Kokonaisvaltaista huolenpitoa ja hyvinvoinnin tukemista – kurkistus kuraattorien työhön Valterissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon mukaisesti positiivisen mallin näyttäminen nuoremmille on jokaisen kouluyhteisön jäsenen tehtävä. Hyvä ruokkii hyvää, kuten sanonta kuuluu.

Valteri-koulussa kuraattorit tekevät yhteistyötä yli toimipisterajojen. Arkea värittää kullakin tiivis verkostotyöskentely sekä toimiminen tärkeänä tukipilarina niin yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisessa.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa kuraattorin työ on merkittävä osa kouluyhteisön monialaista tukijärjestelmää, jonka keskiössä on oppilaiden hyvinvointi sekä kasvun ja oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen. Viidelle paikkakunnalle ulottuvan Valteri-koulun jokaisessa toimipisteessä työskentelee kuraattori osana opiskeluhuollon palveluita.

Opiskeluhuollossa eri osapuolet tuovat oman asiantuntemuksensa ja resurssinsa yhteiseen pöytään oppilaiden parhaaksi. Se koostuu tiivistettynä hyvän oppimisen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä ja ylläpitämisestä kouluyhteisössä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista, ehkäisevää ja kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille, kun taas yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa suunnitellaan tarpeen mukaan yksittäisen oppilaan tukitoimia. Monialainen yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yksilöllisistä tarpeista ja tehostaa tuen tarjoamista.

Kuraattoreiden ura- ja opiskeluhistoria on luonut hyvän pohjan moniammatillisessa organisaatiossa työskentelyyn. Osaaminen on vuosien saatossa kypsynyt entisestään, kun koulumaailma ja kokemukset ovat kasvattaneet.

Kuukausittain kokoustetaan kuraattorien kokoonpanolla, ja samaa työtä tekevien kollegoiden tuki on tärkeä voimavara. Samalla esimerkiksi yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyen luodaan organisaatioon yhtenäisiä toimintatapoja.

Kuraattorilla on oltava tuntosarvet pystyssä työn parissa

Keskeistä kuraattorin työssä on tarjota tukea oppilaille erilaisissa elämäntilanteissa sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilailla on oltava turvallinen olo käsitellä vaikeuksia, joita voidaan kohdata niin koulussa kuin sen ulkopuolella esimerkiksi koulunkäynnin, ihmissuhteiden tai muiden henkilökohtaisten haasteiden taholla.

Havainnointikykyä ja tarkkoja tuntosarvia tarvitaan myös silloin, kun kuraattorit ovat koulun resurssina erilaisten ongelmien ja konfliktien ratkaisemisessa.

Se voi tarkoittaa pieniä, mutta merkityksellisiä arjen tekoja. Esimerkiksi Helsingin toimipisteellä kuraattori ja terveydenhoitaja ovat tehneet opettajien käyttöön pusseja, joista voi poimia valmiiksi mietittyjä tehtäviä muun muassa rentoutumiseen ja yhteistyötaitoihin liittyen.

Mielenterveystaitoihin on nykypäivänä paljon materiaalia peruskouluissa hyödynnettäväksi. Painotus on ennaltaehkäisyssä, ja sen puitteissa harjoitellaan esimerkiksi tunne- ja turvataitoja.

”Aina on opittavaa, aikuisillakin. Erilaisten harjoitteiden avulla tutustutaan toisiimme paremmin, opetellaan elämän kannalta oleellisia taitoja sekä ryhmäydytään. Tunteet puhututtavat kaikista eniten; miten niihin voi vaikuttaa, kuinka niitä tunnistetaan sekä millä lailla ne heijastuvat esimerkiksi ystävyyssuhteisiin”, Valterin kuraattorit kertovat.

Kuraattorit tekevät osaltaan myös tärkeää vaikuttamis- ja kehittämistyötä sekä nostavat esiin ajan ilmiöitä. Heidän työssään korostuu jatkuva verkostoyhteistyö, jonka parissa työtä tehdään muun muassa lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja vammais- sekä sosiaalipalveluiden kanssa. Kuraattori on kuin siltojen rakentaja niin kodin ja koulun kuin terveydenhuollon sekä erilaisten viranomais- ja muiden tahojen suuntaan.

”Näin saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys yksittäisen oppilaan tilanteesta ja voidaan täällä koulussa miettiä tarkemmin ja tarkoituksenmukaisemmin erilaisia tuen keinoja.”

Valterissa on kuitenkin merkittävää, että opetus, kuntoutus ja terveydenhoitopalvelut toimivat saman katon alla. Tästä hyötyvät niin valteri-koululaiset kuin henkilöstö, kun oman alansa ammattilainen on lähellä, on oppilaiden arki sujuvampaa ja kollegoiden välinen kanssakäyminen tiivistä.

”Kunnallisella puolella kuraattorina työskennellessä vastuulla voi olla suurempia oppilasmääriä, mutta prosentuaalisesti pienempi osa heistä on kuraattorin asiakkaita, kun taas Valterissa tarve on keskivertoa yleisempää.”

Keskusteluyhteyttä ylläpidetään läpi koko koulupolun

Kuraattorin työssä täytyy pystyä pitämään monta palloa ilmassa yhtä aikaa, puhelin pirisee ja ovi käy monesti päivän mittaan. Arjen kiireistä huolimatta Valteri-koulun kuraattorit korostavat sitä, että kohtaamisille oppilaiden sekä heidän huoltajiensa kanssa on annettava aikaa, arvostaen ja avoimella asenteella.

Valterissa on paljon toimijoita, ketkä kykenevät tarjoamaan pääsääntöistä tukea oppilaille. Monialainen työskentely ja mutkaton yhteistyö kollegoiden kesken mahdollistaa sen, että kuraattorit pääsevät tukemaan hyvin konkreettisestikin huoltajia, muita työntekijöitä, tekemään verkostotyötä ja varmistamaan ehyen kokonaisuuden oppilaille ja heidän läheisilleen.”

Hienotunteisuus on valttia, kun keskustellaan kasvatuksen ja koulunkäynnin kaltaisista asioista, sillä vanhempi tuntee lapsensa parhaiten. Tätä tietotaitoa tulee arvostaa, ja parhaat eväät oppilaalle annetaankin ympäristössä, jossa keskusteluyhteyttä pidetään yllä. Tavoitteena on rakentaa koko koulupolun mittaisia kestäviä suhteita, jotka mahdollistavat tehokkaan tiedonvaihdon ja yhteisen suunnittelun oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi.

”Asiat edistyvät parhaiten silloin, kun kaikilla on yhteinen ymmärrys ja tutuiksi tulleet tavat toimia, niin koulussa kuin kotiväellä. Lapsi elää erilaisissa ympäristöissä, jolloin kokonaisvaltaiseen muutokseen tarvitaan kodin ja koulun välisiä kohtaamisia.

Me autamme vanhempia auttamaan lapsiaan. Kiireellä ja sanelemalla saadaan harvoin hyvää ja kestävää aikaan. Tavoitteellisuus, kannustaminen ja toiveikkuuden ylläpitäminen kantavat pidemmälle.”

Vaikka opiskeluhuollon käytännön toteutukset voivatkin vaihdella koulusta toiseen ja Valteri-koulussa on monia ominaispiirteitä, ydintekijät pysyvät samoina. Opiskeluhuollon palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa, jotta niihin on matala kynnys hakeutua kenen tahansa, muun muassa monikulttuurisuus, erityispiirteet ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kuraattorien asiantuntemuksen ja monialaisen työnkuvan avulla pidämme yhdessä huolta siitä, että jokaisella oppilaalla on mahdollisimman mutkaton koulutie.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev