Tarvitseeko oppilas tukea oppimiseensa? Entä työyhteisö osaamiseensa? – Ota ratkaisuksi ohjauskäynti

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Valterin tehtäväksi huolehtia erityisopetuksen tukitehtävistä. Valterin tukipalveluista tärkeimpiä ovat kouluihin tai varhaiskasvatusyksiköihin tehtävät ohjauskäynnit. Niitä toteutettiin koko Suomen laajuudessa runsaat 750 käyntiä viime vuonna. Valterissa ohjauskäyntitoiminnasta vastaavat Marja-Sisko Kautto ja Minna Sillanpää. He näkevät, että ohjauskäyntien merkitys oppimisen ja koulunkäynnin tukena on kasvanut tänä syksynä entisestään.

– Oppimisvajetta syntyi varmasti viime kevään aikana. Ohjauskäynneillä huolehditaan siitä, että koulut saavat riittävästi tukea ja ohjausta niille oppilaille, jotka sitä eniten tarvitsevat. On tärkeää, että oppilas saa tukea ajoissa, koska sen avulla vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasautuminen, toteaa ohjauspalvelupäällikkö Minna Sillanpää.

– Usein on myös niin, että Valterin asiantuntijan ja koulun oman opetushenkilöstön yhteistyönä löydetään aivan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tueksi, lisää ohjauspalvelupäällikkö Marja-Sisko Kautto, joka tekee myös tiivistä yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa.

Joustavasti lähi- ja etätoteutuksin

Paras palaute palvelun toimivuudesta on se, että jos koronatilanteesta johtuen lähiohjaus ei ole ollut mahdollista, on haluttu ehdottomasti ohjausta etänä erilaisin vaihtoehdoin. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja sen toimiva järjestäminen on noussut entistä keskeisempään asemaan mm. Korona-epidemian myötä. Valterin ohjauskäyntejä on kehitetty niin, että ne voidaan tehdä niin etä- kuin läsnätoteutuksin. Viimeaikaiseen tiiviiseen kehitystyöhön ohjauspalvelupäälliköt Marja-Sisko Kautto ja Minna Sillanpää ovatkin erittäin tyytyväisiä.

– Etäpalveluja on Valterissa kehitetty jo jonkin aikaa ja Korona vauhditti tätä kehittämistyötä. Ohjauskäyntejä voidaan tehdä puolen- tai kokopäivän mittaisena tarpeen mukaan. Etäyhteyksin toteutettuna ohjauskäynti voidaan pilkkoa tarvittaessa pienempiin osiin. Palvelu on myös mahdollista toteuttaa osittain etänä ja osittain paikan päällä. Pyrimme siihen, että ohjauskäyntipalvelu on oppilaan tuen tarpeen mukaan muuttuvaa ja kehittyvää, avaa Kautto erilaisia toteutusvaihtoehtoja.

– Tavoitteena on tarjota erilaisia mahdollisuuksia tukea oppilaita ja opetuksen järjestäjiä tässä erikoisessa ajassa. Paras palaute on se, että sekä koulu, oppilas ja koti ovat olleet tyytyväisiä ohjauskäyntiin ja kokevat, että oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin on saatu konkreettista apua.

Mikä ihmeen ohjauskäynti?

Kun omat työkalut eivät riitä, Valterin ohjauskäynti auttaa

Ohjauskäynnillä tuetaan lapsen tai nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumista hänen omassa oppimisympäristössään. Se suunnitellaan lapsen ja nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan. Samalla syvennetään oppilaan kanssa työskentelevien aikuisten osaamista ja tietotaitoa. Tällä on välitöntä vaikutusta tukea tarvitsevan oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja erityisesti koulunkäyntiin.

Tukea voidaan antaa esim. oppimisen haasteisiin, koulunkäynnin pulmiin, toiminnanohjaukseen, vuorovaikutukseen, käyttäytymiseen, oppimateriaaleihin, kommunikaatioon, apuvälineisiin sekä  koulun  rakennusteknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa.

Miten tilaan ohjauskäynnin?

Pyyntö ohjauskäyntiin voi tulla oppilaan perheeltä, koululta, varhaiskasvatusyksiköstä, kuntoutuksesta tai asumisesta vastaavalta taholta.  Tilaajana ja maksajana on useimmiten opetustoimi. Yhteyttä voi ottaa Valterin kotisivujen kautta, esimerkiksi yhteydenottolomakkeella. Yhteydenoton jälkeen olemme yhteydessä huoltajiin, kouluun sekä kunnan opetustoimeen. Palvelumme ollessa maksullista laitamme maksusitoumuspyynnön kuntaan. Maksusitoumuksen hyväksymisen jälkeen käytännön asioista sovitaan suoraan koulun ja huoltajien kanssa.

Milloin ohjauskäynti ja kuka sen maksaa?

Ohjauskäynti on julkisoikeudellinen palvelu, kun tilaaja on kunta tai yksityinen opetuksen järjestäjä. Valtio tukee julkisoikeudellisia palvelujamme. Palvelun tulee perustua yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän opetuksen järjestämisessä ilmenneeseen oppilaan tukitarpeeseen tai yksittäisen oppilaan opetushenkilökunnan koulutustarpeeseen. Tilaaja maksaa vain ohjauskäynnin. Matkakustannuksista vastaa Valteri.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje