Osallisuus lisääntyy vahvistamalla lapsen mahdollisuuksia toimia

Hyttikallion kouluun luotiin aistihuone, jota voidaan hyödyntää sekä rentoutumiseen että aktivoimaan eri aisteja.

Toimijuus eli lapsen kyky ja mahdollisuudet valita, toimia sekä vaikuttaa asioihin ja tilanteisiin omassa ympäristössään, kuten esimerkiksi koulussa, ei ole riippuvainen lapsen ominaisuuksista, vaan se riippuu myös koulussa vallitsevista asenteista ja käytänteistä. Se edellyttää osallisuutta, joka toteutuu, kun lapsi kokee kuuluvansa ryhmään, osallistuu ryhmän toimintaan sekä tuntee kuuluvansa osaksi suurempaa yhteisöä.Kokemus osallisuudesta onkin inklusiivisen koulun keskeinen periaate. Vahvistamalla lasten toimijuutta kehitämme inklusiivista koulua. Toimijuus liittyy läheisesti lasten oikeuksien sopimuksessa mainittuihin periaatteisiin.

Avoimuus auttaa ymmärtämään

Hyttikalliolla olemme pikkuhiljaa kehittäneet koulua yhä enemmän kaikkien oppilaiden kouluksi, jossa pyritään tukemaan kaikkien oppilaiden osallisuutta. Avoin asioista puhuminen helpottaa erilaisuuden ymmärtämistä. Huoltajien luvalla luokassa on mm. kerrottu luokan oppilaan vammaisuuden syistä ja siitä johtuvista haasteista. Myös yleisellä tasolla luokissa puhutaan ihmisten erilaisuudesta. Lisäksi Avoimuus ja asioista tiedottaminen on tärkeää myös vanhempien suuntaan. Virallisten kanavien lisäksi koulun Hyttis-blogi, koulun Facebook ja Instagram kertovat koulun arjesta.

Koulussamme toteutetaan yhteisopettajuutta, jonka avulla erilaiset oppilaat pystyvät opiskelemaan yhdessä. Luokkatason oppilaat on jaettu kahteen luokkaan ja heidän opettajinaan toimii kaksi luokanopettajaa, erityisluokanopettaja ja tarvittava määrä koulunkäynninohjaajia. Luokissa opiskelee erilaisia oppilaita yleisopetuksen oppilaista vaikeimmin kehitysvammaisiin oppilaisiin.

Tiloja kaikkien käyttöön

Haluamme, että erilaisuus näyttäytyy luonnollisena asiana ja jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua myös oman ikätason mukaiseen toimintaan. Toimiminen yhdessä, mutta tavoitteita eriyttäen antaa oppilaille osallisuuden kokemuksia. Erilaisten oppilaiden tarpeet huomioidaan koulussa järjestämällä erilaisia tiloja kaikkien oppilaiden käyttöön.

Tänä syksynä on valmistumassa aistihuone, jossa voidaan aktivoida erilaisia aisteja ja rentoutua. Oppilaiden kanssa, joilla kommunikointi on haasteellista, pyritään harjoittelemaan ja mahdollistamaan omien valintojen tekemistä ja mielipiteen ilmaisua.

Vuorovaikutusta edistävää

Koulutilat oli aiemmin jaettu isojen- ja pienten oppilaiden siipeen. Nykyisin tämä jako on kuitenkin unohdettu ja eri-ikäiset oppilaat opiskelevat vierekkäisissä luokissa. Tämä lisää eri-ikäisten lasten vuorovaikutusta ja isot oppilaat voivat toimia esimerkkinä ja tarvittaessa apuna. Isommat oppilaat toimivat kummioppilaina pienemmille oppilaille sekä järjestävät mm. välkkäliikuttaja-toimintaa muutaman kerran viikossa.

Oppilaat ovat maalanneet koulumme polkuautotallin sekä rakentaneet polkuautoradan. Lisäksi käsityötunneilla rakennettiin välituntikäyttöön kolme leikkimökkiä. Oppilaat ja opettajat ovat sisustaneet luokkia ja muita koulun tiloja ja seinille on maalattu upeita seinämaalauksia. On tärkeää, että oppilaat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan myös koulun fyysisiin tiloihin. Tämä lisää paitsi oppilaiden toimijuutta, että tukee koulun oppilaiden ja henkilökunnan me-henkeä.

Lisätietoa

Riikka Sirkon artikkeli yhteisopettajuudesta ja inkluusiosta International Journal of Early Childhood -lehdessä.

Julkaisemme sivuillamme  tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden kirjoituksia vierasblogeina.  Näiden tavoite on tarjota innovatiivisia, ajatuksia herättäviä näkökulmia, kullanarvoisia käytännön vinkkejä  ja uutta suuntaa luotaavia ajatuksia. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme.

Hyttikallion koulu sijaitsee Haapavedellä. Kuva: Seppo Aho

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje