Mikä on Palapelimalli?

Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnitteluun.

Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa oppilaalle asetettavien tavoitteiden tulee olla oppilaalle saavutettavissa olevia, realistisia ja mielekkäitä. Opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä ja edistetään sekä ylläpidetään oppilaan toimintakykyä (Lähde: POPS2014). Palapelimalli tarjoaa henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan eli moniammatilliseen HOJKS-työskentelyyn konkreettisia ehdotuksia eri toiminta-alueiden tarkempiin sisältöihin oppilaan toiminnan ja osallistumisen näkökulmasta. Motoristen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten, kognitiivisten ja päivittäisten toimintojen taitojen osa-alueet ovat merkityksellisiä oppilaan kokonaiskehityksen ja kasvun kannalta.

Palapelimallin teossa on hyödynnetty kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusta (ICF) sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS2014) laaja-alaisten osaamisalueiden sisältöjä. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana on oppilaan toimintakyky ja siitä nousevat yksilölliset tarpeet sekä niiden pohjalta laaditut oppimisen ja oppimista tukevan kuntoutuksen tavoitteet. Oppilaan kanssa työskentelevillä tulee olla yhteinen ymmärrys oppilaan toimintakyvystä.

Maksuton Toimintakykyarvio-verkkopalvelu kartoittaa laaja-alaisesti oppilaan, huoltajan ja ammattihenkilöiden yhteistä näkemystä oppilaan toimintakyvystä ICF-luokitukseen perustuen.

Palapelimalli – toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tukimateriaali

  1. tukee oppilaan toimintakyvyn kokonaisvaltaista hahmottamista
  2. antaa mallia HOJKS-tavoitteiden asettelulle ja
  3. auttaa huomioimaan aikuisten toiminnan ja oppimisympäristön vaikutuksen oppilaaseen.

Palapelimallissa on opetussuunnitelman mukaisesti viisi toiminta-aluetta ja näihin liittyviä tarkempia aihekokonaisuuksia ja esimerkkejä virittämään ajatuksia siitä, mitä kaikkea toiminta-alueet voivat pitää sisällään sekä millaisia konkreettisia ja oppilaan arkeen liittyviä HOJK-tavoitteita hänelle voitaisiin asettaa.

Tutustu tästä tarkemmin toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnittelun tukimateriaaliin ja ota Palapelimalli käyttöösi (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Motoriset taidot

Oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää karkea- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä oppia käyttämään näitä arjen eri tilanteissa.

Motoriset taidot liittyvät kaikkiin toiminta-alueisiin ja motorisissa taidoissa kehittyminen edesauttaa usein myös muissa toiminta-alueissa kehittymistä.

Motorisia taitoja harjoitellaan luontevasti osana muita toiminta-alueita.

 

Lue lisää motorisista taidoista Palapelimallista

Kieli ja kommunikaatio

Oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita oppilaita ja aikuisia.

Esteettömässä kommunikointiympäristössä käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia.

Tutustu myös AACi-tuoteperheeseen.

Lue lisää kielestä ja kommunikaatiosta Palapelimallista

Sosiaaliset taidot

Oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimiminen ja toimintaan osallistumisen kehittyminen.

Sosiaalisten taitojen opetuksessa huomioidaankin kokonaisuus: oppilaan kehityksen kannalta mielekäs toiminta, osallistumisen ja toimintaan liittymisen kannalta toimintakykyä edistävien taitojen harjoittelu sekä taitojen harjoittelua tukevat oppimisympäristö- ja toimintamalliratkaisut.

Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat myös vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelu.

Lue lisää sosiaalisista taidoista Palapelimallista

Kognitiiviset taidot

Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä.

Oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Lisäksi oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia.

Lue lisää kognitiivisista taidoista Palapelimallista

Päivittäisten toimintojen taidot

Päivittäisten toimintojen taidot tarkoittavat niitä taitoja, joita ihminen tarvitsee arjessaan. Päivittäisten taitojen harjoittelemisessa oppilas harjoittelee erilaisissa arjen toistuvissa tilanteissa motoristen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen toiminta-alueiden tavoitteita. 

Päivittäisten toimintojen yhtenä tavoitteena on, että oppilas oppii toimimaan mahdollisimman itsenäisesti arjen toimissaan.

Lue lisää päivittäisten toimintojen taidoista Palapelimallista

Koulun käytävä ja naulakko, jossa oppilaiden ulkovaatteita.

Haluatko tietää lisää?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa konsultatiivisia palveluja ja ohjausta toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Tutustu palveluihimme kunnille ja kouluille.

Lue myös asiantuntijoidemme kirjoitukset aiheesta:
Miten tukea toiminta-alueittain opiskelevaa?
Kun luokkaan tulee paljon tukea tarvitseva oppilas

Ota yhteyttä Valteriin