EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm: 8.9.2021
Tietojen kerääminen on päättynyt.

Rekisterin pitäjä
Valteri-koulu
PL 101
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Vastuu- ja yhteyshenkilö
Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö
puh. 0295 29 4711

Tietosuojavastaava
tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi
Kysely VIPU-toimijoille koulutustarpeista ja osallistumisesta muihin käynnissä oleviin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämistoimiin ja -hankkeisiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

VIPU-henkilöiden koulutuksen suunnitteluun ja sisältöihin liittyvä kysely, jossa kartoitetaan heidän koulutuksellisia tarpeitaan sekä osallistumista muihin käynnissä oleviin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämistoimiin ja -hankkeisiin.

Rekisterin yhteystietojen avulla:

 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen tuen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen opiskeluhuoltopalveluiden järjestämiseen
 • kartoitamme VIPU-henkilöiden koulutuksellisia tarpeita liittyen

a) varhaiskasvatuksen / koulun sisäisen monialaisen yhteistyön tekemiseen
b) varhaiskasvatuksen/ koulun ulkopuolelle ulottuvan monialaisen yhteistyön tekemiseen

 • kartoitamme VIPU-henkilöiden toimintaa muissa käynnissä olevissa kehittämistoimissa ja -hankkeissa
 • hyödynnämme saatuja sähköpostiosoitteita tarvittaessa kohdennettaessa sähköpostia erilaisissa kehittämishankkeissa toimijoille.

Käsittelyn oikeusperuste
Henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö

 • sukunimi
 • etunimi
 • työsähköpostiosoite
 • Taho, jonka edustajana VIPU-toiminnassa mukana. Vaihtoehdot kunta, kuntayhtymä, yksityinen opetuksenjärjestäjä, yliopiston harjoittelukoulu
 • Työtehtävä. Vaihtoehdot oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtävissä, opiskeluhuoltopalveluissa, varhaiskasvatuksessa
 • Toiminta kehittämishankkeissa (kyllä/ei). Vaihtoehdot
  • Oikeus oppia -kehittämisohjelman Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevaan työryhmässä
  • Varhaiskasvatuksen laadun arviointityössä
  • Esiopetuskokeilussa
  • Sitouttava kouluyhteisötyö -toimintamallissa
  • VIP-alueryhmässä
  • Vaatu -alueryhmässä
  • Perhekeskuskehittämisessä
  • OT-keskuskehittämistyössä
  • Muussa kansallisessa lapsiin / nuoriin kohdistuvassa kehittämistyössä, missä?
 • Koulutustarvekysymysvaihtoehdot:
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy tuen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy opiskeluhuoltopalveluiden järjestämiseen?
  • Mitä koulutuksellisia tarpeita liittyy
   a) varhaiskasvatuksen / koulun sisäisen monialaisen yhteistyön tekemiseen?
   b) varhaiskasvatuksen/ koulun ulkopuolelle ulottuvan monialaisen yhteistyön tekemiseen?

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot kyselylinkin kautta.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto:

Tietoja luovutetaan tarvittaessa ainoastaan VIP-verkoston toimintaa johtavien tahojen (opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus) edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muiden Valterin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai muutoin ajankohtaisia.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan tietojärjestelmässä teknisesti suojattuina. Rekisteri on salasanasuojattu ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (linkki)

Dataskyddsbeskrivning på svenska