Valteri center för lärande och kompetens arrangerar gratis nätcafèer ungefär en gång i månaden på tisdagar med början klockan 15.00. Nätcaféerna ordnas på distans. Alla som anmält sig till ett nätcafé före kl. 12.00 på sändningsdagen får en länk. Det är möjligt också at titta på inspelningen senare.

Kehityksellinen kielihäiriö varhaiskasvatuksessa – Valterin palvelut tukena

Tiistai 18.5. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa tutustutaan erilaisiin kehityksellisen kielihäiriön piirteisiin. Osallistujat saavat tietoa Valterin palveluista, joiden avulla voidaan tukea kielihäiriöisten lasten varhaiskasvatusta.

Kouluttajat:

Päivi Jääskö, puheterapeutti, FM
Outi Paakkari, puheterapeutti, FM

Päivi tuntee hyvin kuulovammaisen ja kielihäiriöisen lapsen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet ja osaa asiantuntevasti kertoa kielen ja kommunikaation kehittymistä tukevista menetelmistä (mm. AAC) ja apuvälineistä.

Outi tuntee kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikaation erityispiirteet sekä kielihäiriöisten lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet. Hän pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä kuulovammaisten ja puhevammaisten lasten koulunkäynnin ja oppimisen tueksi.

Katso tallenne

Päivi Jääskö ja Outi Paakkari

Mitä tehdä, kun oppilas käyttäytyy haastavasti ja motivaatio koulunkäyntiin on hukassa? Var är motivationen?

Keskiviikko/Onsdag 28.4. klo 15.00-15.30

Valterin ohjaava opettaja Jenny Sjöström ja ohjaava kuntouttaja Mirjami Pesonen kertovat kokemuksistaan ja käytännön ratkaisuista löytää oppilasta motivoivia tapoja kouluarjen helpottamiseen.

Koka en kopp kaffe och sätt dig ner tillsammans med oss i vårt tvåspråkiga nätcafé, för att lyssna och utbyta tankar kring hur man kan öka elevers motivation.

Koulutttajat/Utbildare:

Jenny Sjöström jobbar som handledande lärare på Valteri. Hon har lång erfarenhet av att jobba med elever med NPF, utmanande beteende och inlärningssvårigheter, vilket lärt henne att i mötet med elever är vi vårt eget viktigaste arbetsredskap.

Mirjami Pesonen on työskennellyt pitkään toimintaterapeuttina käytöksellään oireilevien oppilaiden kanssa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä. Mirjamia kiinnostaa erityisesti koulujen psyykkinen ilmapiiri, sekä sen vaikutus tunne-elämälleen tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiin.

Katso tallenne

Jenny Sjöström ja Mirjami Pesonen

Jenny Sjöström ja Mirjami Pesonen.

Arviointi ja Oppimisen tuen neuvonta –chatbot

Tiistai 23.3. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa tutustutaan Oppimisen tuen neuvontapalveluun (OTN) ja tarkastellaan arvioinnin kiemuroita mm. painoalueet/yksilöllistetysti/toiminta-alueittain järjestettävä opetus jne.

Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on matalan kynnyksen tukimuoto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä huoltajille. Lisäksi sinulla on mahdollisuus tutustua Oppimisen tuen neuvonta -chatbottiin . Tule mukaan kuuntelemaan pohdintaamme ja halutessasi voit osallistua keskusteluun chatissa.

Katso tallenne

Kuvassa on kuusi henkilöä, kolme kuvaa ylärivissä ja kolme kuvaa alarivissä. Henkilöistä viisi on Valterin ohjaavaa opettajaa, jotka vastaavat Oppimisen tuen neuvonnan puheluihin ja yksi henkilö on Opetushallituksen edustaja.

Nettikahvilassa ovat mukana Oppimisen tuen neuvontapalvelun asiantuntijat (kuvassa ylärivissä vasemmalta oikealle), Valterista ohjaavat opettajat Minna Vuolukka, Päivi Lång, Niina Laitinen, (kuvassa alarivissä vasemmalta oikealle) Pasi Remes, Pekka Karmala sekä Opetushallituksesta opetusneuvos Riia Palmqvist.

Erityiset painoalueet – mahdollisuus motivoitua

Tiistai 16.2. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa herätellään keskustelua kouluarjessa kovasti mietityttävään oppimisen ja koulunkäynnin tukimuotoon
- erityisiin painoalueisiin. Mitä eroa on ydinsisällöillä ja erityisillä painoalueilla? Kuka painoalueet määrittelee? Miten ja milloin niistä on yleensä hyötyä? Tule keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiasi näistä ja muista erityisiin painoalueisiin liittyvistä kysymyksistä.

Kouluttaja: Kahvilan emäntänä keskustelua johtaa ohjaava opettaja/elo Sari Granroth-Nalkki, joka on useamman vuoden ajan kehitellyt erityisten painoalueiden käyttöä arjessa yläkouluikäisten oppilaiden kanssa.

Katso tallenne

Vuosiluokkiin sitomaton opetus - lainsäädäntöä ja käytäntöä

Nettikahvilassa käydään läpi vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen (VSOP) lainsäädäntöä ja arviointia, annetaan vinkkejä käytännön järjestelyistä sekä pohditaan opetussuunnitelman ja opinto-ohjelman laatimista.

Kouluttajat:
Riia Palmqvist, opetusneuvos, OPH

Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Katso tallenne

Nettikahvilan pitävät 26.1. Valterin ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä ja Sari Granroth-Nalkki sekä Opetushallituksen opetusneuvos Riia Palmqvist.

Vasemmalta: Tiina Pilbacka-Rönkä, Sari Granroth-Nalkki ja Riia Palmqvist.

Millä keinoin kouluarjessa on mahdollista vaikuttaa oppilaan motivaatioon?

Maanantai 14.12. klo 15.00-15.30

Valterin ohjaavat opettajat Katri Rinne ja Matti Salmela jakavat ajatuksia motivaatioon vaikuttavista taustatekijöistä ja tavoista vaikuttaa motivaatioon.

Millaisia kokemuksia käytännön kentältä löytyy? Katri Ja Matti pohtivat yhdessä hyviä käytänteitä, joiden avulla oppilaan motivaatio oppimiseen pysyy yllä.

Kouluttajat:

Katri Rinne on vuorovaikutuksesta ja ihmisten kohtaamisesta voimaa itseensä ja työhön ammentava Valterin ohjaava opettaja. Oppilaalle tarvittavan tuen suunnittelu ja toteutus yhdessä oppilaan lähikoulun aikuisten kanssa on Katrin työtä antoisimmillaan. Katrin motto on: ”Asenne ratkaisee - ei resurssi”.

Matti Salmelan mielestä ohjaavana opettajana työskentelyssä parasta on monipuolisuus. Opetus omalla koululla, ohjaustyö kuntakouluihin ja monenmoiset koulutukset ja muut tehtävät pitävät huolen siitä, että päivät eivät ole koskaan samanlaisia. Ja motivoivaa on sekin, että tässä työssä oppii itsekin koko ajan.

Katso tallenne

Vasemmalla kuvassa ohjaava opettaja Matti Salmela ja oikealla ohjaava opettaja Katri Rinne.

För en lättare vardag

Tisdad 24.11. kl. 15.00-15.30 

Du som jobbar i skola, förskola eller daghem med barn och unga med autismspektrumtillstånd. Möter du utmaningar i vardagen eller har du själv hittat fungerande arbetssätt? Handledande lärare Jenny Sjöström lyfter fram konkreta tips på hjälpmedel, material och stöd för att göra vardagen smidigare för barn och unga med AST.

Utbildare:

Jenny Sjöström jobbar som handledande lärare på Valteri. Hon har lång erfarenhet av elever med NPF och inlärningssvårigheter.

Katso tallenne

Jenny Sjöstrom

Kaikki mukaan liikkumaan! - Kokemuksia soveltavan liikunnan "Iloon yli esteiden" -hankkeesta

Tiistai 3.11. klo 15.00-15.30 

"Iloon yli esteiden" on vuosina 2018-2020 toiminut soveltavan liikunnan kehittämishanke, jossa kannustetaan kaikkia koulun oppilaita yhdenvertaisesti liikkumaan.

Tule mukaan nettikahvilaamme kuulemaan ja keskustelemaan koulupäivän aikaisista liikkumisen mahdollisuuksista, koulujen kanssa yhteistyössä tuotetusta ideapankista sekä hankkeessa pilotoidusta liikunnan vertaisoppimismallista.

Kouluttajat:

Henni Huttunen on työskennellyt Valterissa fysioterapeuttina usean vuoden ajan. Huttusen työhön sisältyy käytännön työtä sekä kouluttamista soveltavaan liikuntaan liittyen. Tällä hetkellä Henni työskentelee kolmatta vuotta Iloon yli esteiden - hankkeessa, jonka tavoitteena on mahdollistaa koulupäivän aikainen liikunnallinen aktiivisuus erilaisille liikkujille.

Mari Jokitalo-Trebs toimii  Valterin koordinoiman Iloon yli esteiden- hankkeen vetäjänä. Kehittämistyön ohella Marin työpäiviin kuuluu kuntoutuksen esimiestehtävät Helsingin toimipisteessä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat tukea tarvitsevien lasten toimijuus, monialainen yhteistyö ja soveltava liikunta.

Katso tallenne

Henni Huttunen ja Mari Jokitalo-Trebs

Kuva: Henni Huttunen ja Mari Jokitalo-Trebs

Itsesäätelyn merkitys kouluoppimisessa

Tiistai 6.10. klo 15.00-15.30 (suora Facebook-lähetys osoitteessa https://www.facebook.com/valteri.fi)

Valterin ohjaava opettaja Riina Niutanen ja psykologi Satu Peitso keskustelevat itsesäätelyn merkityksestä kouluoppimisessa. He keskustelevat itsesäätelyyn vaikuttavista tekijöistä ja kuinka tärkeää koulun aikuisten on yrittää ymmärtää lapsen haasteita itsesäätelyn näkökulmasta. Keskusteluissa nousevat esille stressin merkitys sekä erilaiset keinot tukea lasten ja nuorten kehittyviä itsesäätelyn taitoja.

Kouluttajat:
Riina Niutanen on elokuussa luokkatyöstä ohjaavan opettajan saappaisiin hypännyt varhaiskasvatuksen- ja erityisluokanopettaja, joka tykkää keskustella isojen ja varsinkin pienten ihmisten kanssa asioista ja asianvieruksista ja rakentaa yhteyksiä ja vuorovaikutusta kaikenlaisia kommunikointikeinoja käyttäen sinne, mistä sitä näyttää puuttuvan. Riina on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana, erityisluokanopettajana, valmistavan luokan opettajana ja luokanopettajana ja on käynyt eskarin ja ekaluokan aika monta kertaa. Isona Riina haaveilee tulevansa valtavan varakkaan säätiön hyväksi haltijaksi ja jakavansa avustuksia ennaltaehkäisevään hyvään varhaiskasvatukseen, kouluille ja harrastustoimintaan.

Satu Peitson työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua. Satu pyrkii työssään edistämään lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja avaamaan oppimiseen liittyviä solmukohtia. Satun pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen sekä tuen vaikuttavuuden seuraaminen.

Katso tallenne Valterin Facebook-sivulta

Riina Niutanen ja Satu Peitso

Kuva: Riina Niutanen ja Satu Peitso

Kodin ja koulun yhteistyö - ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin

Tiistai 29.9.2020 klo 15.00-15.30

Syyskuussa Valterin nettikahvilaan saapuu ohjaavan perhetyön asiantuntijan Anuliisa Kemppaisen ja ohjaavan opettajan Anna-Kaisa Sipilän vieraaksi erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas Vanhempainliitosta. He keskustelevat kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, sen mahdollisista haasteista sekä ratkaisuista haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Millaisia voivat olla kodin ja koulun välisen yhteistyön haasteet? Millaisia ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin löytyy?

Kouluttajat:

Sari Haapakankaan (e.Manninen) sydämen asia on lasten ja vanhempien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulumaailmassa. Sari on ennen kaikkea nepsy-uusperheen äiti. Hän on tarkastellut koulua opettajana, tutkijana, opettajankouluttajana ja sittemmin kodin ja koulun yhteistyön näkövinkkelistä Suomen Vanhempainliitossa. Erityiskasvatuksen asiantuntijana hän on työparinsa Aslak Rantakokon kanssa toteuttanut vanhempien ja lasten osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen koulussa liittyviä hankkeita, joiden satoa nyt levitetään ympäri Suomen. He kouluttavat mm. kodin ja koulun yhteistyöhön ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita erityisperheiden näkökulmasta, kehittävät osallisuusmateriaaleja ja toteuttavat koulutuksia nepsy-kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Katso tallenne

Anna-Kaisa Sipilä on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja, jonka erityisosaamista on autismikirjo, sosiaalinen vuorovaikutus ja haastava käyttäytyminen. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori ja ylemmän erityistason psykoterapeutti. Anna-Kaisa on kirjoittanut Kyllikki Kerolan (KT, erityisopettaja) kanssa kaksi suosittua kirjaa, Haastava käyttäytyminen ja Koululaisen hyvä päivä.  Viimeisin kirja, Koululaisen hyvä päivä, auttaa virittämään keskusteluja lasten ja aikuisten kesken arjen asioista, joissa koululainen tekee valintoja ja oppii oman elämänsä sankariksi.

Anuliisa Kemppainen on kahden kouluikäisen lapsen äiti, joka toimii ohjaavana perhetyön asiantuntijana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Anuliisa tuntee kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä vanhempana että ammattilaisena. Ammattilaisena hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa. Erityisesti Anuliisa puhuu myönteisen kohtaamisen ja dialogisen vuorovaikutuksen puolesta.

Kuva: Haapakangas, Sipilä, Kemppainen

Yhteisopettajuuden voimavaroin tukea oppilaille eriyttämällä ja tukiopetuksen turvin

Keskiviikko 26.8.2020 klo 15.00-16.00

Valterin ohjaava opettaja Hanna Lampi saa elokuiseen nettikahvilaan vieraakseen entisen yhteisopettajatyöparinsa, luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan Lotta Karlssonin. He keskustelevat yhteisopetuksen mahdollisuuksista ja hyödyistä oppilaan, opettajan ja koko työyhteisön näkökulmasta. Miten tutkimukset asiasta kertovat? Millaisia kokemuksia käytännön kentältä joustavista opetusjärjestelyistä ja eriyttämisestä on? Miten korona-aika on asiaa muuttanut ja miten hyödynnettäisiin tukiopetuksen määrärahoja yhdessä, niin että niistä olisi eniten hyötyä? Pohditaan yhdessä hyviä käytänteitä, jotta poikkeukselliset kouluolosuhteet saataisiin sujumaan kaikille parhain päin.

Kouluttajat:

Hanna Lampi on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva maailmanparantaja. Hänellä on kokemusta yhteisopettajuudesta inklusiivisessa peruskoulussa vuodesta 2009 alkaen niin alakoulun, yläkoulun kuin ohjaavan opettajan näkökulmastakin. Oikein toteutettuna, yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi!

Lotta Karlsson on luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja, joka työskentelee Jakomäen peruskoulussa. Lotta on toteuttanut yhteisopettajuutta ja tiimiopettajuutta koko työuransa ajan eri muodoissa. Opettajan työn lisäksi Lotta on Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijaopettaja sekä Editan sivutoiminen kouluttaja, jonka erikoisosaamista ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä monikielisten oppilaiden tukeminen.

Katso tallenne

Lotta Karlsson ja Hanna Lampi

Kuva: Lotta Karlsson ja Hanna Lampi