Kuntien / yksityisten opetuksen järjestäjien / yliopistojen harjoittelukoulujen nimeämät VIPU-henkilöt vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 10.5.2021
Muutokset ja lisäykset: 18.2.2022

Rekisterin pitäjä:

Valteri-koulu
PL 101
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuu- ja yhteyshenkilö:
Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö
puh. 0295 29 4711

Tietosuojavastaava:
tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Kuntien / yksityisten opetuksen järjestäjien / yliopistojen harjoittelukoulujen nimeämät VIPU-henkilöt vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvä rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman sekä yhteistyöalueiden mukaisesti.

Rekisterin yhteystietojen avulla:

 • Hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita rakentaessamme ja kehittäessämme vaativan erityisen tuen yhteistyöverkostoa.
 • Tiedotamme VIP-verkoston ja vaativan erityisen tuen ajankohtaisista asioista ja kansallisesta kehittämistyöstä sekä erilaisista kansallisista rahoitushauista.
 • Tiedotamme VIP-työhön ja vaativan erityisen tuen liittyvistä ryhmistä, tilaisuuksista ja tapahtumista.
 • Tiedotamme vaativan erityisen tuen toimijoiden (Vaatu-toimijat) tarjoamista palveluista.
 • Tiedotamme opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön täydennyskoulutuksista.
 • Kohdennamme uutiskirjeitä

Käsittelyn oikeusperuste:
Henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö:

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Työsähköposti
 • Matkapuhelinnumero (työ)
 • Työnantajaorganisaation/kunnan nimi
 • Työnantajaorganisaatio (kunta, kuntayhtymä, yksityinen opetuksenjärjestäjä, yliopiston harjoittelukoulu, muu)
 • Tehtävänimike
 • Työskentelen oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtävissä TAI opiskeluhuollon palveluissa
 • Maakunta
 • Erva-alue
 • Kunta/kunnat
 • Kysymys kuntien edustajille: Mikäli edustat myös muun kuin oman työnantajakuntasi erva-alueella sijaitsevaa kuntaa, voit lisätä kunnan nimi tähän
 • Edustamani organisaatio on kaksikielinen (suomen- ja ruotsinkielinen)
 • Edustamani kaksikielisen (suomen- ja ruotsinkielisen) organisaation nimi
 • Lisätietoja
 • Yhteystietoni saa luovuttaa oman alueeni VIP-alueryhmän käyttöön
 • Minulle saa lähettää markkinointiviestintää. VIP-verkoston markkinointiviestintä tarkoittaa VIP-verkostoon ja vaativaan erityiseen tukeen liittyviä ajankohtais- ja tapahtumatiedotteita.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot ilmoittautumislomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:

Tietoja luovutetaan tarvittaessa VIP-verkoston toimintaa johtavien tahojen (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus) nimetyille edustajille sekä VIP-alueryhmien käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muiden Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai muutoin ajankohtaisia.

Markkinointiviestintää varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on kieltänyt yhteystietojensa käytön. Mikäli et haluaa enää markkinointiviestintää, voit ilmoittaa siitä sähköpostilla terhi.ojala@valteri.fi. VIP-verkoston markkinointiviestintä tarkoittaa VIP-verkostoon ja vaativaan erityiseen tukeen liittyviä ajankohtais- ja tapahtumatiedotteita.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisterin tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä teknisesti suojattuina. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada halutessaan jäljennös näistä tiedoista. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää (= peruuttaa antamansa suostumus) henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen tai muiden yhteystietojensa käyttö milloin tahansa saamaansa sähköpostiviestiin vastaamalla tai ilmoittamalla asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus mm. kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa tietoa suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta tietosuojaviranomaiselle.

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Dataskyddsbeskrivning på svenska