Toimintakykyarvio.fi tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 17.2.2021

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu
PL 101
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö:
Jaakko Viitasaari, rehtori
PL 106, 90049 VALTERI
Puh. 0295 29 4356, etunimi.sukunimi@valteri.fi

Yhteyshenkilö:
Anu Holappa, oppilastuen päällikkö
PL 106, 90049 VALTERI
Puh. 0295 29 4156, etunimi.sukunimi@valteri.fi

Tietosuojavastaava: tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

toimintakykyarvio.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelun avulla voidaan lähettää oppilaalle, huoltajalle ja oppilaan arjessa toimiville ammattihenkilöille toimintakykyarvio-kyselyt sähköpostiin. Palvelu koostaa vastaukset erilaisiin näkymiin, joita toimintakykyarvio-kyselyt lähettänyt taho pääsee tarkastelemaan. Palvelusta saatavaa toimintakykytietoa käytetään oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi. Toimintakykyarvioon kirjautuminen vaatii rekisteröitymisen ja sähköpostimuotoisen käyttäjätunnuksen. Arviot näkyvät vain tietylle käyttäjätunnukselle ja muilla henkilöillä ei ole niihin pääsyä.

Rekisterin tietosisältö

Nimi (valinnainen), sähköpostiosoite
Järjestelmän käyttö ei vaadi oppilaan nimi tai tunnistetietojen käyttöä ja ohjeistaa anonyymiuteen. Toimintakykyarvion toimeenpanija lähettää kyselyt palvelusta sähköpostitse, mutta vastaanottajien
sähköpostit eivät tallennu palvelimelle. Järjestelmä koostaa vastaukset raportointia varten toimeenpanijalle.

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain rekisteröityneiltä käyttäjiltä.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Palvelusta tulostettavat ja tallennettavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, ja niihin sisältyviä tietoja voivat saada vain kyseistä oppilasta opettavat opettajat ja muut tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. He voivat saada tietoja siinä laajuudessa kuin he työtehtävissään tarvitsevat. Perusopetuslain 40 §:n 4 momentin mukaisesti alle 18-vuotiaan oppilaan siirtyessä toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän järjestämään opetukseen, toimintaan tai koulutukseen tulee aikaisemman opetuksen järjestäjän toimittaa oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Näin ollen välttämättömien tietojen luovutus ei edellytä huoltajan suostumusta. Tietojen luovuttaja harkitsee, mitkä tiedot ovat välttämättömiä.

Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa laajemmin huoltajan suostumuksella. Palvelusta saatavat, toimintakykytietoa sisältävät asiakirjat voidaan siirtää vastaanottavaan oppilaitokseen opintojen alkaessa, peruskoulun jälkeen riittävien tukitoimien mahdollistamiseksi oppilaan ja huoltajan suostumuksella. Tietoja tulee käsitellä luottamuksellisesti.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa järjestelmän palvelimen kovalevyllä. Tallentimet sijaitseva lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella. Toimintakykyarvion toimeenpanija huolehtii, että koottu toimintakyvyn kuvaus kirjataan ja säilytetään oppilaitoksen kirjaamiskäytänteen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Rekisterissä olevat tiedot ovat pääosin salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä taholla ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17).

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)