Varför behövs en fungerande ögonmotorik i skolvardagen?

Synen är viktig för lärandet. En synnedsättning kan påverka både inlärning och socialt samspel. Utmaningar i synanvändningen kan bero på avvikelser i  ögonen eller i hjärnan. Skolan ställer stora krav på synen och majoriteten av informationen under dagen är visuellt krävande.

I skolan måste man kunna se tydligt på nära håll och på avstånd. Det är viktigt att snabbt kunna ställa in en klar bild på olika avstånd och snabbt kunna växla mellan visuell information. I skolan behöver man också kunna bedöma avstånd och djup samt koncentrera sig visuellt en längre stund. Allt detta påverkar även förmågan till att upprätthålla koncentration. För socialt samspel är det viktigt att visuellt kunna känna igen ansikten och ha en förmåga att tolka ansiktsuttryck.

En utmanande synanvändning kan påverka till exempel läsning, orientering, djupseende, balans, koncentration, rörelse och dagliga aktiviteter. Yngre elever är ofta omedvetna om sina synsvårigheter eller har svårt att beskriva tecken på utmaningar med synen. Det är extra viktigt att lärare och föräldrar i dessa fall kan vara uppmärksamma på om eleven gnider sina ögon, tittar väldigt nära, eller undviker närarbete (Christian & al., 2017). Vi vuxna måste också kunna ställa rätta frågor för att få fånga elever med lässvårigheter relaterade till synen. Vi behöver kolla upp om eleverna får huvudvärk och trötta ögon vid läsning samt hur längre text på en sida ser ut för eleven.

Läsning är en av de mest krävande uppgifter för vårt synsystem. När vi läser måste vi kunna få en skarp bild till näthinnan och för att förstå det vi läser måste vi syntolkningen i hjärnan fungera väl. Läsningen kräver att vi systematiskt kan flytta blicken med små hopp, sackader, i rätt riktning på en rad och smidigt byta till följande rad. För att uppfatta bokstäver och ord behöver vi stanna upp en bråkdelssekund och fixera blicken. Läsningen kräver små precisa ögonmotoriska inställningar som fungerar omedvetet. För en smidig läsning krävs det även att ögonen kan arbeta tillsammans för att få en tydlig likadan bild till näthinnan från båda ögonen.

Ur en optometrisk synvinkel kan en svag läsning bero på dålig synskärpa, ostabil binokulär syn eller ögonsjukdom. Därför är det extra viktigt att elever med utmaningar i läsning erbjuds en helhetsmässig ögonmotorisk kartläggning (Christian & al., 2017).

Vid skolarbete som kräver läsning och/eller skrivning är det viktigt att se bokstäverna/siffrorna tydligt på nära håll och på avstånd och växla mellan arbete på olika avstånd. Ögonen måste kunna röra sig på en rad i läsriktning och smidigt byta till följande rad. Det är viktigt att ögonen orka jobba en längre tid utan att tappa fixering eller bli trött.

Garzia (1996) har listat följande saker som tecken och symptom på ögonmotoriska svårigheter vid läsning;

Eleven

  • tappar bort sig på raden
  • behöver peka på det som läses
  • går bakåt i texten (regressioner)
  • läser ord och rader på nytt
  • kastar om ord, bokstäver och positioner
  • rör på texten
  • har en låg läshastighet
  • upplever trötthet och visuellt obehag.

För att kunna underlätta elevernas vardag och lärande är det viktigt att komma ihåg visuella utmaningar och att boka tid för en funktionell synkartläggning för att utesluta eventuella synsvårigheter. Om eleven har funktionella synsvårigheter är det viktigt att diskutera och fråga en synpedagog om råd och tips. Det är alltid viktigt att skolhälsovården remitterar elever med misstänkta synsvårigheter till ögonläkare och optiker. Om synsvårigheterna kvarstår behöver man rådfråga en sakkunnig synpedagog om tips och råd för att stärka synanvändningen för arbete i skolan.

Källhänvisning

Christian, L. W. & al. 2017. Visual and binocular status in elementary school children with a reading problem. Journal of Optometry. (2017), https://doi.org/10.1016/j.optom.2017.09.003

Garzia R. P. (editor) 1996. Vision and reading. (In Mosby’s optometric problem-solving series), Mosby, St. Louis, ISBN 0-8151-3438-x.

Stidwill, D. & Fletcher, R. 2011. Normal Binocular vision. Theory, investigation and practical aspects. United Kingdom: Blackwell Publishing.

Wilhelmsen, G. B. 2007. Å se er ikke alltid nok. Synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak. Oslo: Unipub Forlag.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev