Har även elever med intellektuell funktionsnedsättning rätt till daglig undervisning?

I anslutning till arbetet i utvecklingsgruppen för krävande särskilt stöd uppdagades alarmerande fall där elever med intellektuell funktionsnedsättning fråntagits rätten till grundläggande utbildning i flera månader under ett läsår, bland annat då eleven haft en undersöknings- eller habiliteringsperiod i en annan kommun. Ibland hade elevens skoldag förkortats till två timmar. Ibland hade läkare skrivit ett intyg över att eleven inte klarar skolgång. Enligt en elevs mamma sköter skolan samt vården och omsorgen sina uppgifter åtskilt, ingen handhar koordineringen och alla åtgärder vidtas för sent.

Genomförandet av krävande särskilt stöd kartlades genom en undersökning i det riksomfattande VETURI-projektet. Resultaten av kartläggningen visade bland annat på att i grupper där eleverna hade djup eller svår utvecklingsstörning saknade lärarna ofta formell behörighet. Eleverna studerade i huvudsak i egna grupper och med rätt så traditionella metoder. I dessa grupper styrdes undervisningen minst av grunderna för läroplanen. Det mest oroväckande var hur lite elevhandledning det gavs i grupper där eleverna hade utvecklingsstörning eller hörde till autismspektret.

VIP-nätverket driver också ärenden för elever med intellektuell funktionsnedsättning

VIP-nätverket startades upp på våren 2018 i fem regioner utifrån slutrapporten av ovan nämnda utvecklingsgrupp. Nätverket leds av undervisnings- och kulturministeriet och satsar på utveckling och effektivering av tjänster för krävande särskilt stöd samt fördjupande av yrkesövergripande kunnande. Målet är att på ett mer flexibelt och mångsidigt sätt möta elevernas och deras lärares behov inom krävande särskilt stöd i barnens och de ungas egna verksamhetsmiljöer, till exempel i deras närskolor.

I lagen om grundläggande utbildning: ”Den som deltar i utbildning har under arbetsdagarna rätt att få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår.”  Denna rättighet gäller under varje skoldag och alla elever, också elever med intellektuell funktionsnedsättning som behöver krävande särskilt stöd. Samarbetet mellan bildnings-, social- och hälsoväsendet borde utvecklas mot gemensamma riktlinjer för bedömning och beslut som gäller undervisningen och stödåtgärderna. Därefter kan man avtala om arbets- och ansvarsfördelningen. Det är också rätt ur etisk synpunkt att ta särskilt väl hand om dem som inte kan ta hand om sig själva.

Inom VIP-nätverket inleds hösten 2018 med regionala samlingar. Utvecklingsarbetet för krävande särskilt stöd som inleddes förra våren fortsätter på ett aktivt sätt. Nätverkets första evenemang hålls för ÅUCS-området i Björneborg 13.9. Läs mera om VIP-nätverkets verksamhet och regionala samlingar på VIP-nätverkets webbplats. 

Mera om ämnet på VIP-nätverkets webbplats.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *