man stödja en elev enligt verksamhetsområden? (på finska)

Ta kontakt med Valteri