EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 8.9.2021
Tietojen kerääminen on päättynyt.

Rekisterin pitäjä:
Valteri-koulu
PL 101
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuu- ja yhteyshenkilö:
Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö
puh. 0295 29 4711

Tietosuojavastaava:
tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi
Kysely VIPU-toimijoille koulutustarpeista ja osallistumisesta muihin käynnissä oleviin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämistoimiin ja -hankkeisiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

VIPU-henkilöiden koulutuksen suunnitteluun ja sisältöihin liittyvä kysely, jossa kartoitetaan heidän koulutuksellisia tarpeitaan sekä osallistumista muihin käynnissä oleviin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämistoimiin ja -hankkeisiin.

Rekisterin yhteystietojen avulla:

 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen tuen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen opiskeluhuoltopalveluiden järjestämiseen
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen

a) varhaiskasvatuksen / koulun sisäisen monialaisen yhteistyön tekemiseen
b) varhaiskasvatuksen/ koulun ulkopuolelle ulottuvan monialaisen yhteistyön tekemiseen

 • kartoitamme VIPU-henkilöiden toimintaa muissa käynnissä olevissa kehittämistoimissa ja -hankkeissa
 • hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita tarvittaessa kohdennettaessa sähköpostia erilaisissa kehittämishankkeissa toimijoille.

Käsittelyn oikeusperuste:
Henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö:

 • sukunimi
 • etunimi
 • työsähköpostiosoite
 • Taho, jonka edustajana VIPU-toiminnassa mukana. Vaihtoehdot kunta, kuntayhtymä, yksityinen opetuksenjärjestäjä, yliopiston harjoittelukoulu
 • Työtehtävä. Vaihtoehdot oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtävissä, opiskeluhuoltopalveluissa, varhaiskasvatuksessa
 • Toiminta kehittämishankkeissa (kyllä/ei). Vaihtoehdot
  • Oikeus oppia -kehittämisohjelman Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevaan työryhmässä
  • Varhaiskasvatuksen laadun arviointityössä
  • Esiopetuskokeilussa
  • Sitouttava kouluyhteisötyö -toimintamallissa
  • VIP-alueryhmässä
  • Vaatu -alueryhmässä
  • Perhekeskuskehittämisessä
  • OT-keskuskehittämistyössä
  • Muussa kansallisessa lapsiin / nuoriin kohdistuvassa kehittämistyössä, missä?
 • Koulutustarvekysymysvaihtoehdot:
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy tuen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy opiskeluhuoltopalveluiden järjestämiseen?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy
   a) varhaiskasvatuksen / koulun sisäisen monialaisen yhteistyön tekemiseen?
   b) varhaiskasvatuksen/ koulun ulkopuolelle ulottuvan monialaisen yhteistyön tekemiseen?

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot kyselylinkin kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:

Tietoja luovutetaan tarvittaessa ainoastaan VIP-verkoston toimintaa johtavien tahojen (opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus) edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muiden Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai muutoin ajankohtaisia.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisterin tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä teknisesti suojattuina. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada halutessaan jäljennös näistä tiedoista. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää (= peruuttaa antamansa suostumus) henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen tai muiden yhteystietojensa käyttö milloin tahansa saamaansa sähköpostiviestiin vastaamalla tai ilmoittamalla asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus mm. kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa tietoa suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta tietosuojaviranomaiselle.

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Dataskyddsbeskrivning på svenska