Ändringen av lagen om småbarnspedagogik innebär att stödet för lärande höjs till samma nivå som för den grundläggande utbildningen

Den finländska småbarnspedagogiken har börjat få den medieuppmärksamhet som den förtjänar. Tyvärr har vårt globalt sett unika och högkvalitativa system, där barns utveckling och sårbarhet förstås, där undervisning och omsorg kombineras till en integrerad helhet och där vårdnadshavarna inkluderas i skolvardagen, inte lyfts fram i medierna förrän frågan om tillräcklig tillgång till utbildad personal blivit aktuell.

Från och med början av augusti 2022 ska tre stödnivåer erbjudas även inom småbarnspedagogiken. Stödnivåerna är desamma som för den grundläggande utbildningen dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Syftet med den enhetliga terminologin är att bygga upp en sammanhängande lärstig, där stödet fortsätter smidigt och rätt stödnivå finns tillgänglig även om barnets miljö förändras.

I och med lagändringen kommer varje barns rätt till stöd och rätt till att vara en del av en grupp betonas allt starkare. Många känner dock att kraven som ställs i den uppdaterade lagstiftningen kommer vara omöjliga att förverkliga, eftersom vardagen inom småbarnspedagogiken redan i nuläget är utmanande.

Vi anser att lagändringen innehåller många saker som redan länge har tillämpats som en del av vardagen inom småbarnspedagogiken. Nu förtydligas och harmoniseras denna dessa riktlinjer, så att det finns ett tydligt kontinuum av stöd för lärande från tidig barndom till grundläggande utbildning.

En gemensam förståelse av begreppen uppnås genom diskussion

I och med lagändringen och den därav följande reformen av läroplanen för småbarnspedagogik måste riktlinjerna och beslutsprocesserna uppdateras, även om den vardagliga praxisen redan har anpassats till de stöd som definieras i lagen om grundläggande utbildning och därmed nästan är uppdaterad ur perspektivet för förnyelsen av lagen om småbarnspedagogik.

I samband med lagförändringen måste vi diskutera hur vi förstår de begrepp som beskriver vår vardag och hur vi öppnar upp dem i våra egna team, på våra enheter, i diskussioner med vårdnadshavare och i våra samarbetsnätverk.

Denna diskussion är viktig eftersom många lokala beslut måste fattas om principerna och ansvaret för organiseringen av stödet. Anordnaren av småbarnspedagogik beslutar om praxis, genomförandet, förfaranden och utvärderingen av stödet och övervakar samtidigt att stödet är både effektivt och tillräckligt.

På lokal nivå bör man även diskutera och reflektera över vad inkludering inom småbarnspedagogiken innebär och hur det återspeglas i enhetens och gruppens verksamhet.

Inom småbarnspedagogiken erbjuds alla barn antingen allmänt, intensifierat eller särskilt stöd

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska det fattas ett förvaltningsbeslut när det behövs intensifierat eller särskilt stöd i lärandet. Ett förvaltningsbeslut fattas även i fråga om allmänt stöd ifall stödtjänster såsom tolknings- och assistenttjänster eller hjälpmedel behövs.

Lagen om småbarnspedagogik innehåller i detta avseende en strängare definition av stöd än lagen om grundläggande utbildning, som endast kräver ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd. Förvaltningsbeslutet anses av lagstiftaren vara ett sätt att stärka barnets rättsskydd.

Inom småbarnspedagogiken är utgångspunkten att alla barn erbjuds antingen allmänt, intensifierat eller särskilt stöd.

Förutom att ta hänsyn till olika utvecklingsrytmer, utvecklingsstadier och lärandeutmaningar innebär allmänt stöd även att ta hänsyn till olika temperament och personligheter, intressen och bakgrund som förekommer hos barn. Allmänt stöd erbjuds som en del av en högkvalitativt pedagogiskt arbete.

Barnet har rätt till stöd så snart behovet av stöd identifieras, även om behovet av stöd är större än det allmänna stödet och inte kräver t.ex. en medicinsk diagnos.

Intensivt och särskilt stöd skiljer sig från allmänt stöd när det gäller intensitet och mängden stöd som ges. Det finns flexibilitet att flytta mellan olika stödnivåer och stödnivån bedöms alltid från fall till fall. Intensivt och särskilt stöd förutsätter inte att barnet först har fått det stöd som skulle ha varit tillgängligt på en annan nivå.

Utgångspunkten är barnets styrkor och behov

Tidigt och individuellt anpassat stöd som svarar mot barnets behov främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Samtidigt förebygger man att problem växer och mångfaldigas.

Initiativet till att bekräfta barnets stödbehov kan komma från personal, vårdnadshavare eller annan expert. Vårdnadshavare kan också ansöka om intensifierat eller särskilt stöd för barnet. Stödet ges så länge som det finns ett behov för det. Om behovet av stöd ändras modifieras eller upphävs även förvaltningsbehovet.

På lokal nivå kvarstår frågeställningen om vad de tre stödnivåerna inom småbarnspedagogiken innebär, dvs. vad stödnivåerna kan betyda i praktiken. All personal ansvarar för tillhandahållandet, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten och stödkulturen.

Utgångspunkten för stödet är barnets styrkor och behov beträffande lärande, utveckling och välbefinnande. Stödet är uppbyggt för att tillgodose barnets individuella behov och tillhandahålla lösningar i samhälls- och lärmiljöer.

Stödet är organiserat på ett sätt som tar hänsyn till barnets ålder och individuella utveckling. Barnets rätt till stöd, principerna för organiseringen av stödet, stödformen och stödmetoderna diskuteras med barnets vårdnadshavare. Beslutet om stöd ska alltid vara motiverat. Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet.

Mångfald genom inkludering i utbildningen gynnar alla

Även om utmaningarna i vardagen inom småbarnspedagogiken är verkliga, har vår småbarnspedagogik en stark grund att bygga på. I och med lagreformen och den uppdaterade läroplanen är strävan efter en alltmer inkluderande lärmiljö ett centralt mål inom småbarnspedagogiken.

För att försäkra oss om att lagen tillämpas krävs ett starkt ledarskap och kunnig personal inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken behöver vi också prata mer om de framsteg vi gör var dag. Dessa synliga framgångar är en glädjens källa för otaliga familjer i hela Finland.

Framgångarna blir till en typ av vardagligt stöd som sporrar glädjen i lärandet och inkludering möjliggör varje barns deltagande och delaktighet. Den mångfald i utbildningen som integreringen medför gynnar alla, inte bara de behövande.

Valteri center för lärande och kompetens stöder kommuner, närskolor och daghem i den praktiska implementeringen av ändringen av lagen om småbarnspedagogik. Vi erbjuder handledningstjänster för småbarnspedagogik och fortbildning för personal inom småbarnspedagogiken.

Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt med våra experter.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *