Syftet med en stödperiod är att stöda eleven att klarar sig så bra som möjligt i sin egen närskola eller i sina fortsatta studier. Stödperioder genomförs antingen i grupp eller individuellt, i en Valteriskola eller i den egna närskolan. Efter stödperioden får eleven en individuell feedback som bygger på mångprofessionella utvärderingar.

Stödperiod i övergångsskede

 • stöd till elevens skolgång i övergångsskeden (från förskola till nybörjarundervisning, från andra till tredje klassen eller från sjätte till sjunde klassen)
 • en bedömning ur en pedagogisk och habiliteringsinriktad synvinkel av elevens inlärningsförutsättningar, studietekniker och behov av habilitering och hjälpmedel
 • träning i olika färdigheter
 • en eventuell informativ genomgång av övergångsskedena för föräldrarna (vid vissa stödperioder)
 • stöd i planeringen vid förverkligande av trestegsstöd i närskolan

Stödperiod för fortsatta studier

 • stöd till en ung person som inleder fortsatta studier, för att hjälpa personen att klara sig så bra som möjligt i sina studier; avsett för unga på väg att avsluta den grundläggande utbildningen
 • stöd av typen elevhandledning
 • utredning över elevens inlärningsförutsättningar, studietekniker samt behov av habilitering och hjälpmedel
 • träning i olika färdigheter
 • individuell feedback baserad på mångprofessionella utredningar och planering av fortsatta studier
 • en eventuell informativ genomgång av övergångsskedena för föräldrarna (vid vissa stödperioder)

Stödperiod i utredningssyfte

 • en bedömning ur en pedagogisk och habiliteringsinriktad synvinkel av elevens inlärningsförutsättningar, studietekniker och behov av habilitering och hjälpmedel
 • vid ansökan om skolplats (inklusive elever som söker skolplats i en Valteriskola)
 • träning i färdigheter på områdena inlärning och habilitering
 • stöd i planeringen vid förverkligande av trestegsstöd i närskolan

Lokal stödperiod

 • genomförs delvis eller helt vid elevens egen skola
 • en lämplig lärmiljö, redskap och metoder för eleven i hens verkliga verksamhetsmiljö testas och utvecklas
 • serviceinnehållet kan också spridas ut över en längre period, så att stödet är aningen lättare, men räcker för en längre tid
 • utifrån elevens individuella behov

Lokal stödperiod i grupp

 • kartlägger helheten som består av barns och ungas lärande, tillväxt, utveckling, välbefinnande och habilitering på ett helhetsbetonat sätt.
 • hjälper de lokala aktörerna att finna fungerande praxis som stöder lärandet i samarbete med Valteris mångprofessionella team.
 • kan bestå av undervisning, stöd genom handledning, habilitering som stöder lärandet, utbildning för kontaktpersoner, pedagogisk utvärdering och konsultering.
 • genomförs i en liten grupp, eller skräddarsys så att den är en del av verksamheten i den egna undervisningsgruppen i det lokala daghemmet eller den lokala skolan.
 • ett individuellt sammandrag utarbetas för varje barns eller ung persons stödperiod