Ökad delaktighet genom att stärka barnets möjligheter att agera

I ett sinnesrum man kan aktivera olika sinnen och ta det lugnt.

Aktörskap, alltså barnets förmåga och möjligheter att välja, agera samt påverka saker och situationer

i sin egen miljö, såsom exempelvis i skolan, beror inte på barnets egenskaper, utan det beror också på rådande attityder och förfaranden vid skolan. Det förutsätter delaktighet, som genomförs, när barnet upplever sig vara en del av gruppen, deltar i gruppens verksamhet samt känner sig höra till en större gemenskap.

Upplevelser av delaktighet är den inkluderande skolans centrala princip. Genom att stärka barnets aktörskap utvecklar vi en inkluderande skola. Aktörskap anknyter främst till principerna i barnkonventionen.

Öppenhet hjälper förståelse

Vid Hyttikallio har vi sakta utvecklat skolan att allt mer bli en skola för eleverna, där vi strävar efter att stöda alla elevers delaktighet. Att prata öppet om saker underlättar att förstå olikheter. Med vårdnadshavarnas lov har vi i klassen diskuterat bl.a. orsakerna till elevers funktionsnedsättningar och de utmaningar de leder till.  Vi pratar även om människors olikheter på en allmän nivå. Dessutom är Öppenhet och att informera om saker viktigt även för föräldrarna. Förutom officiella kanaler har vi Hyttis-bloggen, skolans Facebook och Instagram, där man berättar om vardagen i skolan.

I vår skola genomför vi kompanjonlärarskap och med hjälp av det klarar olika elever av att studera tillsammans. Per årskursnivå är eleverna indelade i två klasser och deras lärare är två klasslärare, en specialklasslärare och så många skolgångshandledare som behövs. I klasserna studerar olika elever, både de som har allmän undervisning och de med svårare intellektuell funktionsnedsättning.

Utrymmen för alla

Vi vill att olikheter förekommer naturligt och att varje elev har möjlighet att delta i verksamhet för ens egen ålder. Att verka tillsammans, men med olika mål, ger eleverna upplevelser av delaktighet. I skolan beaktar vi olika elevers behov genom att ordna olika utrymmen som används av alla elever.

I höst färdigställs ett sinnesrum, där man kan aktivera olika sinnen och ta det lugnt. Tillsammans med de elever som har svårt att kommunicera strävar vi efter att öva och möjliggöra att fatta egna beslut och att uttrycka sin åsikt.

Att främja växelverkan

Skolutrymmena var tidigare indelade utifrån äldre och yngre elever. Numera är däremot den här indelningen glömd och elever i olika åldrar studerar i klasser bredvid varandra. Det här ökar växelverkan mellan elever i olika åldrar och äldre elever kan fungera som exempel och vid behov vara till hjälp. Äldre elever fungerar som fadderelever åt yngre elever samt ordnar bl.a. motionsverksamhet på rasterna några gånger i veckan.

Eleverna har målat vår skolas trampbilsgarage och byggt en trampbilsbana. Dessutom har vi på slöjdtimmarna byggt tre lekstugor som används under rasterna. Elever och lärare har inrett klasserna och många andra av skolans utrymmen och väggarna är målade med fantastiska väggmålningar. Det är viktigt att eleverna upplever att de även kan påverka skolans fysiska utrymmen. Det här ökar elevernas aktörskap och stöder även elevernas och personalens vi-känsla i skolan.

Hyttikallio skolan liggeri i Heinävesi. Foto: Seppo Aho

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev