Verktyget toimintakykyarvio.fi synliggör elevens styrkor och stödbehov 

I våra skolklasser blir antalet elever som behöver särskilt stöd och handledning allt större.  Det finns många olika orsaker till utmaningarna. Det kan vara utmanande att som en del av skolgången och habiliteringen kartlägga stödbehovet. Strukturer och praxis i det vardagliga livet stöder inte alltid ett heltäckande fastställande av stödåtgärderna. Det har inte tidigare funnits lämpliga verktyg för skolorna för att identifiera stödbehov och beskriva en elevs funktionsförmåga.

Tjänsten toimintakykyarvio.fi

Syftet med bedömning av funktionsförmågan är att få fram en mångstämmig syn på en elevs funktionsförmåga.  Den ungas välbefinnande är mittpunkten och det som förenar alla människor som omger den unga. Genom att mångprofessionellt beskriva den ungas funktionsförmåga kan man lyfta fram de faktorer som påverkar skolförmågan till en gemensam diskussion, där bland annat lärarna, elevhälsan och terapeuterna deltar.

Tjänstens idé är mycket enkel. Eftersom elevens funktionsförmåga ser olika ut i olika verksamhetsmiljöer deltar förutom eleven även personer som med tanke på elevens vardag är viktiga i bedömningen av funktionsförmågan. Dessa kan vara vårdnadshavare, aktörer inom skolan samt eventuella habiliterare. Alla som deltar beskriver elevens funktionsförmåga med hjälp av ett webbaserat bedömningsverktyg. Funktionsförmågan beskrivs ur den egna synvinkeln och baserat på det nuvarande läget. En gemensam syn på elevens styrkor och stödbehov bildas utifrån de svar som de som deltagit i bedömningen gett. Informationen från bedömningen av funktionsförmågan kan användas för att ordna undervisningen och tillhörande stöd.

Hur lämpar sig tänket kring funktionsförmåga att användas i skol- och läromiljön?

Verktyget för bedömning av funktionsförmåga har använts vid Valteri center för lärande och kompetens som ett verktyg för att beskriva elevens funktionsförmåga och stödbehov. Det avgiftsfria verktyget är lämpligt att användas på vilken elev som helst inom den grundläggande utbildningen.  Du kan bekanta dig med tjänsten på adressen  www.toimintakykyarvio.fi.

Förutom den praktiska erfarenhet som samlats in undersöker man genom projektet Vetovoimala hur bra verktyget toimintakykyarvio.fi fungerar som ett redskap som används för att beskriva elevens funktionsförmåga. Preliminära iakttagelser från projektet är bland annat att de vuxna genom att beskriva funktionsförmågan kan konkretisera och sätta ord på de olika delområdena i elevens funktionsförmåga för att därmed skapa en gemensam förståelse för stödbehovet.  Ibland avviker skolans och hemmets uppfattning om elevens funktionsförmåga från varandra. Den insamlade informationen och den gemensamma diskussionen stöder elevens funktion och delaktighet. Det viktiga är en öppen och förtroendefull diskussion mellan olika aktörer.

Kom och lyssna när Erja berättar om ämnet på hjälpmedelsmässan Apuvälinemessuts gröna scen fredagen den 8 november klockan 9.30–10.30. Under presentationen presenteras tjänsten toimintakykyarvio.fi, som utvecklats för att stöda elevens och hens närkrets samt den nytta som bedömningen medför.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *