Nu är det lätt att få stöd från Valteri – Valteri breddar sina tjänster i Österbotten

Handledande lärare Eivor Larpes nya medarbetare i Österbotten är handledande lärare Kukka-Maaria Kaukomaa och handledande habiliterare Jenny Felixson.

Snart kommer Valteris sakkunniga personal att vara en vanlig syn i skolor och kommunhus då Valteri utvidgar sin verksamhet till fler områden i Österbotten. Under våren kommer vi att kontakta kommuner i Österbotten, Södra Österbotten och Satakunta.

Utgångspunkten för Valteris stödtjänster är 17 § i Lagen om grundläggande utbildning. De sakkunniga inom Valteri förstärker och kompletterar kommunens egen specialpedagogiska kompetens på plats i barnets eller den ungas skola.

Tjänster som Valteri erbjuder är till exempel att utveckla samarbetet mellan lärare och handledare, att utveckla nya arbetssätt, ge råd när olika slag av hjälpmedel är aktuella. Även då elever har problem med skolnärvaro, då elever är utagerande eller kräver extra stöd är det enkelt att vända sig till Valteri.

– När allt har gjorts för att hantera och förändra en situation och resultatet inte är det förväntade, när behovet är stort, men krafterna, orken och kompetensen inte längre räcker till är det läge att vända sig till Valteri. Tillsammans diskuterar vi situationen och tillsammans finner vi konstruktiva lösningar som för framåt. Kukka-Maaria Kaukomaa är Valteris finskspråkiga handledande lärare i Österbotten som är beredd att tillsammans med skolpersonalen ingjuta hopp, reflektera och finna konstruktiva lösningar.

– Under våren kommer vi inom Valteri att kartlägga behovet i Österbotten. Vi breddar våra handlednings- och habiliteringstjänster så att de bättre svarar mot det regionala behovet inom småbarnspedagogiken, förskola och grundskola.

Valteris svenskspråkiga handledning inom regionen sköts av handledande lärare Eivor Larpes, handledande habiliterare Jenny Felixson, handledande läraren Anne Levón, handledande lärare Daniel Enbacka och handledande lärare Jenny Sjöström.

Valteri har mångsidiga tjänster inom utbildning och habilitering 


Valteris tjänster är nationella och möter behovet inom småbarnspedagogiken, förskola och grundskola.
Resultatet gynnar barnet eller den unga bäst när personal inom både undervisning och habilitering samarbetar för barnets eller den ungas bästa. Valteris styrka är att vi kan erbjuda ett mångprofessionellt stöd från ett och samma ställe.

Valteris sakkunskap inom områdena syn och hörsel är sedan länge etablerad. I och med att Valteri utvidgar sina tjänster inom Österbotten breddar vi sakkunskapen att gälla även inom autismspektrum, rörelsehinder och rörelsenedsättning, språk och kommunikation, sociala färdigheter.
Tjänsterna erbjuds både på finska och svenska.

Undervisningsministeriet subventionerar tjänsterna, vilket medför att oberoende av var i Finland eleven bor är kostnaden för stödet från Valteri detsamma – alla ska ha samma möjlighet till stöd när det behövs. Här får du ytterligare information om ämnet.

Öppna dörrars dag i Vasa

Välkommen att bekanta dig med Valteris tjänster och personal den 5.4 kl. 9-17 i Vasakontoret på Storalånggatan 60 (ingång från gården). Vi bjuder på kaffe och pop-up konsultation.

Valteri center för undervisning och handledning utökar sin personal i Vasa. Valteri erbjuder mångprofessionellt stöd i hela Finland inom bland annat neuropsykiatri, autismspektrum, elever som utmanar, skolnärvaroproblematik, språk och kommunikation, hörsel, syn.

Varmt välkomna att träffa oss i vår tvåspråkiga enhet på Storalånggatan 60. Vi ses!

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev