Vi inleder det nya läsåret – tillsammans!

Vi står igen inför nya saker, och såväl barn och unga som föräldrar och fostrare har precis inlett skol- eller daghemsåret. För många såväl vuxna som barn är starten spännande. Den kan innebära många positiva känslor, men kanske också oro, rädsla och stress. Hur skulle det vara om vi under det här läsåret mer kraftfullt kunde arbeta tillsammans för att minska på de här negativa känslorna? I Resetti-familjeklasser testar vi ett nytt sätt för hem och skola/daghem att arbeta tillsammans.

Attitydpåverkan

Inom Resetti baserar sig intensifieringen av samarbetet mellan hem och skola eller daghem på gemensam strukturering samt på stöd för barnets positiva och önskvärda beteende (positivt beteendestöd, Positive Behaviour Support) och Ross W. Greenes kollaborativa och proaktiva lösningar. Dessa tillvägagångssätt tränas såväl i familjeklasserna som i Valteris Resetti-utbildningar.

”Jag anser att Resetti handlar om en attityd som alla fostrare borde ha. Dess effekter syns på många sätt i arbetet med barnen och familjerna.”

Barnet och de närstående vuxna tillsammans

En Resetti-familjeklassträff börjar med samtal om vad som hänt under den senaste tiden och med en genomgång av färdighetskort. Barnet och dess närstående vuxna funderar tillsammans på vad som lyckats under veckan och hur många nya punkter som kryssats för på kortet. Därefter tar gemensamma övningar vid. Exempelvis kan man träna på att hitta en bra sittställning, lugna ner sig och observera omgivningen. Efter varje övning funderar vi på vad i övningen som kunde utnyttjas exempelvis under lektioner eller när man tvingas köa i affären. Med Wau-kort tränar vi på att få och ge respons. Avslappnande sagomassage avslutar träffen.

”Mitt barn blev ivrigt över färdighetskorten. Att samla på kryss i rutorna blev en motivation för att träna bland annat olika färdigheter med anknytning till de exekutiva funktionerna och vardagen. På de kort vi har hemma fanns bland annat lästräning och dörröppnande. Att de här uppgiftskorten (Resetti-korten) kom utifrån gjorde att barnet uppfattade dem som mer formella än om vi bara skulle ha hittat på dem hemma.”

Gemensam strukturering för smidigare vardag och skolgång  

I familjeklasserna struktureras barnets vardag, exempelvis skoldagen eller dagen på daghemmet, utifrån en granskning av barnets funktionsförmåga i olika situationer. Färdigheterna struktureras med hjälp av de välbekanta trafikljusfärgerna. Grönt avser situationer och färdigheter där barnet fungerar självständigt. Gult beskriver utvecklingsområden som belastar barnet och kräver kraftansträngning. Rött avser situationer och saker som barnets färdigheter inte räcker till för utan hjälpmedel eller hjälp från vuxna. Konsekvensen kan exempelvis bli anspänning eller vredesutbrott. I detta fall ska man antingen se till att barnet får det stöd det behöver eller undvika röda saker. Vuxna orkar inte heller om kraven konstant överskrider de egna förutsättningarna att klara av sina arbetsuppgifter.

”I den här gruppen vågade deltagarna också prata med barnet om svåra saker och tillsammans försöka hitta lösningar.”

Med hjälp av den gemensamma struktureringen kan barnet ges hjälp i de svåra situationerna. Genom att klargöra andelarna grönt, gult och rött i barnets vardag kan man bättre reglera den belastning barnet upplever. I familjeklasserna begrundar vi också hur barnet kan bli varse röda områden och be om hjälp. Det är ofta svårt för barn att beskriva sin egen skolsituation i ord, men Sasy-korten gör det lättare.

 ”Samarbetet mellan hemmet och skolan har stärkts. För mig har verksamheten ökat förståelsen för skolan. Vi arbetar nu med en mer strukturerad och gemensam förståelse av barnet.”

Upplevelserna har varit positiva

Resetti-familjeklasser ordnas för närvarande i sex kommuner i Finland. Resetti är en vittomfattande modell som får anpassas. Den handlar framför allt om en inställning, vars syfte är att intensifiera samarbetet mellan hem och skola/daghem.

Familjerklasser kan också ordnas i form av dialogiska föräldraträffar. Då utnyttjas Sitras modell Rondpaus. Separata familjeklasser för föräldrarna har exempelvis ordnats om barnet eller den unga har hög skolfrånvaro. Också specifika gruppträffar för föräldrarna ingår i Resetti-verksamheten. Under dessa träffar kan föräldrarna stötta varandra och dela med sig av sina erfarenheter.

”För oss föräldrar är det verkligen bra med träffar kring att stärka det positiva beteendet.” 

”Klassen har lugnat ner sig MÄRKBART – eleverna har till och med tipsat varandra om olika sätt att få utlopp för sin ilska.”

 

Om du är intresserad av Resetti, kontakta handledande lärare Piia Ruutu, piia.ruutu@valteri.fi

Citaten är från deltagare i Resetti-verksamheten.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *