Tukea lähikoulussa opiskeluun

Ohjauskäynnillä tuemme omassa lähikoulussaan opiskelevan esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilaan opetuksen ja kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta.  Käynnillä vahvistamme koulun ammatillista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Samalla ohjauskäynti tarjoaa välitöntä tukea oppimiseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Ohjauskäyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat.

Yhdelle tai useammalle oppilaalle

Ohjauskäynnillä tuetaan lapsen tai nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen mahdollisuuksia hänen omassa oppimisympäristössään. Ohjauskäynnin kohteena voi olla yksi tai useampi oppilas tai koko ryhmä.  Oppilaan kannalta keskeisiä ajankohtia ovat usein koulupolun aloitus-, nivel- ja siirtymävaiheet. Aloite ohjauskäyntiin voi tulla esimerkiksi koulusta, kuntouttajalta tai asumispalvelun piiristä

Ohjauskäynnin aikana mietimme oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista ja pohdimme yhdessä esimerkiksi

  • oppilaan tai ryhmän vahvuuksia
  • oppimista
  • vuorovaikutusta
  • kommunikoinnin tukemista
  • toiminnanohjausta
  • käyttäytymistä
  • opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja
  • oppimisympäristöjen esteettömyyttä.

Ohjauskäynnin yhteydessä voimme järjestää tapaamisen, johon osallistuvat lapsen huoltajat sekä lähin opetus-, avustus-, hoito- ja kuntoutushenkilöstö tarpeen mukaan.