Den fantastiska Vertti-klassen – så byggde man upp ett obrutet stöd från daghemmet till skolan

Skolstarten är spännande – för såväl eleven själv som vårdnadshavarna och skolpersonalen. Och även för daghemspersonalen, som skickar barnet vidare mot nästa viktiga steg. Det här så kallade övergångsskedet är också kritiskt, eftersom kunskapen om behoven hos barn som får stöd ska överföras till nästa aktör.

Sastmola kommun hade fattat ett beslut om att man hösten 2021 skulle själv i den egna kommunen ordna undervisningen för elever som behöver krävande särskilt stöd. Därför började man i Norkoolin päiväkoti och Ahlströmin alakoulu planera en ny process för kontinuerligt stöd. I detta hade samarbetet mellan daghemmet och skolan en central roll, och lärmiljön skulle mångsidigt betjäna elever i behov av stöd. För att få hjälp med planeringen bjöd man in ett multiprofessionellt team av handledande lärare och handledare från Valteri center för lärande och kompetens. De bidrog med sin kunskap om bland annat ordnande av stöd för lärande, planering av hinderfria lokaler och anskaffning av hjälpmedel.

– Inledningsvis diskuterade vi i vilket skede barnen skulle komma till skolan. Skulle vi ordna deras första skolår i daghemmets eller förskolans lokaler eller skulle de komma till skolan samtidigt som resten av sin åldersgrupp. En stor fråga var också att det inte fanns utrymmen för dem i skolan, minns Ahlströmin alakoulus föreståndare Minna Seppälä-Kortessalo.

– I diskussionerna med Valteri, bildningsdirektören och den klasslösa specialläraren stärktes tanken om att de skulle komma till skolbyggnaden samtidigt som deras bekanta kompisar och bekanta förskolegrupp, precis som alla andra. Man bestämde sig för att hitta utrymmen, berättar Seppälä-Kortessalo om viljan och beslutet att skapa en jämlik start för alla för att främja delaktigheten.

En lärmiljö som stöder

Man behöver mångsidigt material som stöd för lärande, och man beaktar varje elevs individuella behov. Bilder används mycket under skoldagen, och iPad-plattor används i undervisningen och som stöd för kommunikationen mellan skolan och hemmet.

Det som oroade mest i förändringen var planeringen av utrymmen som motsvarar de nya behoven och om de skulle bli färdiga i tid. Själva planeringen kom lyckligtvis igång i god tid, ett år i förväg, och när dagen D kom fanns en stark känsla av att såväl klassens och som hela skolans personal var redo och positivt inställda till förändringen.

– Skolstigen planerades ur klassens och gruppens perspektiv samt med beaktande av individuellt skräddarsydda lärstigar. Man beaktade följande: Hur kan den individuella eleven få det stöd som hen behöver? Vi behövde information om allt som kommer behövas.  Hurdana möbler och material? Vilka är målen för lärande under läsåret? Och innehållet i undervisningen enligt verksamhetsområde? Hur använder man iPad-plattor i lärande på ett sätt som svarar till elevens mål? Hur förverkligas kommunikationen på bästa sätt – med tecken eller bilder? räknar Ahlströmin alakoulus specialklasslärare Jaana Kuuskeri-Laukka upp frågor och teman som togs behandlades under planeringen av stöd för lärande för elever med särskilda stödbehov.

– Det som var viktigast för oss var hinderfria lokaler samt personalens antal och kompetens, kontinuiteten. Inte beslut för ett år i taget, utan långsiktig planering, minns Kuuskeri-Laukka.

Multiprofessionellt samarbete ger betydande fördelar 

Genom ett multiprofessionellt samarbete förde man in olika yrkespersoner samt barnens vårdnadshavares och närståendes synpunkter och erfarenheter i diskussionen för att främja elevernas skolgång. I övergångsskedet, där den information som behövs för stödet för lärandet ska överföras från en aktör till en annan, är samarbetets värde ännu mer betydande.

– Stödet från Valteri har hela tiden varit smidigt och samarbetet med kommunen har fungerat jättebra. Vi hade ett så bra nätverk som planerade allt detta med början från lokalerna, att allt lyckades väldigt bra. Vi har fått det stöd och den hjälp som vi har behövt både för utarbetandet av stödåtgärder och för barnens övergång till skolan, sammanfattar Kirsi Rintamäki, föreståndare för Norkoolin päiväkoti.

– Valteri gav stöd för arbetet med eleverna och bedömningen av färdigheter. Vi fick rekommendationer för den nuvarande lärandenivå och uppgifter samt förstärkning och riktlinjer som stöd för det egna arbetet. Sakkunniga från Valteri deltog också i möten med personalen och föräldrarna, berättar Kuuskeri-Laukka.

Utifrån diskussioner med daghems- och skolpersonalen valde man ett multiprofessionellt team från Valteri som passade de behov som framkommit och som bestod av handledande lärare och handledare.

– Att utöver de handledande lärarna också ha Valteris handledares medverkan var bra. Vi fick skräddarsydd utbildning och stöd för just våra skolgångshandledares behov. Valteris handledare gav tips på hur man exempelvis kan använda bilder i olika situationer i vardagen, och de gjorde också observationer om verksamheten i vår klass och förskola, tillägger Kuuskeri-Laukka.

Vertti-klassen fick luft under vingarna

Nu har det gått ett år sedan planeringen och den nya klassen, Vertti, har kommit igång bra. Jaana Kuuskeri-Laukka, som under läsåret 2020–2021 ännu arbetade som klasslös speciallärare vid Ahlströmin alakoulu och specialbarnträdgårdslärare vid Norkoolin päiväkoti, blev i samband med förändringen specialklasslärare i Vertti-klassen.

– I augusti stod vi inför något helt nytt. Rutinerna och rytmerna har hittat sin plats. En väldigt bra idé var uppbyggandet av ett samarbete med en förstaklass, vilket vi började med genast när skolan inleddes i augusti, berättar Kuuskeri-Laukka ivrigt.

Även föräldern Sanna Rantamaa var lättad över att skolåret kom igång så bra.

– Jag var väldigt nervös och funderade på om mitt barn och jag själv skulle klara av det. Man måste bara lita på de sakkunniga, att de vet vad barnet klarar av. Skolans och Valteris personal engagerade sig verkligen i detta. De hjälpte vårt barn att utvecklas och gå framåt. De hade tid och idéer för det, gläds föräldern.

– Personalen från Valteri hjälpte oss att förstå och se alternativ och möjligheter för olika uppgifter, kommunikation, hörsel- och synskador. Vi har upplevt framgångar och överraskningar. Vårt barn gör numera mycket med sin iPad. Det har varit en överraskning för mig hur mycket mitt barn har lärt sig om datoranvändning och tecken. Barnet är själv nöjt med sina framgångar i uppgifterna och vill ha utmaningar.

Ahlström alakoulus föreståndare Minna Seppälä-Kortessalo håller med om att projektet har lyckats bra.

– Vertti-klassen är en stolthet för oss. Klassrummet blev klart i tid. Det tillhörande vilorummet, toaletterna och tamburen bildar ett trivsamt utrymme som lämpar sig för elever som behöver stöd. Klassen ligger i gränslandet mellan låg- och högstadiet i skolcentrumet, vilket är en utmärkt placering med tanke på fortsättningen. Personalen utför sitt arbete med hjärta och motivation. Skolans övriga barn får se olikheter och många tar kontakt med barnen i Vertti-klassen och hjälper dem och leker med dem på gården, gläds Ahlströmin alakoulus föreståndare Minna Seppälä-Kortessalo.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev