Webbsidan Kaikki mukaan liikkumaan! (Alla med i rörelse!) erbjuder modeller för anpassad idrott i skolan

Oppilaita ja aikuisia pelaamassa uima-altaassa.
Webbisdan Kaikki mukaan liikkumaan! (Alla med i rörelse!) fungerar som en idébank för rörelse för barn med olika slags förutsättningar.

Valteri center för lärande och kompetens har som en del av projektet Kom över hindren och hitta glädjen (Iloon yli esteiden) skapat en idébank i samarbete med  närskolor. Idébanken är öppen för alla och syftet är att främja kunskapen för anpassad idrott i skolor och att ge alla elever jämlika möjligheter att delta i idrott. 

Slutresultatet från projektet Iloon yli esteiden (2018–2020) har nu sammanställts till en idébank på webben. Idébanken är öppen för alla skolor. Projektet belönades av undervisnings- och kulturministeriet med priset för jämställdhet inom idrott år 2020. 

På webbplatsen hittar skolor praktiska tips för anpassad idrott  så att alla elever kan delta i rörelsestunder under skoldagen. 

Från vardagsbehov till genomförande 

Konsulterande handledare Henni Huttunen ansvarade för att sammanställa idéerna tillsammans med närskolorna. Enligt Huttunen uppstod idén kring en webbsida efter att hon lyssnat till behovet som arbetstagare hade.

”Vardagen är ofta väldigt hektisk och färdiga idéer behövs i snabbt takt. Vi upplevde också att samarbetet gav många goda idéer som kunde gynna fler än bara skolorna som var involverade i projektet.” 

Idébanken kan utnyttjas av alla som behöver idéer och inspiration kring idrottsglädje. Det kan handla om skolpersonal, elever, hemmet eller personal  inom fritidsverksamhet. 

”Vi hoppas att webbsidan gagnar så många som möjligt. Tipsen kan till exempel användas som stöd då man planerar gymnastiklektioner eller  rastaktiviteter för elever. Instruktionskorten för simundervisning har använts under simskolor och bassängterapier. 

Bassängterapier och vattenlekar lämpar sig för alla slags motionärer. 

”Vattnet som element gör att en person som annars behöver mycket stöd i att röra sig får uppleva känslan av att röra sig självständigt. “ 

Variation ökar alternativa sätt att röra på sig 

I idébanken har olika idrottsaktiviteterna  delats upp så att det dels finns tips för gemensamma spel- och lekmoment  för alla och dels tillämpningar för spel och lekar som kan genomföras parallellt eller helt separat. 

I öppen verksamhet deltar alla i samma spel. I den anpassade verksamheten anpassar man själva genomförandet trots att temat eller övningen är gemensam för alla. 

Vid parallella aktiviteter kan temat eller övningen vara gemensamma för alla men alla övar på sin egen nivå. På en redskapsbana kan det t.ex. finnas olika alternativa övningar beroende på funktionsförmågan. 

Separat aktivitet kan t.ex. handla om när en idrottsklubb och kamratstödet från andra barn med liknande funktionsförmåga kan fungera som en inkörsport till att själv börja idrotta. 

”Webbsidan visar att alla har möjlighet att delta i idrottsverksamhet tillsammans med sina klasskamrater. Känslan av delaktighet är otroligt viktig och varje barns rättighet”, sammanfattar Huttunen. 

Bekanta dig med webbsidan Kaikki mukaan liikkumaan! för att samla idéer till spel och lek som stöder idrott för alla.  

Läs mer om anpassad idrott och om hur man kan utnyttja kamratlärande under skoldagens idrottsaktiviteter i Valteris blogginlägg av konsulterande handledare Henni Huttunen och handledande lärare Jukka Vetoniemi. 

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev