Oikeuskanslerinviraston ulkoisen ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä, joka koskee Opetushallituksen, sen erillisyksiköiden tai valtion oppilaitosten toimintaa.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Opetushallituksen alaisena toimijana on sitoutunut toimimaan luottamuksellisesti, vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Jos kuitenkin epäilet väärinkäytöstä Opetushallituksen, sen erillisyksiköiden tai valtion oppilaitosten toiminnassa, tee ilmoitus Oikeuskanslerinviraston (OKV) keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Väärinkäytös voi koskea esimerkiksi julkisia hankintoja, yksityisyyden tai henkilötietojen suojaa tai avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomista. Voit tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti myös sähköpostitse, postitse tai suullisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Kansalaiset voivat ilmoittaa havaitsemistaan viranomaisten virheellisistä menettelyistä tai väärinkäytöksistä kantelulomakkeella Oikeuskanslerinvirastoon. OKV:lle voi tehdä kantelun, jos epäilee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Oikeuskanslerin viraston ohjeet kanteluun ja sähköinen kantelulomake kansalaisille

Opetushallituksen, sen erillisyksiköiden tai valtion oppilaitosten entiset työntekijät ja virkamiehet, harjoittelijat, työnhakijat sekä yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksestä turvallisesti ja luottamuksellisesti OKV:n keskitettyyn kanavaan.

Nykyisen henkilöstön tulee tehdä ilmoitus väärinkäytöksestä ensisijaisesti Opetushallituksen sisäiseen ilmoituskanavaan.

Mitä ilmoituksessa tulee huomioida ja miten se tehdään?

Tee ilmoitus OKV:n sähköiseen ilmoituskanavaan

Ilmoituksesi voi koskea väärinkäytöstä, jonka olet havainnut työsi yhteydessä ja kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. Konkreettisia todisteita väärinkäytöksestä ei vielä ilmoitusvaiheessa tarvita. Riittää, että sinulla on perusteltu syy uskoa, että epäilyksesi pitää paikkansa.

Ilmoituksen tulee sisältää

  • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot
  • tieto siitä, mitä toimijaa ja väärinkäytöstä ilmoitus koskee
  • tarkempi selostus väärinkäytöksestä
  • tieto siitä, millaisessa asemassa ilmoittaja on ilmoituksen kohteeseen nähden.

Oikeuskanslerinviraston tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot sekä lisätietoja ilmoituksen tekemiseksi

Miten ilmoitus käsitellään?

Saat vastaanottoilmoituksen OKV:lta viimeistään seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Tämän jälkeen OKV siirtää ilmoituksen eteenpäin sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle asia kuuluu.

Opetushallituksessa ilmoituksen vastaanottaa erikseen nimetty käsittelyryhmä, joka tutkii ilmoituksen ja arvioi, sovelletaanko ilmoitukseen ja ilmoittajaan ilmoittajansuojelulakia. Lisäksi käsittelyryhmä selvittää, pitääkö ilmoitettu väärinkäytös paikkansa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Käsittelyryhmä antaa myös ilmoittajalle tiedon ilmoituksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.

Taustaa uudesta väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavasta

Opetushallitus, sen erillisyksiköt Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) sekä valtion oppilaitokset ovat omalta osaltaan vastuussa valtionhallinnon toiminnan lainmukaisuudesta. Edellä mainitut organisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita.

Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Lain tavoitteena on suojella henkilöä, joka on ilmoittanut työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä ilmoittajansuojelulaissa säädetyillä aloilla, kuten julkisissa hankinnoissa tai yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa. Laki kieltää ilmoitukseen perustuvien vastatoimien kohdistamisen ilmoittajaan. Lisäksi ilmoittajan henkilöllisyys on pidettävä salassa. Ilmoitusta saavat käsitellä vain erikseen nimetyt käsittelijät.

Ilmoittajansuojelu mahdollistaa väärinkäytösepäilyn saattamisen turvallisesti ja luottamuksellisesti sisäiseen tutkintaan, madaltaa kynnystä tuoda esiin epäiltyä laitonta toimintaa riittävän varhaisessa vaiheessa, helpottaa ja nopeuttaa organisaation mahdollisuuksia reagoida epäkohtiin sekä lisää luottamusta ja kestävää hyvän hallinnon kulttuuria.

Ilmoittajansuojelulaki