Valteriskolans elevintagning

Vid de sex enheterna inom Valteri center för lärande och kompetens finns det långvariga skolplatser för sammanlagt max. 350 elever. Skolplatserna i Valteriskolan är avsedda för elever med ett erkänt behov av särskilt stöd, och för vilka skolgången inte går att ordna på ett lämpligt sätt i hemkommunen.

Vägen till en elevplats i Valteriskolan går alltid via en stödperiod. Under stödperioden utför vi en multiprofessionell bedömning av stödbehovet och av elevens inlärningsfärdigheter och särskilda behov avseende lärande, habilitering och skolgång. Utifrån denna bedömning diskuterar vi med vårdnadshavarna och företrädare för hemkommunen möjligheterna att bygga upp ett ändamålsenligt stöd i hemkommunen.

Valteriskolans elevintagning avslutade i år den 15 april 2020.

Läs mera.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev