Kuntien / yksityisten opetuksen järjestäjien / yliopistojen harjoittelukoulujen nimeämät VIPU-henkilöt vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 10.5.2021
Muutokset ja lisäykset: 18.2.2022

Rekisterin pitäjä

Valteri-koulu
PL 101
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Vastuu- ja yhteyshenkilö:
Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö
puh. 0295 29 4711

Tietosuojavastaava:
tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Kuntien / yksityisten opetuksen järjestäjien / yliopistojen harjoittelukoulujen nimeämät VIPU-henkilöt vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvä rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vaativan erityisen tuen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman sekä yhteistyöalueiden mukaisesti.

Rekisterin yhteystietojen avulla:

 • Hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita rakentaessamme ja kehittäessämme vaativan erityisen tuen yhteistyöverkostoa.
 • Tiedotamme VIP-verkoston ja vaativan erityisen tuen ajankohtaisista asioista ja kansallisesta kehittämistyöstä sekä erilaisista kansallisista rahoitushauista.
 • Tiedotamme VIP-työhön ja vaativan erityisen tuen liittyvistä ryhmistä, tilaisuuksista ja tapahtumista.
 • Tiedotamme vaativan erityisen tuen toimijoiden (Vaatu-toimijat) tarjoamista palveluista.
 • Tiedotamme opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön täydennyskoulutuksista.
 • Kohdennamme uutiskirjeitä

Rekisterin tietosisältö

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Työsähköposti
 • Matkapuhelinnumero (työ)
 • Työnantajaorganisaation/kunnan nimi
 • Työnantajaorganisaatio (kunta, kuntayhtymä, yksityinen opetuksenjärjestäjä, yliopiston harjoittelukoulu, muu)
 • Tehtävänimike
 • Työskentelen oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtävissä TAI opiskeluhuollon palveluissa
 • Maakunta
 • Erva-alue
 • Kunta/kunnat
 • Kysymys kuntien edustajille: Mikäli edustat myös muun kuin oman työnantajakuntasi erva-alueella sijaitsevaa kuntaa, voit lisätä kunnan nimi tähän
 • Edustamani organisaatio on kaksikielinen (suomen- ja ruotsinkielinen)
 • Edustamani kaksikielisen (suomen- ja ruotsinkielisen) organisaation nimi
 • Lisätietoja
 • Yhteystietoni saa luovuttaa oman alueeni VIP-alueryhmän käyttöön
 • Minulle saa lähettää markkinointiviestintää. VIP-verkoston markkinointiviestintä tarkoittaa VIP-verkostoon ja vaativaan erityiseen tukeen liittyviä ajankohtais- ja tapahtumatiedotteita.

Henkilötietojen käsittelyperuste ja tietolähteet

Käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus. Henkilö itse ilmoittaa tiedot ilmoittautumislomakkeen kautta.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja luovutetaan tarvittaessa VIP-verkoston toimintaa johtavien tahojen (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus) nimetyille edustajille sekä VIP-alueryhmien käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muiden Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai muutoin ajankohtaisia.

Markkinointiviestintää varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on kieltänyt yhteystietojensa käytön. Mikäli et haluaa enää markkinointiviestintää, voit ilmoittaa siitä sähköpostilla terhi.ojala@valteri.fi. VIP-verkoston markkinointiviestintä tarkoittaa VIP-verkostoon ja vaativaan erityiseen tukeen liittyviä ajankohtais- ja tapahtumatiedotteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä teknisesti suojattuina. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Dataskyddsbeskrivning på svenska