Tukistartti kehittää kielellisiä valmiuksia jo ennen kouluikää

Kun pienen lapsen puhumaan oppiminen viivästyy ja kielen ymmärtämisessä on arjessa puutteita, varhainen moniammatillinen tuki auttaa lasta ja hänen lähiyhteisöään. Lapsen hitaasti edistyvät kielelliset taidot voivat hämmentää huoltajia. Neuvolassa kiinnitetään huomiota siihen, kun lapsen kielellinen ilmaisu on vaikeaa ja ohjataan lapsi esimerkiksi puheterapiaan.

Kielelliset vaikeudet näkyvät lapsella usein sekä puheen tuottamisessa, että ymmärtämisessä ja lisäksi kielen käyttötaidoissa. Lapsella saattaa olla vaikeuksia ilmaista omia ajatuksiaan ja löytää sanoja. Lisäksi lapsi saattaa nimetä asioita ja esineitä omilla sanoillaan tai nimetä väärin.  Lapselle voi tulla väärinymmärryksiä saman ikäisten kanssa.

Tukea myös lähiyhteisölle

Myöhemmässä vaiheessa lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen ja esikouluun, lapsen lähiyhteisö tarvitsee tukea ja ymmärrystä, miten toimia lapsen kanssa ja tukea lapsen kehittyviä kielellisiä taitoja. Tärkeää on, että tuki toteutuu ensisijaisesti lapsen omassa, tutussa ympäristössä. Riittävän varhainen ja oikea-aikainen tuki ennaltaehkäisevät vaikeuksia ja estävät niiden monimuotoistumista.

Valterissa on kehitetty niin sanottu Tukistartti-palvelu. Tavoitteena on lapsen kielellisten valmiuksien vahvistaminen sekä opiskelutaitojen tukeminen varhaisessa vaiheessa, jotta alkava luku- ja kirjoitustaito vahvistuu. Luku- ja kirjoitustaidon saavuttaminen mahdollistaa arjen sujuvuuden, osallistumisen, oppimisen ja kiinnittymisen omaan ympäristöön. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa lähiympäristön tietoa kielellisistä oppimisvaikeuksista. Jaksolla annetaan konkreettista tukea, materiaalia ja vinkkejä arkeen.

Huomioi lapsen herkkyysvaihe

Tuki on tehokkainta silloin, kun lapsella on herkkyys ottaa tukea vastaan. Hänellä on oma halu ja motivaatio harjoitella juuri nyt tätä, vaikeaakin asiaa. Lapsi saa juuri omaan kielelliseen haasteeseensa tehokasta ja systemaattista tukea. Ikinä ei voi korostaa toiston merkitystä. Toistoja pitää olla kymmeniä, satoja ja riittävän tiheään toistettuna, jotta lapsen kehittyvä taito alkaa vakiintua.

Lapsen huoltajat toimivat yhteistyössä oppimisen ja kuntoutuksen henkilöstön kanssa. He ovat tärkeässä asemassa tukemassa lapsen motivaatiota ja sitoutumista. Jaetut onnistumisen kokemukset ovat lapsen motivaation kannalta erityisen tärkeitä.

Yksilöllinen tuki eri ammattilaisten avulla

Tukistartti toteutetaan lapselle tutussa toimintaympäristössä. Jakson tavoitteet ovat selkeitä ja konkreettisia ja ne räätälöidään jokaiselle lapselle yksilöllisesti. Toteutamme jakson moniammatillisesti kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Varhaiserityisopettajan ja lastentarhanopettajan tai koulumaailmassa erityisopettajan ja luokanopettajan kumppanuus antavat ideoita lapsen tukemiseen ja arjen haasteiden ennakointiin kielellisestä näkökulmasta.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *