Taru Antila

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry

Tarulla on pitkä käytännön kokemus haastavaksi koetusta käytöksestä. Hän on tottunut esiintyjä ja pystyy selkeästi kertomaan, miten haastavissa tilanteissa tuetaan lapsen myönteistä käytöstä ja lapsen lähiverkostoja. Hän tuntee laajasti kodin ja koulun yhteistyötä edistäviä toimintamalleja ja tietää, miten kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisölliseksi.

 • haastava käyttäytyminen
 • koulun työyhteisön kehittäminen
 • työnohjaus
 • vaativa erityinen tuki
 • kodin ja koulun yhteistyö

Pernilla Blomqvist

Handledande lärare
Ped.mag,. speciallärare, specialklasslärare

Pernilla har erfarenhet av att jobba med elever som reagerar med beteende och med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande, känsloreglering och strukturering av undervisningen samt frågor gällande skolfrånvaro hör till hennes expertisområden. Pernilla jobbar lösningsinriktat samt med elevens styrkor och välmående i fokus.

 • Barn som reagerar med beteende
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Skolfrånvaro
 • Socioemotionella färdigheter och känsloreglering
 • Flexibla undervisningsarrangemang och strukturering
 • Stöd för lärande, pedagogiskt skrivande och pedagogiska dokument

Jenny Felixson

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Sari Granroth-Nalkki

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja 

Sari on toteuttanut työssään useita vuosia yhteisopettajuutta ja pystyy käytännönläheisesti avaamaan opettajien osaamiset yhdistävän mallin hyödyt ja haasteet niin opettajan kuin oppilaan kannalta. Hän on taitava kertomaan joustavista tuen muotojen käytänteistä sekä hyvinvointitaitojen opettamisesta, jotka luovat perustan kukoistavalle koululle.  

 • hyvinvointitaidot 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • haastava käyttäytyminen 
 • kouluakäymättömyys 

Tiina Heikkinen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta 

 • kehityksellinen kielihäiriö 
 • varhaiskasvatus, esiopetus 
 • työnohjaus 
 • hyvinvointitaidot
 • tiimityöskentely

Caroline Heinrichs

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Carolinella on kokemusta ja osaamista kuulovammaisten lasten kanssa toimimisesta. Hän pystyy kertomaan, mitä tulee huomioida kuuron tai huonokuuloisen oppilaan opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja -välineissä. Caroline pystyy opettamaan viittomakieltä ja ohjaamaan viittomien käytössä opetuksen tukena.

 • kuulovammaisten opetus
 • viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat
 • kuulonapuvälineiden hyödyntäminen opetuksessa
 • viittomakielen tulkin käytön ohjaus
 • opettajan ja ohjaajan yhteistyö

Miia Herranen

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, esikoulun opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja- ja kouluttaja

Miia on neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Neuropsykiatrisissa valmentajakoulutuksissamme Miia tarjoaa teoreettisen taustan ja keskeiset elementit nepsyvalmennukseenKoulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja tuottaa nepsyvalmentaja -pätevyyden. Tämän lisäksi Miia osaa kertoa myös voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työotteesta.   

 • Nepsy-neuropsykiatrinen valmennus 
 • voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote 
 • moniammatillisuus 
 • varhaiskasvatus 

Kaisa Hurtig

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija

Kaisalle on kertynyt vuosien mittaan monipuolista käytännön kokemusta ja ammattitaitoa opetuksen kentältä, erityisesti yläkouluikäisten nuorten opettamisesta ja sairaalakoulumaailmasta nuorisopsykiatrian puolelta. Erityisosaamista Kaisalla on lisäksi liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden sekä näkövammaisten lasten koulunkäynnin tukemisesta ja opettamisesta. Kolmiportaisen tuen avaaminen ja pedagogiset prosessit sekä eriyttämisen eri muodot Kaisa osaa avata käytännönläheisesti.

 • kolmiportainen tuki
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden lasten koulunkäynnin tuki
 • näkövammaisuuteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät opetuksessa

Erja Kaakkuriniemi

ohjaava kuntouttaja, fysioterapeutti-YAMK, AmO, ICF-kouluttaja

Erjalla on vahvaa asiantuntemusta liittyen yksilön toimintakykyyn (ICF) ja sen huomioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetuksessa. Hän on mm. yksi Toimintakykyarvio.fi-palvelun kehittäjistä ja osaa monipuolisesti tuoda esille kuntoutuksen merkityksen oppilaan oppimisen kannalta sekä moniammatillisen yhteistyön hyödyt siinä 

 • toimintakyky (ICF) 
 • koulun työyhteisön kehittäminen 
 • moniammatillisuus  
 • monitarpeiset oppilaat
 • esteettömyys
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

Kukka-Maaria Kaukomaa

ohjaava opettaja, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

Kukka-Maaria tietää, miten moniammatillisesti suunnitella ja toteuttaa monitarpeisten oppilaiden opetusta. Hän pystyy selkeästi ja käytännönläheisesti avaamaan myös sitä, miten järjestää toiminta-alueittainen opetus. Myönteisen käyttäytymisen tukemisen tavat ovat Kukka-Maarian kouluarjessa hyödyntämiä. 

 • toiminta-alueittain järjestetty opetus 
 • moniammatillisuus 

Anuliisa Kemppainen

ohjaava perhetyön asiantuntija | KM, erityisopettaja, sosionomi (ylempi amk)

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
 • perhe- ja verkostotyö 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • haastava käyttäytyminen 

Merja Koivisto

ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Merja on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheesta inklusiivinen koulu johtamisen näkökulmasta. Hän kehittää aktiivisesti eri työryhmissä oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hän on taitava avaamaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti laajojakin oppimisen tukeen ja koulunkäyntiin liittyviä kokonaisuuksia. 

 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
 • vaativa erityinen tuki  
 • oppilas- ja opiskelijahuolto, monialainen yhteistyö 
 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • koulun toimintakulttuuri 

Sanna Kokko

ohjaava opettaja, KM, varhaiserityisopettaja, erityisluokanopettaja, kognitiivinen lyhytterapeutti

Sannan toimintatapa perustuu vahvuusperusteiseen ajattelumalliin, positiiviseen pedagogiikkaan ja voimavaralähtöiseen lähestymistapaan sekä ratkaisukeskeisiin käytännön menetelmiin. Sannalla on kokemusta varhaiskasvatuksen kentällä sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Yläkouluikäisten parissa Sanna on opettanut ja ohjannut nuoria, joilla on kielellisiä-, tarkkavaisuus- ja toiminnanohjauksen sekä käytöksen haasteita. Sanna omaa kokemusta ratkaisujen löytämisestä kouluakäymättömyyteen, tunne- ja mielialahaasteisiin ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen.

 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen perusopetuksessa
 • psyykkisesti oireileva oppilas ja kouluakäymättömyys
 • hyvinvointi ja tunnetaidot

Maria Laiho

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja

Marialla on kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen vahvistamisesta. Neurokirjon lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot ja menetelmät ovat Marian keskeistä osaamisaluetta. Positiivisen pedagogiikan ja voimavaralähtöisyyden näkökulmat ja käytännön menetelmät ovat hänen vahvuusalueitaan.   

 • lasten ja nuorten hyvinvointi ja positiivinen pedagogiikka
 • neurokirjon oppilaat
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • vaativa monialainen tuki
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot

Mari Laitinen

konsultoiva ohjaaja, neuropsykiatrinen perhevalmentaja ja erityistason MAPA®-kouluttaja

Mari omaa yli kahdenkymmenen vuoden työkokemuksen sekä Valteri-koulun ohjaajana, että sairaalaopetuksen kentältä. Mari toimii haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan kehitetyn MAPA®- toimintamallin kouluttajana. Hänellä on runsaasti kokemusta koulumaailmasta, vaativan erityisen tuen oppilaiden haastavasta käyttäytymisestä ja hän on kokenut vaka- ja perusopetushenkilöstön kouluttaja. Mari on toiminut myös neuropsykiatrisena perhevalmentajana vuodesta 2013 lähtien.

Niina Laitinen

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja

Niinalla on kokemusta ja osaamista näkövammaisten oppilaiden kanssa toimimisesta ja hän on taitava kertomaan, mitä tulee huomioida em. oppilaan opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä. Tämän lisäksi Niinalla on vahva kokemus varhaiskasvatuksen puolelta. Hän on asiantunteva avaamaan lapsen kehityksen ja oppimisen tukea sekä monialaista yhteistyötä siinä. 

 • mobiililaitetta hyödyntävä oppiminen 
 • opettajan ja avustajan yhteistyö 
 • yhteisopettajuus 
 • yhteisöllinen oppiminen 
 • varhaiserityisopetus 
 • päivähoidon ja koulun nivelvaihe 

Ilona Lepistö

ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Ilonalla on pitkä, 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa. Valterissa hän on toiminut aikaisemmin sairaanhoitajan tehtävässä useamman vuoden. Ilonan osaamisalueeseen kuuluvat neuropsykiatristen asiakkaiden valmennukset/tukikeskustelut ja ohjaukset, verkostoyhteistyö, kouluttaminen, ohjauskäynnit, sekä konsultointi. Kouluttajana hän on läsnäoleva, käytännönläheinen ja innostava.

 • psyykkisesti oireileva oppilas
 • työntekijän hyvinvointitaidot
 • neuropsykiatriset haasteet
 • vuorovaikutustaidot ja monialainen yhteistyö
 • haastava käytös ja kouluturvallisuus

 

Marja Lounaskorpi

ohjaava opettaja, näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja

Marjalla on osaamista sokeiden ja heikkonäköisten oppilaiden opetuksesta, erityistarpeista, järjestelyistä ja menetelmistä. Marja tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin näkövammaisen oppilaan tukeen sekä pedagogisiin prosesseihin ja asiakirjoihin.

 • näkövammaisten opetus 
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäynnin tuki  
 • sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät 

Heljä Luomalahti

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, viittomakielentulkki

Heljällä on tarjota vahvaa osaamista siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun koulussa on tai kouluun tulee monitarpeisia, kuulo- tai kuulonäkövammaisia lapsia ja nuoria. Hän pystyy selkeästi avaamaan opetusjärjestelyjä ja menetelmiä, jotta oppilaan koulunkäynti sujuu mahdollisimman hyvin. 

 • viittomakieli ja tukiviittomat 
 • kuurosokeiden kommunikointi 
 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa 
 • monitarpeiset oppilaat 
 • toiminta-alueittain opiskelu 

Mari Luosa

ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Mari on kehittänyt aktiivisesti oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hänellä on vankka kokemus työskentelystä haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien kanssa. Marilta löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukion erityisopetuksessa toimimisessa.

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
 • koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
 • oppilas- ja opiskeluhuolto sekä monialainen yhteistyö
 • haastava käyttäytyminen ja kouluakäymättömyys
 • perhe ja verkostotyö

Riina Niutanen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Riina on työskennellyt pitkään erityisluokanopettajana. Hänellä on kokemusta myös varhaiskasvatuksenopettajan ja luokanopettajan töistä. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat kontaktin ja vuorovaikutuksen rakentamiseen, kielen kehitykseen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen sekä haastavaan käytökseen liittyvät asiat. Myös monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat Riinan kiinnostuksen kohteita. Toimintakulttuuri ja sen kehittäminen, yhdenvertaisuus sekä yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle ja sinne rakennettu saumaton oppimisen tuki ovat Riinalle tärkeitä asioita.

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • kontakti, vuorovaikutus, kieli
 • monikielisyys ja -kulttuurisuus
 • yhteisopettajuus ja tiimityö
 • lasten ja perheiden kohtaaminen ja tukeminen

Päivi Norvapalo

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti

Päivillä on laaja ja vahva asiantuntemus autismikirjosta sekä muista neuropsykiatrisista pulmista ja niihin liittyvistä opetus- ja kuntoutusmenetelmistä. Hän on kokenut puhuja ja esiintyjä ja pystyy avaamaan monipuolisesti mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan kehitettyjä menetelmiä ja ratkaisuja 

 • autismikirjo 
 • haastava käyttäytyminen 
 • sosiaaliset ja tunnetaidot 
 • työnohjaus 
 • vaativa erityinen tuki 

Anu Pakkanen

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja

Anulla on pitkä kokemus työskentelystä oppilaiden kanssa, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Tällä hetkellä hänen pääasiallinen työnsä on näkövammaisten oppilaiden parissa.  Anu pystyy avaamaan mitä tulee huomioida em. oppilaiden opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä.

 • kielenkehityksen tukeminen
 • näkövammaisten opetus ja oppilaan koulunkäynnin tuki
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät
 • kädentaidot

Iines Palmu

tutkimus-ja kehittämiskoordinaattori, KT, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja

Iines on erikoistunut käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistymiseen sekä opiskelumotivaation ja erityisesti  kouluakäymättömien oppilaiden tukemiseennellä on tutkimusperustaista osaamista em. haasteiden taustoista, ennaltaehkäisystä ja tukimenetelmistä sekä yksilön että yhteisön näkökulmista.  

 • kouluakäymättömyys  
 • koulun toimintakulttuuri  
 • käyttäytymisen haasteet 
 • oppimisympäristön strukturointi 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 

Satu Peitso

PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti. Satu toimii myös kouluttajana. 

 • kielen kehityksen tukeminen 
 • neuropsykologinen osaaminen 
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, ADHD 

Henni Petäjistö

fysioterapeutti, erityisuinninkouluttaja (SUH), neuropsykiatrinen valmentaja

Henni on asiantunteva allasterapian ja soveltavan liikunnan ammattilainen. Hän hyödyntää päivittäin allasterapiaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä kouluttaa fysioterapeutteja. Henni on ollut mukana soveltavan liikunnan hankkeissa ja hänellä on tarjota uudenlaisia ideoita soveltavan liikunnan toteuttamiseen lähikouluissa. 

 • soveltava liikunta 
 • fysioterapia ja allasterapia 
 • apuvälineiden käyttö 
 • liikuntavammat ja motoriikka 
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

 

Tiina Pilbacka-Rönkä

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, puheterapeutti

Kielellisiin vaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja kuntoutus ovat arkipäivää Tiinalle. Hänellä on ammattitaitoa ja käytännön kokemusta maahanmuuttajaoppilaiden tukemisesta ja opetuksen järjestämisestä. Tiina osaa hyvin avata osallistavaainklusiiivista opetusta ja toimintakulttuuria sekä kolmiportaista tukea. 

 • kouluakäymättömyys 
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • kolmiportainen tuki 
 • inklusiivinen opetus 
 • lukion erityisopetus 

Pia Pirinen

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja

Pialla on pitkä käytännön työkokemus ohjaavana opettajana, erityisluokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana sekä luokanopettajana.

Hänen erityisosaamisalueitaan ovat kielelliset vaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Työskentely eri-ikäisten oppilaiden kanssa esi- ja perusopetuksessa on kehittänyt hänen osaamistaan ja asiantuntemustaan asioissa, jotka liittyvät kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointiin, oppilaiden tukemiseen ja opettamiseen sekä opetusmateriaaleihin. Kiinnostuksen kohteena ovat myös monikieliset oppilaat.

 • kielelliset vaikeudet / kehityksellinen kielihäiriö
 • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet
 • kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointi
 • monikielisten oppilaiden tukeminen

Katri Ranta

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja 

Katrilla on asiantuntemusta kuulovammaisen oppilaan opiskeluun liittyvistä opetusjärjestelyistä. Hän pystyy opettamaan viittomakieltä ja kertomaan  viittomien käytöstä opetuksessa. 

Katri Rinne

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Katri pystyy kertomaan haastavasta käyttäytymisestä, sen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta. Hän tutustuttaa positiiviseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen ja hänellä on hallussaan myös, miten eläinavusteinen toiminta saadaan koulussa käyntiin. 

 • haastava käyttäytyminen 
 • eläinavusteinen opetus 
 • vuorovaikutus 
 • positiivinen pedagogiikka 

Matti Salmela

ohjaava opettaja, erityistason MAPA®-kouluttaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja

Matilla on käytännön kokemusta ja ammattitaitoa haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan monipuolisesti myös soveltavan liikunnan hyödyntämistä oppilaan oppimisen tueksi toimintakyky huomioiden.  

 • haastava käyttäytyminen 
 • nivelvaiheiden tuki 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • soveltava liikunta 

Klaus Tanttu

Sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, erityistason MAPA®-kouluttaja, NLP-practitioner

Klaus on neuropsykiatrinen valmentaja ja erityistason MAPA®kouluttaja. Hän pystyy asiantuntevasti avaamaan mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan liittyviä menetelmiä. Klausilla on runsaasti käytännön kokemusta haastavasti käyttäytyvistä lapsista ja nuorista, ja hän on myös kokenut koulunkäynnin ohjaajien lisäkouluttaja. Klausin työotteena on ratkaisukeskeisyys ja työn tekemisen keskiössä ovat lapsi ja perhe.

Sanna Vallenius

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja

Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle. 

Jaana Veteläinen

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Jaanalla on kokemusta varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Vahvinta osaamisaluetta ovat varhaiskasvatus sekä esi-ja alkuopetus. Jaanalla löytyy osaamista mm. autismikirjon, kehitysvammaisten ja monitarpeisten oppilaiden opettamisesta. Jaana on varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa opettanut lapsia, joilla on kielen, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen haasteita.

 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • laaja-alaiset kehityksen viiveet ja niihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät

 

Sallamaria Vilhunen

Sallamarialle moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen psykologin työssä on arkipäivää. Hänen erityisosaamisensa löytyy neuropsykiatrian alalta.

Hän on taitava avaamaan käytännönläheisesti neuropsykiatrisen oppilaan kokemusmaailmaa ja siten auttamaan mm. tukimuotojen suunnittelussa.

Tämän lisäksi Sallamarialla on kokemusta oppimisvaikeuksien arvioinnista ja tukemisesta sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

 • Neuropsykologinen osaaminen
 • Autismikirjo
 • ADHD

Mirjami Ylikojola

toimintaterapeutti YAMK, varhaiskasvatuksen opettaja, sote-alan kliininen asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kolmiportaisen tuen järjestämisen asioissa. Mirjamia kiinnostavat lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen.

 • psyykkiset – ja käyttäytymisen haasteet
 • tukitoimet päiväkoti ja kouluarjessa
 • päiväkodin ja koulun toimintakulttuuri
 • perhe- ja verkostotyö
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat