Kontakt till Valteriskolan tas då man i elevens hemkommun bedömer att man i hemkommunen inte har möjlighet att ordna en ändamålsenlig undervisning för eleven. Man kan enbart bli antagen som elev i Valteriskolan via en stödperiod. Under stödperioden utvärderas möjligheten för Valteriskolan att uppfylla elevens speciella behov eller så utreds det hur hemkommunens alternativ kan utformas så att de uppfyller elevens behov.

Till stödperioden resurserar man avsevärt för undervisning, handledning, habilitering och vård. Under perioden reder man ut elevens situation gällande:

  • inlärningsfärdighet
  • kommunikation och samverkan
  • sociala färdigheter
  • exekutiva funktioner
  • dagliga färdigheter
  • att röra sig
  • behov av personlig assistans
  • nödvändiga hjälpmedel
  • informationsteknologiska lösningar
  • hälsotillstånd

Genom den erhållna informationen fastställer man den för eleven mest lämpliga inlärningsmiljö; undervisningsgrupp, personalbehov, undervisningsmetoder, habiliteringsform och undervisningsmaterial. Utöver det uppmärksammas även behovet av tillgänglig omgivning och möjliga övriga individuella behov.

Habiliteringen som stöd för inlärningen kan i Valteriskolan bestå av ergoterapi, fysioterapi, talterapi samt psykolog-, läkar- och skolhälsovårdens tjänster. All habilitering som stöd för inlärning planeras utgående från elevens individuella situation. Målet är en enhetlig habiliterande vardag. Ifall det framkommer att eleven som är på stödperioden, som permanent elev i Valteriskolan behöver elevhemsplats, utreder man under perioden färdigheten att bo på ett elevhem. Detta innehåller utredning av behovet av stöd/hjälp och boendearrangemang på elevhemmet.

Det görs upp ett sammandrag över stödperioden som ger grund för beslutsfattning och fortsatt uppföljning.