Behovet av gemensamt arbete lyftes fram vid VIP-nätverkens regionala träffar

De regionala träffarna för VIP-nätverken för krävande särskilt stöd inleddes i april i Tammerfors, Helsingfors och Kuopio. Träffen i Uleåborg ordnas tisdagen den 29 maj. VIP-nätverken samlar på bred front aktörer inom krävande särskilt stöd från utbildnings- samt social- och hälsovårdssektorn.

Inspirerande atmosfär

Intresset för VIP-nätverket har varit stort och många fler hade velat delta i nätverksdagarna där det rått en inspirerande atmosfär. Det finns ett klart behov av samarbete mellan olika aktörer när det gäller krävande särskilt stöd.

– Behoven är stora och förändringar behövs. Den viktigaste förändringen i verksamhetskulturen är att ensamarbetets tid är över. Ur VIP-nätverkets synvinkel är en ensamarbetare till exempel en habiliterande part eller en utbildningsanordnare. På skolnivå handlar samarbete om en gemensam pedagogik och om gemensamma handlingar. Vi tar ett större ansvar och allt får inte falla i händerna på en enda lärare, summerar Pertti Joona, chef för Helsingfors stads pedagogiska tjänster, som både deltog och höll anförande.

– Jag har alltid velat tro att myntet har två sidor. Som motvikt till utmaningar och problem finns möjligheter och fler än vi kunnat ta emot hade velat delta i den här verksamheten. Engagemang finns och vi vill göra det här systemet till det bästa möjliga, säger Joona.

Pertti Joona var med i VIP-nätverkens Kick-off i april i Helsingfors.

Stöda och förebygga

Målet för de regionala VIP-nätverken är att förena och fördjupa det kunnande som finns inom krävande särskilt stöd inom förskol-, grundläggande- och påbyggnadsundervisning samt att öka samarbetet mellan olika aktörer. VIP-nätverken inspirerar till nya samarbetsformer och att dela med sig av god praxis och nya innovationer.

VIP-nätverken erbjuder stöd och fortbildning för skolornas pedagogiska personal kring planering, genomförande och bedömning inom krävande särskilt stöd. Ett viktigt förebyggande mål är att stöda barn och ungas växande och skolgång redan från tidig barndom. Verksamhetskulturen och attityderna har stor betydelse för att stödet genomförs på ett ändamålsenligt sätt.

– Målet är att påverka verksamhetskulturen så att vi tillsammans arbetar och har omsorg om barn och unga. Bakom oss  lämnar vi en kultur där personer skjuter över ansvaret för barnet eller den unga som behöver stöd, summerar Undervisningsråd Pirjo Koivula som aktivt deltar i VIP-nätverket.

Undervisningsråd Pirjo Koivula från Utbildningsstyrelsen samt Terhi Ojala från Valteri center för lärande och kompetens svarar för den nationella koordineringen och berättar i videoklippet om VIP-nätverket.

Mer information: VIP-nätverkets rikskoordinator Terhi Ojala, terhi.ojala@valteri.fi
Läs mera VIP-nätverkets webbplats.

VIP-nätverk finns i fem regioner (universitetssjukhusen i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Åbo och Uleåborg) och består av aktörer som erbjuder krävande särskilt stöd. Målet är att svara mera flexibelt och mångsidigt på behoven hos de elever som behöver krävande särskilt stöd och behoven hos deras lärare. Dessutom skapas kontakter till kompetens- och stödcenternätverk som byggs upp inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). I VIP-nätverket ingår bl.a. enheter för sjukhusundervisning, Elmeri-skolor, statens skolhemsskolor, kommunala specialskolor, Centret för lärande och kompetens Valteri, forsknings- och utbildningsenheter vid universitet samt övriga specialpedagogiska enheter.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev