Laadukas koulutushankekumppani

Teemme jatkuvaa yhteistyötä erilaisten koulutusorganisaatioiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Kun tarvitset osaavaa koulutuskumppania hankkeellesi tai ideallesi toteuttajaa, ota yhteyttä. Kumppanina saat tukea koulutushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Päättyneet koulutukset


Kasvun  ja oppimisen  tuen päivät

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä AVI ja eri alueiden yhteistyökumppanit järjestävät Kasvun ja oppimisen tuen päivät eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan!

Länsi- ja Sisä-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät, Jyväskylä, 22.-23.3.2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Ammattiopisto Spesian, Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Niilo Mäki Instituutin ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa kasvun ja oppimisen tuen päivät Jyväskylässä. Päivät on tarkoitettu kaikille oppimisesta ja kasvusta kiinnostuneille.

Päivillä kuullaan puheenvuoroja kasvamisen ja oppimisen turvallisuudesta, perheistä, koulusta, monilukutaidosta sekä oppimista ja osallisuutta tukevasta toimintakulttuurista. Tarjolla on lisäksi lukuisia työpajoja eri teemoista.

Katso ohjelma.

Tapahtuma on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

OTF2019 (Oppimisen Tuen Foorumi), Tampere 25.-26.4.2019

Oppimisen Tuen Foorumi on valtakunnallinen kasvatusalan keskustelu- ja kehittämisfoorumi. Tapahtuma keskittyy erityisopetuksen ja oppimisen tuen ajankohtaisiin kysymyksiin, kehittämiseen ja tulevaisuuden näkymiin kohderyhmänä oppimisen tuen ja oppilashuollon ammattilaiset. Tapahtuman järjestää Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Vuonna 2019 foorumin teemana on ”Kuuluuko koulu kaikille?”, jolla herätellään keskustelua inklusiivisen koulun mahdollisuuksista vastata siihen, että jokainen voisi kokea olevansa hyväksytty kouluyhteisön jäsen.

OTF2019 sisältää korkealuokkaisia luentoja, asiantuntijoiden teemasessioita, joissa käsitellään oppimisen ja kasvun tukea johtamisen, vaativan erityisen tuen, tulevaisuuden, kansainvälisyyden, oppilashuollon sekä toisen asteen näkökulmista. Tapahtuman puheenjohtajana toimii Valterin johtava rehtori Anne Vierelä ja draamallisena juontajana toimii näyttelijä-ohjaaja Anna-Mari Laulumaa.

Tapahtuman kotisivut:
https://oppimisentuenfoorumi.fi/

Mielen supervoimat -koulutuskokonaisuus (Mikkeli, Varkaus ja Kuopio)

Mielen supervoimat -koulutuskokonaisuus on osa Etelä- ja Pohjois-Savon alueella toimivaa Monni Online -hanketta ja se on toteutettu yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran ja Itä-Suomen AVI:n kanssa. Maksuttomien koulutusten tarkoituksena on antaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille keinoja ja työkaluja toimia parhaalla mahdollisella tavalla psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Koulutukset toteutetaan Mikkelissä, Varkaudessa ja Kuopiossa. Teemoina ovat mm. kasvattajan omat tunteet; uhka ja mahdollisuus, nuoren mielen ensiapu. Kokonaisuus sisältää sekä lyhyitä että pitempikestoisempia koulutuksia.

Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa (Jyväskylä, Mikkeli)

Vetovoimala-hanke tarjoaa opetus- ja ohjausalan ammattilaisille maksuttoman koulutuksen teemalla Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa. Koulutus toteutetaan Jyväskylässä ja Mikkelissä.

Koulutus sisältää osallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia vaativan erityisen tuen asiakkaiden nivelvaiheen ohjaukseen. Teemoja käsitellään tutkimuksen ja käytännön esimerkkien kautta sekä perehdytään työkaluihin, joita käytetään toimintakyvyn tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Oppimisen tuen foorumi 26.-27.4.2018 (Helsinki)
(ent. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät)

Sisältö: Tutkimukseen perustuva ja muu ajankohtainen tieto varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen kehityksen, koulunkäynnin ja opiskelun sekä oppimisen tuesta.
Vaativa erityinen tuki.
Käytännön malleja ja esimerkkejä laadukkaasta opetuksesta ja tuesta.

Kohderyhmät: opetuksen ja koulutuksen järjestäjien edustajat, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen johto, erityislastentarhan opettajat, erityisopettajat, lastentarhanopettajat, opettajat sekä muu henkilökunta ja yhteistyötahot.

Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin

Yhteishankkeen tavoitteena on tukea uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien laatimista ja niiden siirtymävaihetta koskevien osien päivittämistä. Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilöstölle näkökulmia ja työvälineitä tehostettua ja erityistä tukea perusopetuksessa saaneiden ja ammatilliseen oppilaitokseen siirtyvien oppilaitten siirtymävaiheen käytänteisiin. Tavoitteena on oppilaan tarvitseman tuen sujuva jatkuminen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinaattori) sekä Niilo Mäki Instituutti ja se toteutetaan valtakunnallisesti. Hankkeessa kouluttajina toimivat lisäksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Onervan asiantuntijat. Koulutushanke koostuu viidestä koulutusosiosta, jotka toteutetaan kolme kertaa kolmella eri alueella (Helsinki, Tampere ja Oulu) saavutettavuuden takaamiseksi. Päätösseminaari on koko hankkeen yhteinen ja se järjestetään vain kerran.

Mun sieluun sattuu - Oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen koulussa 2014 - 2015

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulujen valmiuksia parantaa ja ylläpitää oppilaiden psyykkistä hyvinvointia sekä kehittää ja tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Koulutukseen on valittu mukaan 10 koulua, joiden opetushenkilökunta osallistuu alueella järjestettävään seminaariin sekä kouluilla toteutettaviin välinepajoihin ja työnohjauksiin. Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Helsingissä ja Kauhajoella järjestettävät yhden päivän moniammatilliset seminaarit ovat avoimia muillekin kuin koulutukseen osallistuville kouluille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä VETURI-hankeen, Pesäpuu ry.:n, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Helsingin yliopiston, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kesken. Koulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittama.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot kasvun tukena

Tavoitteena on vahvistaa opetustoimen ja oppilashuoltohenkilöstön osaamista lapsen tunne-, turva- ja sosiaalisissa taidoissa monialaisessa ja huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Näiden taitojen edistämisen tavoitteena on hyvinvoiva ja itseään arvostava lapsi. Hankkeella pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja seksuaalista hyväksikäyttöä lasten omia tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja ja aikuisten luomaa turvaa vahvistamalla. Hyvinvoiva lapsi kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön kanssa.

Opi ja onnistu esteettä 2015–2016

Esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä oppilashuollon henkilöstölle suunnatun Opi ja onnistu esteettä -koulutushankkeen tavoitteena on tukea moninaisten oppijoiden osallisuutta, hyvinvointia sekä oppimista ja kasvua.

Kolmesta seminaarista, ympäri Suomea järjestettävistä pedagogisista kahviloista sekä verkkotyöskentelystä koostuva hanke käynnistyy syksyllä 2015 ja kestää vuoden 2016 loppuun.

Hankkeen pääteemoja ovat

  • esteetön oppimisympäristö kaikille (seminaari loppuvuodesta 2015)
  • oppimista ja kasvua tukeva osallistava toimintakulttuuri (seminaari alkuvuodesta 2016)
  • osallisuus ja toimintakyky (seminaari syksyllä 2016).

Valterin Opi ja onnistu esteettä -hanketta koordinoi Ruskis ja se on Opetushallituksen tukema. Hankkeen toteuttajakumppaneina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteet: Mikael, Mäntykangas, Onerva, Ruskis ja Svenska skolan för synskadade och SPERES-nätverk ja Tervaväylä.

Hankkeen asiantuntijaverkoston kumppaneiksi ovat sitoutuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointipalvelut -yksikön vammaispoliittinen asiantuntija, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, Kehitysvammaliiton Tikoteekki, Papunet ja Selkokeskus, Näkövammaisten keskusliiton hallinnoima Nääkkö nää -asiantuntijaverkosto, Aivoliitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Suomen Kuurosokeat.

Kuuleeko koulu? 2014-2015

Onko luokassasi huonokuuloinen tai kuuro oppilas? Käyttääkö oppilaasi sisäkorvaistutetta? Kaipaatko käytännön vinkkejä työhösi kuulovammaisen oppilaan kanssa? Mietitkö oppilaasi osallisuutta luokkayhteisössä ja vuorovaikutustilanteissa? Pohditko tuen tarvetta oppilaasi kohdalla?

Syksyllä 2014 käynnistyy valtakunnallinen koulutushanke, jonka tavoitteena on antaa lasten ja nuorten kanssa toimivalle opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle perustietoa kuulovammoista ja niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen.

Koulutus muodostuu neljästä koulutusosiosta sekä päätösseminaarista. Koulutettavat voivat osallistua näistä kaikkiin tai vai joihinkin osioihin. Koulutusosioihin liittyy myös verkkotyöskentelyä, jossa jaetaan hyviä käytänteitä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja kuulovammaisen oppilaan koulupolun tukemiseen.

Koulutuskokonaisuuden toteuttajina on Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus ja Oppimis- ja ohauskeskus Valteri. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuuden rinnalla toimii Kuuleeko koulu –tutkimushanke.

Linkki blogiin: http://kuuleekokoulu.wordpress.com/

VETURI 2011–2015

VETURI eli Perusopetuksen vaativa erityinen tuki -hankkeen kohteena ovat moniammatillista tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat oppilaat. Heillä voi olla vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammadiagnoosi tai autismin kirjon diagnoosi. VETURI-hanke muodostuu Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen koordinoimasta kehittävästä tutkimuksesta ja sitä tukevasta täydennyskoulutuksesta, jonka järjestää EduCluster yhteistyössä Valteri-verkoston kanssa.

Lisätietoja koulutushankkeesta on osoitteessa www.peda.net/veraja/ecf/veturi.

Oppilaan osallisuuden, oppimisen ja ohjaamisen edistäminen perusopetuksessa 2014–2015

Tämä koulutushanke järjestetään Opetushallituksen rahoituksella vuosina 2014–2015, ja se on suunnattu perusopetuksen opettajille. Kahdessa eri koulutuskokonaisuudessa korostetaan vuorovaikutuksen, kielen ja ajattelun taitojen merkitystä oppimisessa. Hanke tukee uudistuvan opetussuunnitelman linjauksia.

  • Pulmana kieli, vuorovaikutus ja sosiaaliset ja tunnetaidot -koulutuskokonaisuus järjestetään kolmella paikkakunnalla (Tampere, Rauma ja Jyväskylä), ja siihen kuuluu kolme lähiopiskelupäivää. Tavoitteena on antaa valmiuksia tunnistaa kielellisiä oppimisvaikeuksia sekä niiden yhteys vuorovaikutukseen sekä sosiaalisiin ja tunnetaitoihin. Koulutuksessa käsitellään kielellisten taitojen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemista.
  • Ajattele – opi -koulutushanke on kahdella paikkakunnalla (Tampere ja Varkaus) järjestettävä kaksi lähiopiskelupäivää sisältävä koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa tietoa ajattelun taitojen merkityksestä oppimisessa ja käytännön eväitä niiden tukemiseen. Meneillään olevassa opetussuunnitelmauudistuksessa korostetaan ajattelun taitojen merkitystä hyvän oppimisen edellytyksenä.

Osallisuutta etsimässä 2013 - 2014

Osallisuutta etsimässä on Opetushallituksen rahoittama koulutus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja sekä monipuolistaa koulun työtapoja ja luoda uusia osallistavia eriyttämisen keinoja.

Mukana seikkailussa ovat opettajan ja hänen oppilaittensa muodostamat tiimit. Tiimit jakautuvat valtakunnallisesti neljään maantieteelliseen alueeseen. Tiimit suunnittelevat, kokeilevat ja oppivat luokka-asteensa keskeisiä sisältöjä sekä yhteistoimintaa vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti. Tiimit saavat tukea sekä pedagogisiin että teknisiin kysymyksiin.

Eri puolilla Suomea toimivat tiimit ovat keskenään yhteyksissä verkkovälitteisesti ja niiden toimintaa dokumentoidaan yhteisessä blogissa. Lisäksi tiiminvetäjät osallistuvat kahteen valtakunnalliseen ja kahteen alueelliseen koulutuspäivään.

Lisätietoja koulutushankkeesta on osoitteessa www.osallisuuttaetsimassa.fi

Avaimet osallisuuteen – kaikki kommunikoinnin keinot käyttöön 2013–2014

”Avaimet osallisuuteen — kaikki kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen keinot käyttöön” on uusi opetushenkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa kommunikoinnissaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuorovaikutusta ja osallistumista. Koulutuskokonaisuus antaa tietoa kommunikoinnin keinoista ja apuvälineistä sekä taitoa toimia osaavana vuorovaikutuskumppanina koulun arjessa.

Koulutukset on tarkoitettu erityisopettajille, luokanopettajille, avustajille, ohjaajille ja terapeuteille, joilla on opetuksessa kielellistä erityistukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Kokonaisuus koostuu useasta eri koulutuksesta, joita järjestetään lähiopetuksena eri puolilla Suomea sekä verkossa.