Bekanta dig närmare och ta i bruk stödmaterialet för planeringen av undervisningen enligt verksamhetsområde (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden i enlighet med läroplanen och det första är motoriska färdigheter.

Motoriska färdigheter

Delfaktorer i utvecklingen av att förflytta sig är utvecklingen av elevens motoriska färdigheter och fysiska egenskaper. Elevens positiva uppfattning om sin kropp och dess funktioner utgör grunden för elevens självbild och förtroende för sina egna förmågor. Aktiv verksamhet och övningar i motoriska färdigheter stöder och främjar utvecklingen av elevens rörlighet.

Målet med lärandet är att stärka elevens gestaltning av kroppen, främja utvecklingen av grov- och finmotoriska färdigheter samt lära sig att använda dessa i olika vardagliga situationer. Ofta möjliggör den vuxna utvecklingen av elevens motoriska färdigheter genom egen verksamhet och genom att anpassa omgivningen. Utgångspunkten är elevens motoriska styrkor och färdigheter som håller på att utvecklas. Dessutom behövs ett tillräckligt antal upprepningar och övningsmöjligheter i olika vardagliga situationer. Motoriska färdigheter anknyter till alla verk-samhetsområden och utvecklingen av motoriska färdigheter stöder ofta också utvecklingen inom andra verksamhetsområden. Motoriska färdigheter övas naturligt som en del av andra verksamhetsområden.

Motoriska färdigheterna delas in i delområdena:

  •  Att gestalta den egna kroppen
  • Grovmotoriska färdigheter
  • Finmotoriska färdigheter
  • Planering och styrning av motoriska funktioner

Bekanta dig med Pusselmodellen och ta i bruk materialet (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden med 22 underrubriker, och i dem ingår fler än 260 mer detaljerade ämneshelheter, exempel och tips att ta i beaktande vid bland annat dokumentationen av IP-målen.

Pusselmodellen består av fem verksamhetsområden: motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter i dagliga rutiner.

Vill du veta mer om undervisningen enligt verksamhetsområde?

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultationstjänster och handleder undervisning enligt verksamhetsområde. Bekanta dig med våra tjänster till kommuner och skolor.