Skolplatser i Valteriskolor är avsedda för elever i behov av särskilt stöd för vilka något skede av lärstigen inte går att ordna på ett ändamålsenligt sätt i hemkommunen. 

Bedömning av behovet av skolplats

Vägen till en skolplats i en Valteriskola går alltid via en stödperiod.  Under stödperioden utför vi en mångprofessionell utvärdering av stödbehovet och av elevens inlärningsfärdigheter och särskilda behov i avseende av lärande, habilitering och skolgång. Om vi under stödperioden inte hittar tillräckligt med stödåtgärder för skolgången i hemkommunen kan eleven antas till en Valteriskola för en viss tid.

Kommunen ansöker 

Kommunen är den som ansöker om elevplats i samarbete med vårdnadshavarna. Ansökan får formuleras fritt och ett beslut om särskilt stöd och om eventuell förlängd läroplikt bifogas. För att eleven skall kunna antas som elev måste kommunen och Valteriskolan ingå ett avtal om anskaffning av assistent- och transporttjänster.

Kommunen ska ansöka om skolplats före den 15 april 2018.

Kontaktinformation

Inkeri Kekäläinen

0295 33 2050

inkeri.kekalainen@valteri.fi

Tuulia Kuntsi

0295 33 2811

tuulia.kuntsi@valteri.fi

Sirpa Oja

0295 33 2863

sirpa.oja@valteri.fi

Liisa Pentikäinen

0295 33 2212

liisa.pentikainen@valteri.fi

Johanna Pulkkinen

0295 29 4939

johanna.pulkkinen@valteri.fi

Minna Rouste

0295 33 5314

minna.rouste@valteri.fi