Skolplatser i Valteriskolor är avsedda för elever i behov av särskilt stöd för vilka något skede av lärstigen inte går att ordna på ett ändamålsenligt sätt i hemkommunen. 

Bedömning av behovet av skolplats

Vägen till en skolplats i en Valteriskola går alltid via en stödperiod.  Under stödperioden utför vi en mångprofessionell utvärdering av stödbehovet och av elevens inlärningsfärdigheter och särskilda behov i avseende av lärande, habilitering och skolgång. Om vi under stödperioden inte hittar tillräckligt med stödåtgärder för skolgången i hemkommunen kan eleven antas till en Valteriskola för en viss tid.

Kommunen ansöker 

Kommunen är den som ansöker om elevplats i samarbete med vårdnadshavarna. Ansökan får formuleras fritt och ett beslut om särskilt stöd och om eventuell förlängd läroplikt bifogas. För att eleven skall kunna antas som elev måste kommunen och Valteriskolan ingå ett avtal om anskaffning av assistent- och transporttjänster.