Oppimisvalmiuksien arviointi

Oppimisvaikeuksien ja -edellytysten arviossa selvitetään oppimisvaikeuden taustaa sekä suunnitellaan sopivia menetelmiä ja materiaaleja oppimisen tukemiseksi. Tavoitteena on arvioida oppilaan kykyrakennetta sekä mahdollisia erityisvaikeuksia ja vahvuuksia oppimisen kannalta. Arviot sisältävät tutkimuksen tavoitteesta riippuen esimerkiksi päättelykyvyn, kielellisten toimintojen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, hahmottamisen ja muistitoimintojen sekä tiedonhankintataitojen arviointia.

Autismikirjon arviointi

Arviointi voi sisältää 1) autismikirjon oireiden diagnostista havainnointia (ADOS 2-arviointi) tai 2) pedagogisia autismikirjon kehitys- ja käyttäytymisen tasoarviointia (PEP-R/PEP3) tai 3) toiminnallista arviointia (AAPEP/TTAP).

Matemaattisten taitojen arviointi

Matematiikan arvioinnissa havainnoimme matemaattisten taitojen hallintaa, oppilaan käyttämiä ratkaisustrategioita ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin pohjalta yhteistyössä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa luomme toimivia yksilöllisiä tukitoimia matematiikan oppimisen tueksi.

Apuvälineiden tarpeen arviointi

Tietoteknisten apuvälineiden ja ohjelmien käyttötarvetta ja -taitoa sekä toimivuutta kartoitetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on arvioida soveltuvia opiskelu- ja tiedonhankintamenetelmiä sekä oppilaan tarvitseman ohjauksen, tarkoituksenmukaisten apuvälineiden, oppimateriaalin ja toimintaympäristön tarvetta. Arvioinnin pohjalta suositellaan sopivat laitekokonaisuudet, apuvälineohjelmat ja erityistarvikkeet sekä laitteiston hallintaan ja käyttöön tarvittava koulutus. Lisäksi voidaan arvioida tietokonetta viestinnän apuvälineenä

Lukitaitojen arviointi

Lukiarvioinnin avulla selvitämme, millaisissa lukemisen perusvalmiuksissa oppilas tarvitsee lisätukea ja mihin yksilöllinen lukiopetus ja -kuntoutus tulisi kohdentaa.

Arvioinnissa tarkastelemme

  • oppilaan teknistä lukutaitoa
  • luetun ymmärtämistä
  • auditiivista työmuistia
  • nimeämistä

Oppilaalle yksilöllisesti valituilla lukitesteillä arvioidaan muun muassa sanantunnistamista ja sanojen oikeinkirjoitusta sekä niiden perustana olevia lukemisen ja kirjoittamisen taustataitoja. Lisäksi testit sisältävät lukusujuvuuden ja tekstin ymmärtämisen arviointia. Yksilöllisesti valituilla testeillä ja arviointimateriaaleilla voidaan arvioida myös monikielisten oppilaiden kielellisiä taitoja.

Liikkumistaidon arviointi

Asiakkaina ovat näkövammaiset oppilaat, joiden liikkumistaitoa kartoitetaan arvioimalla heidän selviytymistään eri ympäristöissä. Arvioinnin pohjalta suositellaan tarvittaessa liikkumisen apuvälineitä ja liikkumistaidon ohjausta kotipaikkakunnalla.

Toiminnallisen näönkäytön arviointi

Toiminnallisen näönkäytön arvioinnissa arvioimme lapsen tai nuoren näönvaraista työskentelyä oppimistilanteissa sekä ympäristössä liikkuessa. Arvioinnin perusteella suosittelemme keinoja oppimateriaalien ja toimintaympäristöjen muokkaamiseen sekä olemassa olevien apuvälineiden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Tarvittaessa laadimme lausunnon uusien apuvälineiden hankkimiseksi.

Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin arviointi

Kielellisten taitojen arviointi sisältää puheen tuottamisen ja ymmärtämisen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation ja akateemisten taitojen arvioinnin sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytön arvioinnin. Arvioinnin yhteydessä suunnitellaan jatkokuntoutusta sekä tarvittavia oppimateriaaleja ja -menetelmiä.

Laaja kommunikoinnin arvio on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on pulmia saada itsensä ymmärretyksi. Yhdessä lähi-ihmisten ja oppilaan kanssa asetamme tavoitteita, jotka tukevat oppilasta ja tarjoamme keinoja niiden saavuttamiseksi.