Behöver eleven stöd i inlärningen? Och arbetsgemenskapen mer kunskaper? – Använd handledningsbesök som lösning

Undervisnings- och kulturministeriet har gett Valteri till uppgift att ha hand om stöduppgifter i specialundervisningen. De viktigaste av Valteris stödtjänster är de handledningsbesök som görs i skolor eller på enheter för småbarnsfostran. Det gjordes drygt 750 sådana besök i hela Finland förra året. På Valteri ansvarar Marja-Sisko Kautto och Minna Sillanpää för handledningsbesöksverksamheten. De ser att handledningsbesökens betydelse till stöd för lärande och skolgång har ökat ytterligare i höst.

– Det uppstod säkert ett inlärningsunderskott i våras. Med handledningsbesöken ser man till att skolorna får tillräckligt med stöd och vägledning för de elever som behöver det mest. Det är viktigt att eleven får stöd i tid, för på det sättet undviker man att svårigheterna ökar och anhopas, konstaterar Minna Sillanpää, chef för handledningsverksamheten.

– Ofta är det också så att experten från Valteri och skolans egen undervisningspersonal i samarbete hittar helt nya lösningar och verksamhetsmodeller till stöd för elevens inlärning och skolgång, tillägger chefen för handledningsverksamheten Marja-Sisko Kautto, som också bedriver ett intensivt samarbete med kommunerna och skolorna.

Kan genomföras flexibelt, nära och på distans

Den bästa återkopplingen på hur väl tjänsten fungerar är att man om det på grund av coronasituationen inte har varit möjligt att ge närhandledning absolut har velat ha handledning på distans via olika alternativ.

Stöd för lärande och skolgång och en fungerande organisering av det har blivit ännu viktigare i och med bland annat coronaepidemin. Valteris handledningsbesök har utvecklats så att de kan göras både på distans och på plats. Cheferna för handledningsverksamheten Marja-Sisko Kautto och Minna Sillanpää är mycket nöjda med det intensiva utvecklingsarbetet under den senaste tiden.

– Distanstjänsterna har redan utvecklats på Valteri under en tid och corona påskyndade detta utvecklingsarbete. Handledningsbesök kan göras under en halv- eller heldag efter behov. När handledningsbesöket görs på distans kan det vid behov delas upp i mindre delar. Tjänsten kan också genomföras delvis på distans och delvis på plats. Vi strävar efter att handledningsbesöket ska vara anpassningsbart och kunna utvecklas utifrån elevens stödbehov, säger Kautto och öppnar olika alternativ för genomförandet.

– Målet är att erbjuda olika möjligheter att stödja elever och utbildningsanordnare i denna speciella tid. Den bästa återkopplingen är att både skolan, eleven och hemmet har varit nöjda med handledningsbesöket och upplever att man har fått konkret hjälp med elevens inlärning och skolgång.

Vad är handledningsbesök?

Genom handledningsbesök främjar man barnets eller den unga personens lärande, skolgång och delaktighet i den egna inlärningsmiljön. Den planeras med utgångspunkt i barnets och den ungas individuella behov. Samtidigt fördjupas kunskaperna och kompetensen hos de vuxna som arbetar med eleven. Det har en direkt inverkan på det allmänna välbefinnandet hos den elev som behöver stöd och i synnerhet på skolgången.

Stöd kan ges i exempelvis frågor som gäller inlärningsutmaningar, problem med skolgången, verksamhetsstyrning, växelverkan, beteende, läromedel, kommunikation, hjälpmedel samt skolans byggnadstekniska lösningar.

Hur beställer jag ett handledningsbesök?

Begäran om handledningsbesök kan komma från elevens familj, skolan, enheten för småbarnspedagogik eller den som ansvarar för rehabilitering eller boende. Beställare och betalare är oftast utbildningsväsendet. Du kan ta kontakt via Valteris webbplats, till exempel via kontaktformuläret. Efter det kontaktar vi vårdnadshavarna, skolan och kommunens undervisningsväsende. I och med att vår tjänst är avgiftsbelagd skickar vi en begäran om betalningsförbindelse till kommunen. Efter att betalningsförbindelsen har godkänts kommer man överens om praktiska frågor direkt med skolan och vårdnadshavarna.

När handledningsbesöket och vem betalar för det?

Ett handledningsbesök är en offentligrättslig tjänst när beställaren är en kommun eller en privat utbildningsanordnare. Staten stöder våra offentligrättsliga tjänster. Tjänsten ska bygga på en enskild elevs eller elevgrupps behov av stöd som uppenbarat sig i anordnandet av undervisningen eller behov av utbildning hos undervisningspersonalen. Beställaren betalar endast för handledningsbesöket. Valteri står för resekostnaderna.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev