När en elev med stort stödbehov börjar i klassen

I varje klass finns elever med olika typer av behov. När det kommer till en elev som har ett stort stödbehov kan det uppstå frågor om huruvida jag som lärare eller handledare har tillräckligt med resurser för att stödja elevens lärande och skolgång. Hur kan vi se till att barnet får bästa möjliga skolgång? Är min klass rätt plats för eleven? Och vem kan hjälpa mig i situationer när jag inte vet hur jag ska gå till väga?

Alla elever i åldern 7–18 år omfattas av läroplikten

Enligt lagen om icke-diskriminering får ingen diskrimineras på grund av till exempel funktionsnedsättning. I Finland stadgas barnens rätt till undervisning både i grundlagen (731/1999, 16 §) och i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 30 §). Barn i åldern 7–18 år som är fast bosatta i landet har alltså läroplikt.

Läroplikten regleras närmare i läropliktslagen (1214/2020). Kommunen är skyldig att tillhandahålla grundläggande utbildning för elever i åldern för läroplikt som bor på kommunens ansvarsområde. Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014, 62) är utbildning av hög kvalitet grunden för elevernas lärande och välbefinnande.

Undervisningsplatsen kan variera beroende på kommunens egna resurser

De elever som har de svåraste funktionsnedsättningarna deltar i undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde. Denna möjlighet finns till för elever vars lärande inte gynnas av att studera enligt en individualiserad lärokurs i läroämnena. Valet av undervisningsplats påverkas av de alternativ som finns tillgängliga i kommunen och av hur lämplig lärandemiljön är för eleven. Här finns det många olika framgångsrika lösningar.

En god lärandemiljö motiverar eleverna att öva upp färdigheter som gör det möjligt för dem att delta i utbildning som är anpassad till deras ålder och förmåga, och stöder deras tillgång till de hjälpmedel de behöver i skolan. En lärandemiljö är effektiv när den gör det möjligt för en elev att uppnå de lärandemål som fastställts för hen.

Sträva efter färdigheter som faktiskt är möjliga att uppnå

Målet med utbildningen inom varje verksamhetsområde är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna leva så självständigt som möjligt. Undervisningen fungerar bäst då den utgår från elevernas starka sidor. Som grund för planeringen behövs en bedömning av elevens kompetensnivå – vad kan eleven redan och vad ska hen lära sig härnäst?

Det är viktigt att ta reda på och förstå vilket det naturligaste sättet för eleven att lära sig på är och hur hen tar till sig nya saker. Till stöd för detta behövs observationer av elevens förmåga som görs av personer som känner eleven väl, med hjälp av lämpliga utvärderingsmaterial. En elevs skoldag består av flera gemensamma stunder, för vilka var och en har sina egna mål. Hur tar undervisningen hänsyn till individen i gruppen? Hur får individen stöd för att fungera som en del av en grupp?

Vilken roll har elevvården?

Elevvårdens syfte är att bidra till främjandet och upprätthållandet av lärande, god psykisk och fysisk hälsa och socialt välbefinnande. Hur kan en skola bygga upp den typ av elevvård som också stöder elever som deltar i undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde?

Den expertis som finns att ta del av via tjänster för personer med funktionsnedsättning, terapeuter och specialsjukvård kan komplettera expertisen inom elevvårdstjänsterna. Sektorsövergripande stöd för elevernas lärande och skolgång finns även att få via Valteri center för lärande och kompetens.

Läs mer om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde i temanumret av e-Eerika, en nättidning om forskning och utvärdering av specialpedagogiska behov (på finska).

Mer information om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde hittar du även på utbildningsstyrelsens webbplats och på VIP-nätverkets hemsida.

Kan våra sakkunniga vid Valteri center för lärande och kompetens hjälpa dig i din vardag? Bekanta dig med de riksomfattande tjänster vi erbjuder kommuner och närskolor och kontakta oss för att boka in ett handlingsbesök.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *