Hannele Lähteensuo, IKT-instruktör

Jag började jobba som adb-instruktör på före detta Svenska skolan för synskadade, numera Valteri Skilla, år 1998. I bagaget hade jag tradenomstudier i Kemi-Torneås yrkeshögskola, samt specialisering av datahjälpmedel för blinda vid före detta Arlainstitutet, numera Keskuspuiston ammattiopisto - Arlan toimipaikka.
Jag gjorde en del av min praktik gällande hjälpmedelsstudierna på Svenska skolan för synskadade. Jag kände väl till skolan, eftersom jag gick grundskolan där. Vingarna, som skolan ville ge eleverna är ganska lika som på min skoltid, men sätten för att nå målen har till en del ändrats under åren. Detta på grund av och tack vare teknikens utveckling och förändringar i samhället.

Inget läsår- eller skoldag är den andra lik. Mitt arbete är alltså mycket omväxlande och varierande. Till mina arbetsuppgifter hör bland annat att att skriva elevernas individuella planer för IKT, vikariera undervisningspersonal vid deras frånvaro, att medverka i stödperioder för elever, hålla kurser för de elevernas assistenter, lärare och föräldrar.

Jag gör handledningsbesök för att stötta eleverna i deras dator- och datahjälpmedelsanvändning och i användning av mobiltelefon med skärmläsningsprogram och punktskrift. Jag handleder skolans elever och personal vid användning av skolans- och skolans elevers datorer tillsammans med datahjälpmedel- och hjälpmedelsprogram för blinda. Jag stöttar de blinda elevernas mobiltelefonanvändning och punktskriftsanvändning. Jag undervisar praktikanter och besökare i datoranvändning tillsammans med hjälpmedel- och hjälpmedelsprogram för blinda, samt i användningen av mobiltelefoner ur blindas synvinkel.

Jag testar datahjälpmedel, -och hjälpmedelsprogram för olika datorer, mobiltelefoner, program, användargränssnitt- internetmiljöer, elektroniska böcker, digitala talböcker, anteckningshjälpmedel för blinda, användandet av scanningsprogram tillsammans med datahjälpmedel- och hjälpmedelsprogram för blinda, samt handleder vid användning av dem åt ovannämnda målgrupper.

Jag redigerar och punktar ut allt material, som behövs i punktskrift på Skilla. Material som behövs för elever punktar jag också ut. Vid behov tar jag reda på pedagogiska dataprogram och spel för blinda samt testar programmen och handleder personalen. Programmen ska vara både till nytta och nöje för såväl skolans elever som de inkluderade eleverna. Till mina uppgifter hör också att översätta och sammanställa databruksanvisningar och handledningar, att göra kartläggningar och skriva rekommendationer åt skolans blinda elever och de inkluderade blinda eleverna gällande datautrustning (hård- och mjukvara).

Jag tar även reda på och bearbetar undervisningsmaterial. Jag medverkar i olika projekt och undersökningar gällande datahjälpmedel och användning av dator för barn med synskada. Om tiden medger gör jag mindre översättningsuppdrag från svenska till finska och tvärtom av material, som behövs på Skilla.
Slutligen deltar jag  i undervisningsteamets möten och personalmöten och medverkar även i ett par av Valteris arbetsgrupper.

För arbetet som adb-instruktör (numera IKT-instruktör) krävs att man är intresserad av datorer, mobiltelefoner, program och applikationer, samt att man har tålamod för att söka lösningar på tekniska problem och för att få teknisk utrustning och program att fungera ihop. Ett genuint intresse för barn och undervisning är en förutsättning för denna uppgift . Att vara lösningsfokuserad, samarbetskunnig, flexibel och vidsynt är också egenskaper som behövs för arbetet.